Numara : 100
Tarih : 1.9.2022

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2022/100

KONU: E-ihracat Destekleri Hakkında Karar Yayımlandı

25/8/2022 tarihli ve 31934 Sayılı Resmi Gazete’de “E-İhracat Destekleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5986)” yayımlandı.

Bu Karar, şirketlerin, pazaryerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin; e-ihracata hazırlanması, yurt dışı pazarlarda ve pazaryerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının çevrim içi sergilenmesi, tanıtılması, yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına ilişkin giderlerinin desteklenmesi ve/veya şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerine imkân sağlayacak E-İhracat Konsorsiyumları ile Türkiye E-İhracat Platformuna yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. 

1) Karar kapsamında destek verilecek yararlanıcılar

Karar kapsamında destek verilecek yararlanıcılar; şirketler, pazaryerleri, perakende e-ticaret siteleri, e-ihracat Konsorsiyumları ve B2B platformlarıdır.

1.1) Yararlanıcıların tanımı

Şirket: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 124 üncü maddesinde belirtilen şirketler (kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler) ile 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan kooperatif ve birlikleri,

Pazaryeri: Elektronik ticaret pazaryerinde elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarının mal teminine yönelik alıcı ve satıcıların, elektronik ortamda mal ticaretine yönelik olarak sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkân sağlayan, iş merkezi Türkiye’de bulunan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı şirketleri ve bunların aracılık hizmetlerini sunduğu elektronik ticaret ortamını,

Perakende e-ticaret siteleri: Kendi markasına ait e-ticaret sitesi üzerinden perakende mağazacılık satışları gerçekleştiren, toplam satış hasılatının en az üçte ikisi çevrim içi olan ve iş merkezi Türkiye’de bulunan elektronik ticaret hizmet sağlayıcı şirketleri,

E-İhracat Konsorsiyumu: E-ihracatı uçtan uca yapabilen, doğrudan tüketiciye ulaşan e-ticaret satış modellerine, yeterli insan kaynağı ve bilgi birikimine sahip, yurt dışı depolama dağıtım ve/veya iade yönetim imkânları ile yurt dışı pazaryerleri entegrasyonu olan ve imalatçı şirketlerin üretimlerini e-ihracata yönlendirmek üzere Bakanlıkça E- ihracat Konsorsiyumu statüsü verilen şirketleri,

B2B platformu: İşletmeden işletmeye elektronik ticaret kapsamında sipariş alma imkânı sunan aracı hizmet sağlayıcı şirketi

ifade etmektedir.

2) Sağlanan destekler

Karar kapsamında destekler, yararlanıcılara ve işbirliği kuruluşlarına yönelik olmak üzere 2 ayrı şekilde düzenlenmiştir.

Bu sirkülerimizde, yararlanıcılara yönelik destekler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Destek Türü

Yararlanıcılar

Destek kapsamı

Destek Oranı

Üst Limit (TL)

Süre sınırı

 

Pazara giriş rapor desteği

 - E-ihracat Konsorsiyumları
 - Perakende e-ticaret siteleri
 - Pazaryerleri

Yurt dışında e-ticarete ilişkin pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın aldıkları sektör, ülke ve e-ihracat odaklı raporlara ilişkin giderleri

50%

1.500.000

-

 
 
 

Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği

 - Şirketler
 - Perakende e-ticaret siteleri
 - E-ihracat konsorsiyumları

Yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirdiği dijital reklam üzerinden dönen toplam satışların

%20’sini aşmayan dijital pazaryeri tanıtım giderleri %50 oranında

Şirketlerin kademelerine göre yıllık 7.500.000 TL

Her pazaryeri için 3 (üç) yıl süresince

 

Perakende e-ticaret siteleri için yıllık 15.000.000 TL

 

E-îhracat Konsorsiyumları için yıllık 25.000.000 TL

 

E-ihracat tanıtım desteği

 - E-ihracat Konsorsiyumları
 - Perakende e-ticaret siteleri
 - B2B platformları
 - Pazaryerleri

Dijital pazaryeri tanıtım desteği hariç, Bakanlıkça belirlenen diğer pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri

50%

E-ihracat Konsorsiyumları için yıllık 15.000.000 TL

Her pazaryeri için 3 (üç) yıl süresince

 

Perakende e-ticaret siteleri için yıllık 25.000.000 TL

 

B2B platformları için yıllık 4.000.000 TL

 

Pazaryerleri için yıllık 30.000.000 TL

 

Sipariş karşılama hizmeti

 - Şirketler
 - E-ihracat Konsorsiyumları
 - Perakende e-ticaret siteleri
 - Pazaryerleri

Yararlanıcıların, ilgili ülkedeki toplam e-ticaret satışlarının %10’unu aşmayan sipariş karşılama hizmetlerine ilişkin giderleri

50%

Şirketlerin kademelerine göre yıllık 7.500.000 TL

Her bir ülke için en fazla 3 (üç) yıl

 

Pazaryerleri için yıllık 15.000.000 TL

 

Perakende e-ticaret siteleri için yıllık 25.000.000 TL

 

E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 25.000.000 TL

 

Depo kira desteği

 - E-ihracat Konsorsiyumları
 - Perakende e-ticaret siteleri
 - Pazaryerleri

Ürünlerin hızlı teslimatını sağlamak ve iade süreçlerini yönetmek üzere kiraladıkları yurt dışındaki depolarına ilişkin kira giderleri,

50%

E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 25.000.000 TL

Her bir ülke için en fazla 3 (üç) yıl

 

Perakende e-ticaret siteleri için yıllık 25.000.000 TL

 

Pazaryerleri için yıllık 15.000.000 TL

 

Yurt dışı pazaryeri entegrasyon desteği

 - E-İhracat Konsorsiyumu,
 - Perakende e-ticaret siteleri
 - Pazaryerleri

Yurt dışı pazaryerleri ve yurt dışı pazaryerlerine ilişkin yurt içinde yapacakları entegrasyon hizmetlerine ait giderleri

En fazla 6 (altı) pazaryeri entegrasyonu için %50

Bir entegrasyon için en fazla 200.000 TL

Pazaryeri başına 3 (üç) yıl

 
 
 

Çevrim içi mağaza ve hedef ülke
e-ticaret paydaşlarından alman hizmet desteği

 - Şirketler,
 - E-İhracat Konsorsiyumları
 - Perakende e-ticaret siteleri

Hedef ülkelerin yurt dışı pazaryerlerinde çevrim içi mağaza açılmasına, bu mağazaların yıllık ödemelerine ve ülkelerin e-ticaret paydaşlarından alacakları hizmetlere ilişkin giderleri

50%

Şirketler için yıllık en fazla 1.500.000 TL

Her ülke için 3 (üç) yıl

 

E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık en fazla 3.000.000 TL

 

Perakende e-ticaret siteleri en fazla 1.500.000 TL

 

Pazaryeri komisyon gideri desteği

 - Şirketler
 - E-İhracat Konsorsiyumları
 - Perakende e-ticaret siteleri

Yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirilen hedef ülkelerdeki pazaryeri komisyon giderleri

50%

Şirketlerin kademelerine göre yıllık 750.000 TL

3 (üç) yıl

 

E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 3.000.000 TL

 

Perakende e-ticaret siteleri için yıllık 2.500.000 TL

 

3) Diğer bazı hususlar

  • Dijital pazaryeri tanıtım desteği, sipariş karşılama hizmeti ve depo kira desteği, pazaryeri komisyon gideri desteğine ilişkin destek oranının hesaplanmasında Türk ürünlerinin satış oranı ile Marka ve TURQUALITY® destek programı kapsamındaki markalı ürünlerin satış oranı esas alınacaktır.
     
  • Bu desteklerden, şirketler kademelerine göre yıllık en fazla 15.000.000 TL’ye, E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerleri yıllık en fazla 45.000.000 TL’ye, B2B platformları yıllık en fazla 4.000.000 TL’ye kadar desteklenecektir. Karar kapsamındaki destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE + YÎ-ÜFE)/2 oranında güncellenecektir.
     
  • Destek başvuru koşulları ve süreçlerine ilişkin usuller, destek başvurularını sonuçlandırmaya yönelik istenen bilgi, belge ve uygulamaya dair hususlar genelgeler ile belirlenecektir.
     
  • Desteklenecek giderler ile faaliyetlerin uygulamaya yönelik detay tanımları ve alt kırılımları, bu Kararda belirtilen üst limitler dâhilinde destek unsurları bazında limitlerin kademelendirilmesi ve kısıtlandırılması, destekten faydalanacak yararlanıcılar/işbirliği kuruluşlarının niteliklerinin belirlenmesi, kademelendirilmesi ile performans değerlendirmesine ilişkin usul ve esaslar genelgeler kapsamında düzenlenecektir.

Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

E-İhracat Destekleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5986)

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.