Numara : 173
Tarih : 30.12.2021

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/173

KONU: 7346 Sayılı Kanun ile Yapılan Vergi Düzenlemeleri

25/12/2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmi Gazete’de “7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlandı. Söz konusu Kanun ile diğer bazı düzenlemeler yanında; (1) elektirik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılması, (2) gelir vergisi stopaj teşviki uygulamasında bölge ve merkezler dışında geçirilebilecek çalışma süresinin belirlenmesi ve (3) Proje Bazlı Yatırımlarda yatırım yeri tahsisi desteğinin bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilmesi şeklinde uygulanabilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

1) Elektirik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılması

3093 Sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu uyarınca, nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedelinin (sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektrik enerjisi satışı hariç) yüzde ikisi tutarındaki payı (Katma Değer Vergisi, diğer vergiler, fon ve paylar ile benzeri kesintiler hariç) faturalarında ayrıca göstermekte ve bu kapsamdaki bedelleri Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirmektedirler.

Bu Kanun’un 4, 5, 6 ve 7 nci maddesi ile 3093 Sayılı Kanun’da yapılan değişiklikler ile elektirik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payı 1.1.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

2) Gelir vergisi stopaj teşviki uygulamasında bölge ve merkezler dışında geçirilebilecek çalışma süresinin belirlenmesi

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2 nci maddesi ve 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde (TGB) yer alan işletmelerde veya Ar-Ge/tasarım merkezlerinde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla ilgili personelin Bölge/Merkez dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmektedir. Cumhurbaşkanı yüzde yirmi olarak belirlenen bu oranı yüzde elliye kadar artırabilmeye yetkilidir. En son, 17/10/2021 tarihli 4625 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin, gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirdikleri süreler bakımından %20 olarak belirlenen oranın, 31/12/2022 tarihine kadar %50 olarak uygulanması kararlaştırılmıştır.

Bu Kanunun 20 nci ve 28 inci maddesi ile 4691 ve 5746 sayılı kanunlarda yapılan değişikliklerle;

1) Gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında Bölgede çalışan personelin toplam sayısının veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla ilgili personelin Bölge/Merkez dışında geçirdikleri süreler gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilebilecektir. Önceki düzenlemede TGB veya Ar-Ge/tasarım merkezlerinde gelir vergisi stopajı teşvikine konu olabilecek dışarıda geçirilen sürenin hesabında sadece toplam çalışma süreleri dikkate alınıyorken, yapılan düzenlemeyle TGB veya Ar-Ge/tasarım merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısı da dikkate alınabilecektir.

Örneğin, bölge ve merkezler dışında geçirilebilecek çalışma süresi oranının şuanda %50 olarak belirlendiğini göz önünde bulundurduğumuzda, toplam 30 personeli bulunan bir TGB veya Ar-Ge/tasarım merkezinde, 15 personelin çalışma saatinin tamamını uzaktan çalışma olarak beyan edebilecektir.

2) Cumhurbaşkanı’na gelir vergisi stopaj teşviki uygulamasında bölge ve merkezler dışında geçirilebilecek çalışma süresi oranını %50’den, belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda %75'e kadar çıkarabilmesine ilişkin yetki verilmiştir.

Bu düzenlemeler 12/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştiri.

3) Proje Bazlı Yatırımlarda yatırım yeri tahsisi desteğinin bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilmesi şeklinde uygulanabilmesi

7/9/2016 tarihli R.G’de yayımlanan 6745 sayılı "Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 80 inci maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı; kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığını azaltma, teknolojik dönüşümü sağlama, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek olma niteliklerine ayrı ayrı ya da birlikte sahip olan ve proje bazında Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmesine karar verilen yatırımlar için yatırımın Hazine taşınmazı üzerinde yapılması hâlinde, belirlenecek yatırımcı lehine doğrudan, hasılat payı alınmaksızın, 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesine ve yatırımın tamamlanması ve öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla Hazine taşınmazının talep edilmesi hâlinde bedelsiz devredilmesine yetkilidir.

Bu Kanun’un 36 ncı maddesi ile 6745 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle, yatırım yeri tahsisi desteğinin, gerçek ve tüzel kişiler lehine 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı ya da bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilmesi şeklinde uygulanması düzenlenmiştir.

Bu düzenleme 25/12/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun metnine aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

7346 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.