Numara : 169
Tarih : 27.12.2021

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/169

KONU: Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.

25 Aralık 2021 Tarihli ve 31700 Sayılı Resmî Gazete’de 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı.

17/12/2021 tarihli ve 31692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile 2022 yılında geçerli olan asgari ücret tutarı aylık 5.004,00 TL (günlük 166,80 TL) olarak tespit edilmişti.

Bu Kanunla, diğer düzenlemeler yanında, asgari ücrete vergi istisnası uygulanması ve istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranlarının, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenmesi düzenlenmektedir.

1) Ücretlere uygulanacak vergi istisnası

Yapılan düzenleme uyarınca, hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir.

İstisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde;

  • Verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecektir,
  • Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanacaktır (2022 yılında Ağustos ayı itibariyle asgari ücret tutarına istabet eden ücret gelirinin vergi dilimi %15’ten %20’ye yükselmekte ve istisna tutarı değişmektedir),
  • İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamayacaktır,
  • Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacaktır.

Diğer taraftan bu Kanunun;

  • 3/b maddesi ile Asgari Geçim İndirimi Uygulaması 1 Ocak 2022 tarihinden itibareden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır,  
  • 4 üncü maddesi ile Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonsunda değişiklik yapılarak, hizmet erbabına ödenen ücretlerin aylık brüt asgari ücrete (2022 yılı için 5.004 TL üzerinden hesaplanacaktır) isabet eden kısmı üzerinden damga vergisi alınmaması sağlanmıştır.
  • Ayrıca, asgari ücretin vergiden istisna edilmesi nedeniyle, diğer ücret kapsamında vergilendirme usulü ve buna ilişkin düzenlemeler de yürürlükten kaldırılmıştır.

Konuya ilişkin hesaplama şekli Bakanlıkça çıkarılacak Tebliğ ile kesinleşecektir. Bununla birlikte, kanunda yer alan açıklamalardan ücret hesaplamasının aşağıda şekilde olması beklenmektedir.

Aşağıda yer alan örneklerden ilki asgari ücretin, ikincisi ise asgari ücretten yüksek bir ücretin (8.000 TL) 12 aylık hesabına ilişkindir.

Örnek 1: Agari Ücret için Brütten Nete Maaş Hesabı

 

Brüt

SSK İşçi

İşsizlik İşçi

Aylık Gelir Vergisi İstisnası

Damga Vergisi İstisnası

Kümülatif Vergi Matrahı

Net Ödenecek

SSK İşveren

İşsizlik İşveren

Toplam Maliyet

Ocak

5.004,00

   700,56

50,04

638,01

37,98

4.253,40

4.253,40

775,62

100,08

5.879,70

Şubat

5.004,00

  700,56

50,04

638,01

37,98

8.506,80

4.253,40

775,62

100,08

5.879,70

Mart

5.004,00

  700,56

50,04

638,01

37,98

12.760,20

4.253,40

775,62

100,08

5.879,70

Nisan

  5.004,00

   700,56

50,04

638,01

37,98

17.013,60

4.253,40

775,62

100,08

5.879,70

Mayıs

  5.004,00

   700,56

50,04

638,01

37,98

21.267,00

4.253,40

775,62

100,08

5.879,70

Haziran

  5.004,00

   700,56

50,04

638,01

37,98

25.520,40

4.253,40

775,62

100,08

5.879,70

Temmuz

  5.004,00

   700,56

50,04

638,01

37,98

29.773,80

4.253,40

775,62

100,08

5.879,70

Ağustos

 5.004,00

   700,56

50,04

739,37

37,98

34.027,20

4.253,40

775,62

100,08

5.879,70

Eylül

5.004,00

  700,56

50,04

850,68

37,98

38.280,60

4.253,40

775,62

100,08

5.879,70

Ekim

5.004,00

  700,56

50,04

850,68

37,98

42.534,00

4.253,40

775,62

100,08

5.879,70

Kasım

5.004,00

700,56

50,04

850,68

37,98

46.787,40

4.253,40

775,62

100,08

5.879,70

Aralık

 5.004,00

700,56

50,04

850,68

37,98

51.040,80

4.253,40

775,62

100,08

5.879,70

TOPLAM

60.048,00

8.406,72

600,48

8.608,16

455,76

51.040,80

51.040,80

9.307,44

1.200,96

70.556,40

Örnek 2: Asgari Ücretten Yüksek Ücret (8.000 TL) Alanlar için Brütten Nete Maaş Hesaplama

 

Brüt

SSK İşçi

İşsizlik İşçi

Aylık Gelir Vergisi

Damga Vergisi

Kümülatif Vergi Matrahı

Net Tutar

Asgari Ücret Gelir Vergisi İstisnası

Asgari Ücret Damga Vergisi İstisnası

İstisnalar Sonrası Net Ödenecek Tutar

SSK İşveren

 İşsizlik İşveren

Toplam Maliyet

Ocak

8.000,00

1.120,00

80,00

1.020,00

60,72

6.800,00

5.719,28

638,01

37,98

6.395,27

1.240,00

160,00

9.400,00

Şubat

8.000,00

1.120,00

80,00

1.020,00

60,72

13.600,00

5.719,28

638,01

37,98

6.395,27

1.240,00

160,00

9.400,00

Mart

8.000,00

1.120,00

80,00

1.020,00

60,72

20.400,00

5.719,28

638,01

37,98

6.395,27

1.240,00

160,00

9.400,00

Nisan

8.000,00

1.120,00

80,00

1.020,00

60,72

27.200,00

5.719,28

638,01

37,98

6.395,27

1.240,00

160,00

9.400,00

Mayıs

8.000,00

1.120,00

80,00

1.120,00

60,72

34.000,00

5.619,28

638,01

37,98

6.295,27

1.240,00

160,00

9.400,00

Haziran

8.000,00

1.120,00

80,00

1.360,00

60,72

40.800,00

5.379,28

638,01

37,98

6.055,27

1.240,00

160,00

9.400,00

Temmuz

8.000,00

1.120,00

80,00

1.360,00

60,72

47.600,00

5.379,28

638,01

37,98

6.055,27

1.240,00

160,00

9.400,00

Ağustos

8.000,00

1.120,00

80,00

1.360,00

60,72

54.400,00

5.379,28

739,37

37,98

6.156,63

1.240,00

160,00

9.400,00

Eylül

8.000,00

1.120,00

80,00

1.360,00

60,72

61.200,00

5.379,28

850,68

37,98

6.267,94

1.240,00

160,00

9.400,00

Ekim

8.000,00

1.120,00

80,00

1.360,00

60,72

68.000,00

5.379,28

850,68

37,98

6.267,94

1.240,00

160,00

9.400,00

Kasım

8.000,00

1.120,00

80,00

1.696,00

60,72

74.800,00

5.043,28

850,68

37,98

5.931,94

1.240,00

160,00

9.400,00

Aralık

8.000,00

1.120,00

80,00

1.836,00

60,72

81.600,00

4.903,28

850,68

37,98

5.791,94

1.240,00

160,00

9.400,00

TOPLAM

96.000,00

13.440,00

960,00

15.532,00

728,64

81.600,00

65.339,36

8.608,16

455,76

74.403,28

14.880,00

1.920,00

112.800,00

2) Diğer bazı düzenlemeler

Aynı Kanunla;

  • Gelir Vergisi Kanununda, yenilenebilir enerji üretiminin teşvik edilmesi için muafiyet sınırı olarak öngörülen meskenlerin çatı ve cephesine kurulan güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücünün 10 kW (10 kW dâhil) olması şartının 25 kW (25 kW dâhil) olarak değiştirilmesi,
  • Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu Kuruma ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler ile bu teslim ve hizmetleri gerçekleştirenlere bu kapsamda yapılacak olan, miktarı ve nitelikleri Başkanlıkça onaylanan teslim ve hizmetlerin KDV istisnası kapsamına alınması,
  • BOTAŞ’ın nakit yönetiminin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini teminen şirketin Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine; 7256 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılmış olan borçları dahil olmak üzere ödenmemiş olan her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçlarının, Hâzineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek terkini

düzenlenmektedir.

Söz konusu Kanuna aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.