Numara : 158
Tarih : 21.12.2021

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/158

KONU: 2022 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Vergi Usul Kanununa Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar.

21/12/2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 534 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, Mükerrer 355, 370, Ek 1 ve Ek 11 inci maddelerinde yer alan, miktarlar ve hadler 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

MADDE NO

KONUSU

2022 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 104

İlanın şekli

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

4.900

 

3-İlanın;

 

- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

4.900-490.000

- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

490.000 ve üzeri

MÜKERRER MADDE 115

Tahakkuktan vazgeçme

58

MADDE 153/A

Teminat tutarı

200.000

MADDE 177

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1-Yıllık;

 

- Alış tutarı

400.000

- Satış tutarı

570.000

2- Yıllık gayrisafı iş hasılatı

200.000

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

400.000

MADDE 232

Fatura kullanma mecburiyeti

2.000

MADDE 252

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

5,80

MÜKERRER MADDE 257

Teminat Tutarı

 

 

Yeni işe başlayanlar

13.000.000

 

Faaliyeti devam edenler

130.000.000

MADDE 313

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

2.000

MADDE 323

Şüpheli alacak tutarı

4.000

MADDE 343

En az ceza haddi

 

 

- Damga vergisinde

25

- Diğer vergilerde

50

MADDE 352

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)

 

 

I inci derece usulsüzlükler

320

1- Sermaye şirketleri

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

190

3- İkinci sınıf tüccarlar

95

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

43

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

25

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

12

II nci derece usulsüzlükler

170

1- Sermaye şirketleri

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

95

3 - İkinci sınıf tüccarlar

43

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

25

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

12

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

6,80

     

 

 

 

MADDE NO

KONUSU

2022 Yılında

Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 353

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması

500

- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

250.000

 

2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması

500

- Her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

25.000

- Her bir belge nevine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

250.000

 

4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

500

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

12.000

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

600

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

1.900

- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

380.000

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

2.500

 

10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

1.900

 

11- Tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef adına

 

 

Alt sınır

68.000

 

Üst sınır

680.000

MADDE 355

b) Damga Vergisinde

 

 

- Her bir kâğıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

4,20

MÜKERRER

Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza

 

MADDE 355

 

86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

3.400

 

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

1.700

 

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

880

 

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

2.000

 

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

1.000

 

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

530

 

-Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara (üst sınır)

1.300.000

 

- Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri fınans kurumlan veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

2.500.000

MADDE 370

İzaha davet

 

 

- Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tutarı

148.000

EK MADDE 1

Tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır

6.800 üzeri

EK MADDE 1

376 ncı maddedeki indirim oranının %50 artırımlı uygulanacağı usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır

6.800 ve altı

EK MADDE 11

Tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır

6.800 üzeri

Söz konusu Tebliğ ekine aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Tebliğ Eki

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğind,eki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.