Numara : 10
Tarih : 1.1.2021

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/10

KONU: 2021 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları.

29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 52 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir.

1. Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 50 kuruş, diğer belediyelerde 38 kuruş olarak hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

2. İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

İşyerlerive diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi

İşyerleri ve diğer şekildekullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri vebüyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göreuygulanacaktır.

a) Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerdeuygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerdeuygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

4500

3600

2800

2500

2100

2. Grup

2800

2100

1700

1400

1300

3. Grup

2100

1400

1300

900

700

4. Grup

900

700

530

450

360

5. Grup

530

450

310

300

250

6. Grup

300

250

160

140

109

7. Grup

109

86

60

50

38

b) Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevretemizlik vergisi tarifesi:

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesininbeşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi,diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerindeuygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

5625

4500

3500

3125

2625

2. Grup

3500

2625

2125

1750

1625

3. Grup

2625

1750

1625

1125

875

4. Grup

1125

875

662

562

450

5. Grup

662

562

387

375

312

6. Grup

375

312

200

175

136

7. Grup

136

107

75

62

47

İndirimli çevre temizlik vergisi uygulaması

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin onikincifıkrasında, "Cumhurbaşkanı; beşinci fıkradaki tarifede yer alan binagruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yeralan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıylaayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veyayarısına kadar artırmaya yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yürürlüğekonulan 13/12/2005 tarihli ve 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekindeki Kararın 7 ncimaddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar içinbelirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariçolmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu5.000'den az olan belediyelerde %50 indirimli olarak uygulanacaktır.

Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdekibelediyeler ile nüfusu 5.000'den az olan belediyelerde bulunan konutlaraait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiylemetreküp başına 19 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerdekullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdakitarifeye göre hesaplanacaktır.

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

2250

1800

1400

1250

1050

2. Grup

1400

1050

850

700

650

3. Grup

1050

700

650

450

350

4. Grup

450

350

265

225

180

5. Grup

265

225

155

150

125

6. Grup

150

125

80

70

54

7. Grup

54

43

30

25

19

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 53)

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğind,eki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.