Numara : 86
Tarih : 22.4.2020

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2020/86

KONU: Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi Yayınlandı.

Bilindiği gibi, 26.03.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7226 Sayılı Kanun’un 29 uncu maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 80 inci madde eklenerek; 2020 yılında da sektör ayırımı yapılmaksızın, finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde, işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 TL, aylık 75 TL asgari ücret desteği sağlanması düzenlenmiştir.

Bu defa, Sosyal Güvenlik Kurumunca söz konusu desteğin uygulanmasına ilişkin 2020/10 Sayılı Genelge yayınlanmıştır. Bu genelgede aşağıdaki konu başlıklarına yer verilmiştir: 

 • 1-KAPSAMA GİREN İŞVERENLER

 • 2- 01/01/2020 TARİHİNDEN ÖNCE TESCİL EDİLMİŞ OLAN İŞYERLERİNE İLİŞKİN İŞ VE İŞLEMLER

 • 2.1- 01/01/2020 tarihinden önce tescil edilmiş olan işyerlerinde kapsama giren sigortalılar

 • 2.2- Destekten Yararlanılacak Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması

 • 2.3. Destekten Yararlanmaya İlişkin Usul ve Esaslar

 • 2.3.1-Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin veya Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Yasal Süresinde Verilmesi

 • 2.3.2. İşverenin, Kuruma prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunması hali

 • 2.3.3. 2020 Yılı Ocak ila Aralık Ayları/Dönemleri İçin Sigorta Primine Esas Kazancın Eksik Bildirilmiş veya Hiç Bildirilmemiş Olması

 • 2.3.4. 2020/Ocak ila 2020/Aralık Aylarında/Dönemlerinde Bildirilen Sigortalı Sayısının 2019 yılı Ocak ila Kasım Ayında/Döneminde En Az Bildirim Yapılan Aydaki/Dönemdeki Sigortalı Sayısından Az Olmaması

 • 3- 2020 YILINDA TESCİL EDİLMİŞ/ EDİLECEK OLAN İŞYERLERİNE İLİŞKİN İŞ VE İŞLEMLER

 • 3.1. Kapsama Giren Sigortalılar

 • 3.2. Destekten Yararlanılacak Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması

 • 3.3. Destekten Yararlanmaya İlişkin Usul ve Esaslar

 • 3.3.1. Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin veya Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Yasal Süresinde Verilmesi

 • 3.4.2. Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinden veya Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinden Kaynaklanan Sigorta Primlerinin Yasal Süresinde Ödenmesi

 • 3.4.3. Destekten Yararlanılabilmesi İçin Kuruma Vadesi Geçmiş Borcun Bulunmaması veya Söz Konusu Borcun 6183 Sayılı Kanunun 48 İnci Maddesine Göre Taksitlendirmiş Olması

 • 3.4.4. 2020 Yılı Ocak ila Aralık Ayları/Dönemleri İçin Çalıştırdığı Kişileri Sigortalı Olarak Bildirmemesi veya Bildirdiği Sigortalıları Fiilen Çalıştırmaması

 • 4- SİGORTA PRİMLERİNİN İŞVEREN VE SİGORTALI HİSSELERİNİN TAMAMININ DEVLET TARAFINDAN KARŞILANDIĞI DURUMLARDA VERİLECEK DESTEK TUTARI

 • 4.1. 1/1/2020 Tarihinden Önce Tescil Edilmiş Olan İşyerlerinde Yapılacak İşlemler

 • 4.2. 1/1/2020 Tarihi ve Sonrasında Tescil Edilmiş Olan İşyerlerinde Yapılacak İşlemler

 • 5. ALT İŞVERENİ BULUNAN İŞYERLERİ VE ALT İŞVERENLERLE İLGİLİ İŞLEMLER

 • 6. İHALE MAKAMLARINCA DESTEKTEN YARARLANAN İŞVERENLERİN HAKEDİŞLERİNDEN YAPILACAK KESİNTİLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 • 7. EV HİZMETLERİNDE 10 GÜN VE DAHA FAZLA ÇALIŞTIRILAN SİGORTALILAR İLE KONUT KAPICILIĞI İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILAN SİGORTALILAR

 • 8. ORTAK HÜKÜMLER

 • 8.1. Muvazaalı İşlemlerin Önlenmesi

 • 8.2. Desteğe Esas Gün ve Kazançların Kapsamı

 • 8.3. Devir, İntikal ve Adres Değişikliklerinde Asgari Ücret Desteğinden Yararlanılması

 • 8.4. Asgari Ücret Desteğinin Sigorta Prim Borçlarına Mahsup Edilmesi

 • 8.5. Tereddüt Edilen Hususlarla İlgili Başvuru Yapılması Gereken Kurum

 • 8.6. 4447 sayılı Kanunun geçici 17, 19 ve 20. Maddesinde Öngörülen Teşviklerden Yararlanılması Durumunda Asgari Ücret Desteğinin Hesaplanması

 • 8.7. Asgari Ücret Desteğinden Yararlanmak İçin Başvuru Şartı

 • 9. YARARLANILAN DESTEK TUTARLARININ TÜRKİYE İŞ KURUMUNDAN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Söz konusu Genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2020/10 Sayılı Genelge

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.