Numara : 74
Tarih : 3.4.2020

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2020/74

KONU: 2020 Yılında Gerçekleştirilecek Genel Kurul Toplantılarındaki Nakit Kar Payı Dağıtımı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından üyelerine gönderilen yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın Birliğe ilettiği 31.03.2020 tarihli yazıya atfen, 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği'nin" 13/5 inci maddesine dayanılarak, aşağıdaki duyurunun tüm şirketlere yapılması istenilmiştir:

"kamunun iştiraki olan şirketler hariç olmak üzere, sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu yıl gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kâr payı dağıtımı kararlarında, geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi ve dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının %25'ini aşmaması ile yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi..."

Söz konusu Yönetmeliğin 13/5’inci maddesinde, “Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konuların gündeme konulması zorunludur.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Bakanlıkça Covid-19 virüsünün yaratacağı olumsuz etkilerden şirketlerin özkaynaklarının korunmasını teminen ihtiyatlılık kuralı gereği genel kurullarda gündeme alınacak nakit kar payı dağıtımına ilişkin olarak getirildiği belirtilen sınırlamanın ne anlama geldiği tereddütlere yol açmıştır.

Yönetmeliğin 13/5’inci maddesindeki yetki kullanımı gereği, şirketlerin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak 2020 yılında gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarındaki nakit kar payı dağıtımına ilişkin gündem maddesinde “geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi ve dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının %25'ini aşmaması ile yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi” yer alacağı konusunda belirsizlik yoktur. Bununla birlikte, bu gündem maddesinin şirketlerin genel kurullarınca kabul edilmesinin zorunlu olup olmadığı tartışmalıdır.

Yönetmelikle Bakanlığa verilen yetki, “şirket genel kurullarında görüşülmesi istenen konuların” belirlenmesinden ibarettir. Kar payı dağıtımına ilişkin yetki şirket genel kurullarındadır (TTK Md. 408/2-d ve 507). Bu nedenle, gündeme alınması zorunlu olmakla birlikte, geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi ve dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının %25'ini aşmaması ile yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi” yönündeki gündem maddesinin kısmen veya tamamen kabul edilmesinin genel kurulun yetkisinde olduğu değerlendirilmektedir.

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.