Numara : 42
Tarih : 14.2.2020

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2020/42

KONU Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin Sunulan Hizmetler Tevkifat Uygulaması Kapsamına Alındı.

14 Şubat 2020 Tarihli ve 31039 Sayılı Resmi Gazete’de 30 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

Tebliğ ile kamu özel iş birliği modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde sunulan hizmetlerin tevkifat uygulamasına dahil edilmesi, yüklenici tarafından sağlık bakanlığına sunulan hizmetler ile alt yükleniciler tarafından bu kapsamda sunulan hizmetlerde KDV oranı ve imalat sanayii yatırımlarına sağlanan ilave teşviklerin uygulama süresinin uzatılması hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

A) Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerin Tevkifat Uygulaması Kapsamına Alınması

Bu Tebliğin 1 inci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünden sonra gelmek üzere “2.1.3.2.14. Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerde Tevkifat Uygulaması” başlıklı bölüm eklenmiştir.

Buna göre, 6428 sayılı Kanun kapsamında yaptırılan sağlık tesislerine yönelik işletme döneminde, Sağlık Bakanlığınca, alınan hizmetlere uygulanacak tevkifat oranları ile tevkifat uygulamasından doğan iade taleplerinde, bu hizmetlere aşağıdaki tabloda karşılık gelen işlem türleri dikkate alınacaktır.

Diğer taraftan, sağlık tesislerine yönelik sunulan hizmetleri bilfiil ifa etmeyen alt yükleniciler tarafından düzenlenecek faturalarda (yapım işleri hariç) tevkifat uygulanmayacaktır. Ancak, yüklenici firma tarafından alt yükleniciler aracılığıyla temin edilen ve Sağlık Bakanlığına sunulan hizmetlere ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü kapsamında (5/10)oranında [yapım işlerinde (3/10) oranında] KDV tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Söz konusu hizmetlerin, alt yüklenicilerden temin edilmeksizin doğrudan yüklenici firma tarafından Sağlık Bakanlığına sunulması halinde, aşağıdaki tabloda bu hizmetlere karşılık gelen işlem türleri dikkate alınarak (işlem türü sütununda işlem türü belirlenmeyenler için Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü kapsamında 5/10 oranında) tevkifat uygulanacaktır:

Tablo: Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Alınacak Hizmetlerde Uygulanacak Tevkifat Oranları

Sözleşmede Öngörülen Hizmet

Hizmeti Bilfiil ifa Eden Alt Yükleniciden Yapılacak Tevkifat

Hizmeti Bilfiil İfa Etmeyen Alt Yüklenicilerden Yapılacak Tevkifat Oranı

Yükleniciden

İşlem Türü

Oran

Yapılacak Tevkifat Oranı

Yer ve Bahçe Bakım Hizmetleri

Temizlik. Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri (Tebliğin l/C- 2.1.3.2-10. bölümü)

7/10

Tevkifat Yok

5/10

İlaçlama Hizmetleri

Çamaşır ve Çamaşırhane Hizmetleri

Temizlik Hizmetleri

Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmetleri

Alık Yönetimi Hizmetleri

Hasta Yönlendirme ve Refakat / Resepsiyon/Yardım Masası/Taşıma Hizmetleri

İşgücü Temin Hizmetleri (lebi iğin l/C- 2.13.2.5 bölümü)

9/10

Tevkifat Yok

5/10

Güvenlik Hizmetleri

Otopark Hizmetleri

Diğer Tıbbi Ekipman Destek Hizmeti

Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil. Bakım ve Onarım Hizmetleri (Tebliğin l>C- 2.1.3.23. bölümü)

Tevkifat Yok»

Tevkifat Yok

5/10

Mefruşat Hizmeti

Yemek Hizmeti

Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri (Tebliğin l/C-2.13.2.4 bölümü)

Tevkifat Yok»

Tevkifat Yok

5/10

Olağanüstü Bakım ve Onarım Hizmeti

Yapını İşleri (Tebliğin

3/10

3/10

3/10

Bina ve Arazi Hizmetleri

MC-2.1.3.2.1. bölümü)

Laboratuvar Hizmeti

 

Tevkifat Yok

Tevkifat Yok

5/10

Görüntüleme Hizmeti

Rehabilitasyon Hizmeti

Ortak Hizmetler Yönetimi Hizmeti

Hastane Bilgi Yönetim Hizmeti

*Hizmetin, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımında sayılanlara ifa edilmesi durumunda “İşlem Türü” dikkate alınarak tevkifat uygulanacaktır.

Uygulama 1 Mart 2020 tarihi  itibariyle yürürlüğe girecektir.

B) Yüklenici Tarafından Sağlık Bakanlığına Sunulan Hizmetler ile Alt Yükleniciler Tarafından Bu Kapsamda Sunulan Hizmetlerde KDV Oranı

Bu Tebliğin 7 nci maddesi ile aynı Tebliğin (III/B-2.6.) bölümünden sonra gelmek üzere “2.7. Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerde KDV Oranı Uygulaması” başlıklı bölüm eklenmiştir.

Bu bölümde,

  • 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B)bölümünün 21 inci sırasına uygun olarak, 6428 sayılı Kanun kapsamında yaptırılan sağlık tesislerine yönelik yüklenici tarafından Sağlık Bakanlığına sunulan laboratuvar, rehabilitasyon ve görüntüleme hizmetleri ile alt yükleniciler tarafından bu kapsamda sunulan hizmetlerin %8 oranında KDV’ye tabi olduğu,
  • 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 24 üncü sırasına uygun olarak, 6428 sayılı Kanun kapsamında yaptırılan sağlık tesislerine yönelik yüklenici tarafından Sağlık Bakanlığına sunulan yemek hizmetleri ile bu hizmetlere ilişkin alt yükleniciler tarafından sunulan yemek hizmetlerinin %8 oranında KDV’ye tabi olduğu

açıklanmıştır.

C) İmalat Sanayii Yatırımlarına Sağlanan İlave Teşviklerin Uygulama Süresinin Uzatılması Hakkında Açıklamalar

Hatırlanacağı üzere;

  • 24 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7201 Sayılı Kanun ile sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerine ilişkin istisnanın uygulama süresi 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmış,

  • 30 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 1950 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV Kanunun, imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iade edilmesi hakkındaki geçici 37 nci maddesi hükmü 2020 ve 2021 yılları için uzatılmıştır.

Bu Tebliğin;

  • 3, 4 ve 5 inci maddesi ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iade edilmesi hakkındaki ilgili bölümleri,

  • 6 ncı maddesi ile aynı Tebliğin imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerine ilişkin istisna uygulamasına yönelik açıklamaların yer aldığı ilgili bölüm

yukarıdaki düzenlemeler doğrultusunda güncellenmiştir.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

30 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.