Numara : 4
Tarih : 1.1.2020

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2020/4

KONU: 2020 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Vergi Usul Kanununa Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar.

27 Aralık 2019 tarihli ve 30991 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 513 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alan, miktarlar ve hadler 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

MADDE NO

KONUSU

2020 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 104

İlanın şekli

 
 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

3.300

 

3-İlanın;

 

- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

3.300-330.000

- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

330.000 ve üzeri

MÜKERRER MADDE 115

Tahakkuktan vazgeçme

40

MADDE 153/A

Teminat tutan

140.000

MADDE 177

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 
 

1-Yıllık;

 

- Alış tutarı

280.000

- Satış tutarı

390.000

2- Yıllık gayrisafı iş hasılatı

140.000

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

280.000

MADDE 232

Fatura kullanma mecburiyeti

1.400

MADDE 252

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

4

MADDE 313

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

1.400

MADDE 343

En az ceza haddi

 
 

- Damga vergisinde

18

- Diğer vergilerde

35

MADDE 352

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)

 
 

I inci derece usulsüzlükler

220

1- Sermaye şirketleri

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

130

3- İkinci sınıf tüccarlar

67

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

30

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

18

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

8,5

II nci derece usulsüzlükler

120

1- Sermaye şirketleri

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

67

3 - İkinci sınıf tüccarlar

30

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

18

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

8,5

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

4,7

     
     

MADDE NO

KONUSU

2020 Yılında

Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 353

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 
 

1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması

350

- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

180.000

 

2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması

350

- Her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

18.000

- Her bir belge nevine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

180.000

 

4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

350

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

8.500

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

420

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

1.300

- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

260.000

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.800

 

10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

1.300

MADDE 355

b) Damga Vergisinde

 
 

- Her bir kâğıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

2,90

MÜKERRER

Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza

 

MADDE 355

 

86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 
 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

2.300

 

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

1.200

 

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

600

 

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 
 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.400

 

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

700

 

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

360

 

- Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri fınans kurumlan veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.800.000

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

513 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Eki


Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.


Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğind,eki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.