Numara : 163
Tarih : 17.12.2020

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2020/163

KONU: Yatırım Teşvik Kararında Değişiklik Yapıldı.

17 Aralık 2020 tarihli ve 31337 sayılı Resmi Gazete’de “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3307)” yayımlandı.

Bu Karar ile 2012/3305 Sayılı Karar’da aşağıdaki değişiklik yapılmıştır.

1) AR-GE ve çevre yatırımları ile asgari 50 Milyon TL tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatını da içeren sanayi tesisi yatırımları

Bu Karar ile 2012/3305 Sayılı Karar’ın "Faiz veya kâr payı desteği" başlıklı 11 nci maddesinde ve "Öncelikli yatırım konuları" başlıklı 17 nci maddesinde yapılan değişiklik ile AR-GE ve çevre yatırımları ile asgari 50 Milyon TL tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatını da içeren sanayi tesisi yatırımlarına sağlanan desteklerde değişiklik yapılmıştır.

Buna göre, AR-GE ve çevre yatırımları ile asgari 50 Milyon TL tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatını da içeren sanayi tesisi yatırımları, aynı Kararın 17 nci maddesinde yer alan öncelikli yatırım konularına dahil edilmiştir. Böylelikle, bu yatırımlar, bölge ayrımı olmaksızın 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilecektir. Ancak bu yatırımlar, 6 ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabi olacaktır.

Diğer taraftan, faiz veya kâr payı desteği tutarı, AR-GE ve çevre yatırımları ile asgari 50 milyon TL tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatını da içeren sanayi tesisi yatırımlarında sabit yatırım tutarının yüzde onunu geçmemek kaydıyla 10.000.000 (on milyon) Türk Lirasını geçemeyecektir.

Ayrıca aynı Kararın “AR-GE ve çevre yatırımları” başlıklı 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

2) Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi

Aynı Kararın 8 inci maddesinde yer alan ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (stratejik yatırım) ve Program Değerlendirme Komitesi tarafından  stratejik yatırım olarak desteklenmesine karar verilen yatırım projeleri ile aynı Kararın 17 nci maddesinde yer alan öncelikli yatırım konuları için uygulanmak üzere, bu yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70 (yüzde yetmiş)’ine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı Türk Lirası cinsinden “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” için beş puanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca da uygun görülmesi halinde azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilecektir.

3) US- 97 kodu 2710.8.02 olan ferro-krom üretimine yönelik yatırımlar

Aynı Kararın, Ek-2B sayılı “İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları” başlıklı tablosuna aşağıdaki 13 numaralı dipnot eklenmiştir.

Buna göre, İstanbul İli hariç olmak üzere, US- 97 kodu 2710.8.02 olan ferro-krom üretimine yönelik yatırımlar bölgesel desteklerden yaralanabilecektir.

Eklenen dipnot:

“13- İstanbul İli hariç olmak üzere, US- 97 kodu 2710.8.02 olan ferro-krom üretimine yönelik yatırımlar.”

4) Cep telefonu üretiminde kullanılan yan demonte haldeki (SKD) aksam ve parçalara geçici gümrük vergisi muafiyeti

Aynı Karara eklenen geçici 15 inci madde ile cep telefonu üretiminde kullanılmak kaydıyla yan demonte haldeki (SKD) aksam ve parçaların geçici gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilebilmesine olanak sağlanmıştır.

Eklenen madde:

“GEÇİCİ MADDE 15 - (1) Yatırım teşvik belgeleri kapsamında, elemanları dizili baskılı devre kartı (PCBA) üretiminden başlayan cep telefonu üretimine yönelik yatırımlar için, üretim kapasitesi ile uyumlu olmak ve cep telefonu üretiminde kullanılmak kaydıyla yan demonte haldeki (SKD) aksam ve parçalar 31/8/2021 tarihine kadar gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilebilir

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3307)

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.