Numara : 148
Tarih : 20.10.2020

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2020/148

KONU: Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin İlk Bildirim Formu Hakkında Hatırlatma.

Hazine ve Maliye Bakanlığı – Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 18/11/2007 tarihli ve 26704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’de (1 No.’lu Transfer Fiyatlandırması Genel Tebliği) değişiklik yapan 4 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Tebliğ (4 No.’lu Tebliğ) 1 Eylül 2020 tarihli 31231 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Bu Tebliğ uyarınca, her yıl, ülke bazlı raporlama ile ilgili olarak kapsama giren çok uluslu işletmeler grubu üyeleri tarafından;

  • “Nihai ana işletme” veya “vekil işletme” olup olmadıkları,

  • Grup adına hangi işletmenin raporlama yapacağı, ve

  • Hesap dönemi hakkındaki bilgiler

“ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu” doldurularak elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden verilecektir.

Ülke bazlı raporlamaya ilişkin ilk bildirim formu, ilk raporlama dönemi olan 2019 hesap dönemine ve 1/1/2019’dan sonra başlayan özel hesap dönemine münhasır olmak üzere 30/10/2020 günü saat 23:59’a kadar elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden verilecektir.

Söz konusu bildirimde hata veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde, ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formunun verilme süresinin bitimini takip eden ayın sonuna (ilk ÜBR bildirimi için 30 Kasım 2020’ye kadar) kadar bildirim formu yeniden düzenlenerek gönderilmek suretiyle düzeltme yapmak mümkün olabilecektir.

Mükellefler beyanname vermek için kullandıkları kullanıcı adı ve şifre ile ÜBR Bildirimi’ni yapabilmektedirler.

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.