Numara : 127
Tarih : 21.8.2020

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2020/127

KONU: Yatırım Teşvik Mevzuatında Değişiklik Yapıldı.

21 Ağustos 2020 Tarihli ve 31220 Sayılı Resmi Gazete'de Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2846) yayımlandı.

Bu Karar ile 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın;

 • Stratejik yatırımlar” başlıklı 8 inci maddesinde,

 • Gümrük vergisi muafiyeti” başlıklı 9 uncu maddesinde,

 • Faiz veya kâr payı desteği” başlıklı 11 inci maddesinde,

 • Sigorta primi işveren hissesi desteği” başlıklı 12 nci maddesinde,

 • Öncelikli yatırım konuları” başlıklı 17 nci maddesinde,

 • Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar” başlıklı 18 inci maddesinde,

 • Yatırım süresi ve tamamlama vizesi” başlıklı 24 üncü maddesinde,

 • Diğer desteklerden yararlanma” başlıklı 29 uncu maddesinde,

 • Geçici 8, 9 ve 13 üncü maddelerinde,

 • Ek-1 sayılı ve “Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler" tablosunda,

 • EK-2A sayılı ve “Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarları veya Kapasiteleri” başlıklı tablosunda,

 • EK-2B sayılı ve “İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları” başlıklı tablosunda,

 • EK-4 sayılı ve “Teşvik Edilmeyecek Veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları” başlıklı ekinde,

 • EK-6 sayılı ve “4. Bölge Desteklerinden Faydalanabilecek Orta-Yüksek Teknolojili Yatırım Konuları” başlıklı tablosunda

değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca aynı Karara EK-7 sayılı ve “Alt Bölge Desteğinden Yararlanabilecek İlçeler” başlıklı tablo eklenmiştir.

1) “Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler” tablosunun değiştirilmesi

Bu Kararın 12 nci maddesi ile 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Karar’ın EK-1 sayılı ve “YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER” başlıklı tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Buna göre, bölgelerinde değişiklik yapılan iller aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

İller

Eski Bölge

Yeni Bölge

Tekirdağ

2

1

Adana

2

3

Balıkesir

3

2

Bilecik

3

2

Karabük

3

2

Manisa

3

2

Düzce

4

3

Kırıkkale

4

3

Kütahya

4

3

Rize

4

3

Aksaray

5

4

Adıyaman 

5

6

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Tablosu: 

1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

4. Bölge

5. Bölge

6. Bölge

Ankara

Aydın

Adana

Afyonkarahisar

Bayburt

Adıyaman

Antalya

Balıkesir

Burdur

Aksaray

Çankırı

Ağrı

Bursa

Bilecik

Düzce

Amasya

Erzurum

Ardahan

Eskişehir

Bolu

Gaziantep

Artvin

Giresun

Batman

İstanbul

Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç)

Karaman

Bartın

Gümüşhane

Bingöl

İzmir

Denizli

Kırıkkale

Çorum

Kahramanmaraş

Bitlis

Kocaeli

Edirne

Kütahya

Elazığ

Kilis

Diyarbakır

Muğla

İsparta

Mersin

Erzincan

Niğde

Hakkâri

Tekirdağ

Karabük

Samsun

Hatay

Ordu

Iğdır

 

Kayseri

Trabzon

Kastamonu

Osmaniye

Kars

 

Kırklareli

Rize

Kırşehir

Sinop

Mardin

 

Konya

Uşak

Malatya

Tokat

Muş

 

Manisa

Zonguldak

Nevşehir

Tunceli

Siirt

 

Sakarya

 

Sivas

Yozgat

Şanlıurfa

 

Yalova

     

Şırnak

         

Van

         

Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri

Yürürlük: 1.1.2021

2) Alt bölge desteğinden yararlanabilecek ilçeler

Bu Kararın 17 nci maddesi ile aynı Karara eklenen EK-7 tablosu ile alt bölge desteğinden yaralanabilecek ilçeler belirlenmiştir. Konuya ilişkin açıklamalara ise aynı Kararın 18 inci maddesine eklenen 5 inci fıkrada yer verilmiştir.

Yeni eklenen fıkra:

“(5) Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında, EK-7’de yer alan 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ilçenin bulunduğu ilin bir alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden; söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ise bulunduğu ilin iki alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden yararlanır. Ek-7’de yer alan 5 inci bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara 6 ncı bölgeye sağlanan bölgesel destekler, söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara ise ikinci fıkra hükümleri de uygulanmak üzere 6 ncı bölge destekleri uygulanır. Bu fıkra hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırımlar sigorta primi desteği ve gelir vergisi stopajı desteğinden yararlanamazlar.

Alt Bölge Desteğinden Yararlanabilecek İlçeler Tablosu

Bu uygulama 1/1/2021 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Ayrıca bu Kararın 6 ncı maddesi ile aynı Kararın “Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar” başlıklı 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Bu fıkra kapsamında” ibaresi “Bu kapsamda” olarak değiştirilerek aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Yapılan değişiklikler

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

a) Yatırımın organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilmesi veya endüstri bölgesinde (imalat sanayine yönelik yatırımlar) gerçekleştirilmesi.

a) Yatırımın organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilmesi veya endüstri bölgesinde (imalat sanayine yönelik yatırımlar) gerçekleştirilmesi. Bu kapsamda desteklenen yatırımlar için beşinci fıkra hükümleri uygulanmaz.

(3) OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerden EK-6'da belirtilenlerin üretimine yönelik yatırımlar, İstanbul ili hariç olmak üzere 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan, 4 üncü, 5 inci ve 6 nci bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır. Bu fıkra kapsamında düzenlenecek teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı 1 inci ve 2 nci bölgelerde 1 milyon TL, diğer bölgelerde 500 bin TL'dir.

(3) OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerden EK-6'da belirtilenlerin üretimine yönelik yatırımlar, İstanbul ili hariç olmak üzere 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan, 4 üncü, 5 inci ve 6 nci bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır. Bu kapsamda düzenlenecek teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı 1 inci ve 2 nci bölgelerde 1 milyon TL, diğer bölgelerde 500 bin TL'dir. Ancak, İstanbul İlinde organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, komple yeni yatırımlar hariç olmak üzere, bu fıkrada belirtilen konularda gerçekleştirilecek asgari 5 milyon TL tutarındaki yatırımlara 1 inci bölgedeki bölgesel destekler uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan fıkra:

(4) Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar, 6 ncı bölge şartlarında 6 ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar ve sürelerde yararlanır. İkinci fıkra hükümleri, bu fıkra kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda uygulanmaz.

3) İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgelerine sağlanan ilave teşviklerin uygulama süresinin uzatılması

Bu Kararın 9 uncu maddesi ile aynı Kararın, imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgelerine ilişkin geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Hatırlanacağı üzere, 30.12.2019 tarihinde yayımlanan, 1950 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılan yatırım harcamaları için;

 • Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi uygulamasının süresi 31/12/2019’dan 31/12/2021 tarihine,

 • Bölgesel ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranın %100 uygulanmasına ilişkin süre 31/12/2019’dan 31/12/2022 tarihine kadar

uzatılmıştı.

Yapılan düzenlemeyle, 1950 Sayılı Karar ile yapılan düzenlemeler 2012/3305 sayılı Karara taşınmıştır.

Yürülük: 1.1.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 21.08.2020 tarihinde.

Yapılan değişiklikler:

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(1) Bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için;

a) Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,

b) Bölgesel ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere,

teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır.

(1) Bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında,

a) 1/1/2017 ile 31/12/2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,

b) 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için Bölgesel ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere,

teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır.

4) Stratejik yatırımlar kapsamında değişiklik yapılması

Bu Kararın 1 inci maddesi ile 2012/3305 sayılı Karar’ın “Stratejik yatırımlar” başlıklı 8 inci maddesinin 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(4) EK-4'te belirtilen teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek yatırımlar bu madde kapsamında değerlendirilmez.

“(4) EK-4’te belirtilen teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile altına dayalı entegre madencilik yatırımları bu madde kapsamında değerlendirilmez.”

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek yatırımlar stratejik yatırım sayılabilecektir. Diğer taraftan, altına dayalı entegre madencilik yatırımları stratejik yatırım kapsamında değerlendirilemeyecektir.

Yürürlük: 21.08.2020

5) Entegre büyükbaş hayvancılık yatırımlarına yönelik gümrük vergisi muafiyeti

Bu Kararın 2 nci maddesi ile aynı Kararın “Gümrük vergisi muafiyeti” başlıklı 9 uncu maddesinin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan fıkra:

(8) 17 nci maddenin birinci fıkrasının (u) bendine istinaden düzenlenen et yönlü entegre büyükbaş hayvancılık yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında, yatırımcının yurtdışında bulunan besi çiftliklerinden temin edilmek kaydıyla yıllık yurtiçinde fiili olarak yetiştirilen büyükbaş hayvan sayısının (asgari 10.000) azami yüzde ellisi oranında besi hayvanının, yurtiçindeki işletmenin işletmeye geçiş tarihinden itibaren on yıl süreyle gümrük vergisi muafiyeti sağlanarak yılda bir kez olmak üzere ithaline izin verilebilir (Bu oran, yurtdışında besi çiftliği bulunmayan aynı mahiyetteki yatırımlara yönelik teşvik belgeleri kapsamında azami yüzde yirmibeş olarak uygulanır).”

Buna göre, 2012/3305 sayılı Karar’ın “Öncelikli yatırım konuları” başlıklı 17 nci maddesinin (u) bendi kapsamında asgari 5.000 büyükbaş kapasiteli süt yönlü entegre hayvancılık yatırımları ile komple yeni veya tevsi niteliğindeki asgari 10.000 büyükbaş kapasiteli et yönlü entegre hayvancılık yatırımlarına ilişkin gümrük vergisi muafiyeti kaldırılmıştır.

Yürürlük: 21.08.2020

6) Faiz veya kâr payı desteği uygulamasında değişiklik

Bu Kararın 3 üncü maddesi ile aynı Kararın “Faiz veya kâr payı desteği” başlıklı 11 inci maddesinin;

a) Birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “ve (u) bentleri” ibaresi “bendi” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonunda yer alan “17 nci maddenin birinci fıkrasının (u) bendi kapsamına giren yatırımlarda azami ilk on yıl, diğer yatırımlarda” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Buna göre, entegre büyükbaş hayvancılık yatırımlarına yönelik faiz veya kâr payı desteği uygulamasına son verilmiştir.

b) Dördüncü fıkrasında yer alan “birmilyon Türk Lirasını” ibaresi “birmilyonsekizyüzbin Türk Lirasını” şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre, faiz veya kâr payı desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın AR-GE ve çevre yatırımlarında 1.800.000 (birmilyonsekizyüzbin) Türk Lirasına yükseltilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

4) Faiz veya kâr payı desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın AR-GE ve çevre yatırımlarında birmilyon Türk Lirasını, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla, diğer stratejik yatırımlarda ise sabit yatırım tutarının yüzde beşini aşmamak kaydıyla ellimilyon Türk Lirasını geçemez.

4) Faiz veya kâr payı desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın AR-GE ve çevre yatırımlarında birmilyonsekizyüzbin Türk Lirasını, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla, diğer stratejik yatırımlarda ise sabit yatırım tutarının yüzde beşini aşmamak kaydıyla ellimilyon Türk Lirasını geçemez.

c) Yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Buna göre, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlarda (US-97 Kodu: 2423, 30, 32, 33 ve 353) kullanılmış komple tesisler için faiz veya kâr payı desteği uygulanabilecektir. Bunun dışında kalan kullanılmış makine ve teçhizat ile belediyelerin yapacağı yatırımlar için faiz veya kâr payı desteği uygulanmayacaktır.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(7) Kullanılmış makine ve teçhizat için ve kamu iktisadi teşebbüsleri dahil kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yapacağı yatırımlar için faiz veya kâr payı desteği uygulanmaz.

“(7) 17 nci maddenin birinci fıkrasının (n) bendi kapsamına giren yatırım konularındaki kullanılmış komple tesis hariç olmak üzere kullanılmış makine ve teçhizat ile belediyelerin yapacağı yatırımlar için faiz veya kâr payı desteği uygulanmaz.”

Yürürlük: 21.08.2020

7) Sigorta primi işveren hissesi desteği

Bu Kararın 4 üncü maddesi ile aynı Kararın “Sigorta primi işveren hissesi desteği” başlıklı 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Yeni eklenen fıkra:

“(10) Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat aşamasında talep edilmesi halinde, vergi indiriminden yararlanılmamak kaydıyla, dördüncü ve beşinci fıkrada belirtilen oranlar 15 inci maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen yatırıma katkı oranının yarısı kadar artırılarak uygulanır.”

Buna göre, teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat aşamasında talep edilmesi halinde, vergi indiriminden yararlanılmamak kaydıyla;

 • Bölgelere göre aşağıda belirtilen oranlar;

Bölgeler

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%)

1

10

2

15

3

20

4

25

5

35

ve

 • Stratejik yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteği miktarının 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bölgelerde sabit yatırım tutarının % 15‘i geçemeyeceğine ilişkin oran,

2012/3305 sayılı Karar’ın “Vergi indirimi” başlıklı 15 inci maddesinin aşağıda gösterilen birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen yatırıma katkı oranının yarısı kadar artırılarak uygulanabilecektir.

“(1) Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar aşağıda belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanır.

Bölgeler

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

1

15

50

2

20

55

3

25

60

4

30

70

5

40

80

6

50

90

(3) Stratejik yatırımlar için tüm bölgelerde uygulanacak vergi indirimi oranı yüzde doksan ve yatırıma katkı oranı yüzde ellidir.”

Bu durumda, sigorta primi işveren hissesi desteğinin sabit yatırım tutarına artırımlı oranları aşağıdaki gibi olacaktır.

Bölgeler

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%)

1

17,5

2

25

3

32,5

4

40

5

55

Yürürlük: 21.08.2020

8) Öncelikli yatırım konularında değişiklik

Bu Kararın 5 inci maddesi ile aynı Kararın “Öncelikli yatırım konuları” başlıklı 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (u) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (a), (c), (j) ve (ü) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ğ) bendinde yer alan “asgari 20 milyon TL tutarındaki” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve söz konusu fıkraya aşağıdaki (z) bendi bendi eklenmiştir (Yürürlük: 21.08.2020).

Buna göre;

 • Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları,

 • Asgari ellibin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç),

 • Asgari 5.000 büyükbaş kapasiteli süt yönlü entegre hayvancılık yatırımları ile komple yeni veya tevsi niteliğindeki asgari 10.000 büyükbaş kapasiteli et yönlü entegre hayvancılık yatırımları

öncelikli yatırım konularından çıkarılmıştır.

 • Demiryolu yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar,

 • Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere yönelik test merkezi yatırımları,

 • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre Lisansına tabi yatırımlar,

 • Asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın ihtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları

öncelikli yatırım konuları arasına alınmıştır.

Buna ilaveten, “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, enerji verimliliğine yönelik yatırımlardan mevcut durumuna göre en az %20 istenilen enerji tasarrufu oranı %15’ düşürülmüştür; ayrıca yine bu yatırımlardan beklenilen sağlanacak enerji tasarrufu ile yatırımın geri dönüş süresi 5 yıl ve daha az olması zorunluluğu kaldırılmıştır.

Değiştirilen bentler:

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

a) Denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.

“a) Demiryolu, denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.”

c) Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar).

“c) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere yönelik test merkezi yatırımları.

ğ) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan, kreş ve gündüz bakımevleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları.

ğ) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan, kreş ve gündüz bakımevleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları ile hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları.

j) EK-4'te yer alan "Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar" hariç olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az yüzde yirmi oranında enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanan ve sağlanacak enerji tasarrufu ile yatırımın geri dönüş süresi 5 yıl ve daha az olan enerji verimliliği projesine yönelik yatırımlar.

“j) EK-4’te yer alan “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az yüzde onbeş oranında enerji tasarrufu sağlayan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar.”

ü) Asgari 5 milyon TL tutarındaki atık geri kazanım yatırımları ve/veya asgari 5 milyon TL tutarındaki bertaraf tesisi yatırımları.

“ü) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre Lisansına tabi yatırımlar.”

Yeni eklenen fıkra:

“z) Asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın ihtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları.”

10) 4. Bölge desteklerinden faydalanabilecek orta-yüksek teknolojili yatırım konularında değişiklik

Bu Kararın 16 ncı maddesi ile aynı Kararın EK-6 sayılı ve “4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIM KONULARI” başlıklı tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Buna göre, 31 koduna giren tüm makine ve cihazlar ile 359 koduna giren tüm ulaşım araçları imalatı bu kapsama alınmıştır.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

24 (2423 hariç)

Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı (ilaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı hariç)

24 (2423 hariç)

Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı (İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı hariç)

29

B.Y.S. Makine ve Teçhizat İmalatı

29

B.Y.S. Makine ve Teçhizat İmalatı

3110

Elektrik Motoru, Jeneratör ve Transformatörlerin İmalatı

31

B.Y.S. Elektrikli Makine ve Cihazların İmalatı

3120

Elektrik Dağıtım ve Kontrol Cihazları İmalatı

34

Motorlu Kara Taşıtları İmalatı

3140.0.03

Starter Pistonlu Motorlar İçin Kurşun Asitli Akümülatörler

352

Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ile Vagonlarının İmalatı

3140.0.05

Nikel-Kadmiyum, Nikel-Demir ve Diğer Elektrik Akümülatörleri

359

B.Y.S. Ulaşım Araçları İmalatı

3190

B.Y.S. Elektrikli Teçhizat İmalatı

   

34

Motorlu Kara Taşıtları İmalatı

   

352

Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ile Vagonlarının İmalatı

   

3591

Motosiklet İmalatı

   

3592.2

Sakat Taşıyıcıları İmalatı

   

11) 1 inci ve 2 nci bölgelerde hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunan işletmelere ait makine ve teçhizatın belirli şehirleri taşınması

Bu Kararın 11 inci maddesi ile aynı Kararın 1 inci ve 2 nci bölgelerde hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunan işletmelere ait makine ve teçhizatın belirli şehirlere taşınmasına ilişkin geçici 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Yeni eklenen fıkra:

“(5) Bu madde kapsamındaki yatırımlarda, mücbir sebep veya fevkalade hal durumları dışında, asgari yüz kişilik istihdamın sağlanamadığı aylarda sigorta primi işveren hissesi, sigorta primi ve gelir vergisi stopajı destekleri uygulanmaz.”

Yürürlük: 21.08.2020

12) Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları

Bu Kararın 15 inci maddesi ile aynı Kararın EK-4 sayılı ve “TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI” başlıklı ekinin;

a) I/A bölümünün (1) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bölüme aşağıda yer alan (8) numaralı sıra eklenmiştir.

Buna göre, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölge illerinin organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek komple yeni yatırım cinsindeki yem üretimi için teşvik belgesi düzenlenebilecektir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

1- Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi ve entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi hariç), mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker (nişasta sütünden, münhasıran kristal fruktoz üretimine yönelik yatırımlar hariç).

“1-Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi, entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi ve 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölge illerinin organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek komple yeni yatırım cinsindeki yem üretimi hariç), mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker (nişasta sütünden, münhasıran kristal fruktoz üretimine yönelik yatırımlar hariç)”

Yeni eklenen sıra:

“8- Tütün ürünleri imalatı.”

Buna göre, tütün ürünleri imalatı teşvik edilmeyecek veya teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları arasına dahil edilmiştir.

b) I/B bölümünün (3) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bölüme aşağıda yer alan (9) ve (10) numaralı sıralar eklenmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

3- İplik (yün ipliği, 15 milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil üretimine yönelik yatırımlar hariç) konusunda modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar.

3-15 milyon TL altındaki modernizasyon yatırım cinsi dışında kalan kısa elyaf iplikçiliği (İstanbul ili dışındaki illerde gerçekleştirilecek kenevir, keten, jüt vb. kabuk liflerin elyaf haline getirilmesi yatırımı ile entegre iplik yatırımları hariç) yatırımları.

Buna göre, iplik yatırımlarında, sadece İstanbul ili dışındaki illerde gerçekleştirilecek kenevir, keten, jüt vb. kabuk liflerin elyaf haline getirilmesi yatırımı ile entegre iplik yatırımlarına teşvik belgesi verilebilecektir.

Yeni eklenen sıralar:

“9- Güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarında; modernizasyon niteliğindeki yatırımlar, 240 KW altı kapasitedeki (çatı dâhil) yatırımlar.

10- Doğal asfalt, bitüm, petrol bitümü, mineral katran veya zift esaslı, bitümlü karışımlar üretimine yönelik yatırımlar.”

Buna göre, yukarıdaki kapsamda yer alan yatırımlara teşvik belgesi verilemeyecektir.

c) II/C bölümünün (1) ve (6) numaralı sıralan aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

1- Bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalı alanı 10.000 m2 olan entegre lojistik yatırımları için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış L2 belgesinin yatırım süresi sonuna kadar ibraz edilmesi kaydıyla, teşvik belgesi düzenlenebilir. Söz konusu teşvik belgeleri kapsamına yük taşımacılığına yönelik araçlar dâhil edilmez.

“1- Bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalı alanı 5.000 m2 olan entegre lojistik yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir. Karayolu taşımacılığı yatırımları için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış L2 belgesinin yatırım süresi sonuna kadar ibraz edilmesi gerekir. Söz konusu teşvik belgeleri kapsamına yük taşımacılığına yönelik araçlar dâhil edilmez.”

6- Spor tesisi yatırımlarında asgari 10 Milyon TL sabit yatırım şartı aranır.

“ 6- Spor tesisi yatırımlarında asgari 15 milyon TL sabit yatırım şartı aranır.”

Yürürlük: 21.08.2020

13) Diğer bazı değişiklikler:

 • Bu Kararın 7 nci maddesi ile aynı Kararın “Yatırım süresi ve tamamlama vizesi” başlıklı 24 üncü maddesinin beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(5) Bakanlıkça, yatırımların tamamlama vizesi işlemleri için Kalkınma Ajansları, ticaret ve sanayi odaları, sanayi odaları, bankalar veya yatırımın bulunduğu il valiliği görevlendirilebilir.

(5) Bakanlıkça, yatırımların tamamlama vizesi işlemleri için Kalkınma Ajansları, ticaret ve sanayi odaları, Bakanlık İl Müdürlükleri, sanayi odaları veya yatırımın bulunduğu il valiliği görevlendirilebilir.

(7) Kamu kurum ve kuruluşları adına düzenlenen teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı şartı ve yatırım tamamlama vizesi şartı aranmaz.

(7) Kamu kurum ve kuruluşları adına genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı şartı ve yatırım tamamlama vizesi şartı aranmaz.

Yürürlük: 21.08.2020

 • Bu Kararın 8 inci maddesi ile aynı Kararın “Diğer desteklerden yararlanma” başlıklı 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(1) Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, bu Karar kapsamında faiz veya kâr payı desteği dışındaki diğer destek unsurlarından yararlandırılabilirler.

“(1) Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanan veya yararlanacak olan yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, sübvansiyonlu krediye faiz veya kâr payı desteği sağlanmaması kaydıyla bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlandırılabilir. Bu imkân daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dâhil olmak üzere tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır.

 Yürürlük: 21.08.2020

 • Bu Kanunun 10 uncu maddesi ile aynı Kararın geçici 9 uncu maddesinde yer alan “10 numaralı dipnotunun (g) ve (ğ) bentleri” ibaresi “9 numaralı dipnotunun (f) ve (g) bentleri” şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan bu düzenleme ile uygulamada bir değişiklik yapılmamış olup, EK-2 B’de yapılan güncellemeler sonucunda 10 numaralı dipnotunun (g) ve (ğ) bentlerinin içeriği değiştirilmeden, 9 numaralı dipnotunun (f) ve (g) bentleri olarak yerleri değiştirilmiştir. (Dipnot değişikliklerinin yürürlüğü 21.08.2020)

 • Bu Kararın 13 üncü maddesi ile aynı Kararın EK-2A sayılı ve “BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ” başlıklı tablosunda 1 sektör koduna karşılık gelen satırda yer alan “dipnot 5’te” ibaresi “dipnot 4’te” şeklinde ve 4 sektör koduna karşılık gelen satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir (Yürürlük: 21.08.2020),

Sektör Kodu

US-97 Kodu

Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

4. Bölge

5. Bölge

6. Bölge

4

17

Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8'de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç Dipnotlar 7 ve 12’de belirtilen yatırımlar hariç)

Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 2 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 2 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon TL

500 bin TL

Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 2 milyon TL

Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 2 milyon TL

Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1 milyon TL

Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1 milyon TL

Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1 milyon TL

Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 2 Milyon TL

Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 2 Milyon TL

Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 1 Milyon TL

Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 1 Milyon TL

Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 1 Milyon TL

Modernizasyon harici yatırım cinslerindeki kısa elyaf iplikçiliği yatırımlarında 15 Milyon TL, modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ile diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 500 bin TL

 • Bu Kararın 14 üncü maddesi ile aynı Kararın EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosu değiştirilmiştir (Yürürlük: 1.1.2021).


Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Karar Sayısı: 2846

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.