Numara : 115
Tarih : 2.7.2020

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2020/115

KONU:  Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı.

28 Haziran 2020 tarihli ve 31169 Sayılı Resmi Gazete’de Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2681) yayımlandı.

Bilindiği üzere, 26 Kasım 2016 tarihinde yayımlanan 2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar ile ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığım azaltacak, teknolojik dönüşümünü gerçekleştirecek, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve yüksek katma değerli yatırımların proje bazlı olarak desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Bu Karar ile 2016/9495 sayılı Karar’da değişiklikler yapılmıştır.

A) Yapılan değişikliklerden öne çıkan hususlar

Yapılan değişikliklerden öne çıkan hususlar ise aşağıdaki gibidir:

  • Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına, yatırımcı tarafından talep edilmesi ve Bakanlıkça uygun bulunması halinde yatırım tamamlama vizesinden önce de başlanabilecektir,

  • Yatırım tamamlama vizesini müteakip 3 yıl boyunca her yıl net satışların asgari %2'si kadar araştırma ve geliştirme harcaması yapıldığının yeminli mali müşavir raporu ile tevsik edilmesi halinde vergi indirimi desteği, 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 80 inci maddesinde belirlenen azami oranları aşmamak kaydıyla, Destek Kararında belirlenen yatırıma katkı oranına 5 puan ilave edilmek suretiyle uygulanacaktır.

B) Yapılan değişikliklerin tamamı

2016/9495 Sayılı Karar’ın:

1) Tanımlar başlıklı 2 nci maddesinde; “e) İşletme dönemi:” ve “h) Yatırım dönemi:” yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki tanımlar eklenmiştir.

Yeni eklenen tanımlar:

k) Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS): E-Devlet Kapısı uygulamasında yer alan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen web tabanlı uygulamayı,

(l) Kullanıcı: Yatırım teşvik belgesine ilişkin iş ve işlemler için bu Kararın uygulanmasına ilişkin Tebliğ kapsamında yatırımcıdan istenecek bilgileri, E-TUYS aracılığıyla yatırımcı adına Genel Müdürlüğe bildirmek üzere yetkilendirilmiş kişileri,”

2) Müracaat ve müracaatta aranacak belgeler başlıklı 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değiştirilen fıkra:

Eski hali

Yeni hali

(2) Birinci fıkrada belirtilen davet veya duyuruya istinaden proje bazlı desteklerden yararlanmak isteyen yatırımcı firma, aşağıdaki bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat eder.

a) Ek 1'deki örneğe uygun olarak hazırlanmış yatırımcı firma ve proje bilgileri, yatırımın fizibilitesi, etki analizi ve yatırıma sağlanması istenilen destekler ile gerekçeleri.

b) Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi.

c) Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri ve şahıs şirketleri için imza beyannamesi.

(2) Birinci fıkrada belirtilen davet veya duyuruya istinaden kullanıcı tarafından E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı alanların doldurulması ve bağımsız danışmanlık kuruluşları veya Türkiye'de yerleşik kalkınma ve/veya yatırım bankalarınca hazırlanan Ek1'in E-TUYS üzerinden elektronik ortamda yüklenmesi gerekir. Bu fıkra hükümleri, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında proje bazlı desteklerden yararlanmak üzere yapılacak müracaatlar için uygulanmaz.

3) Yetki ve denetim başlıklı 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yatırım ve işletme döneminde" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Değiştirilen fıkra:

Eski hali

Yeni hali

(2) Yatırımcı, yatırım ve işletme döneminde yatırıma ilişkin taahhütlerin gerçekleşme bilgilerini ve yararlanılan destek miktarını Destek Kararında belirlenen süre boyunca her yılın Ocak ve Temmuz aylarında yeminli mali müşavir raporu ile ibraz etmekle yükümlü olup, bu hususlar Bakanlık veya Bakanlıkça görevlendirilecek kurum ve kuruluşlar tarafından takip edilir.

 

(2) Yatırımcı, yatırıma ilişkin taahhütlerin gerçekleşme bilgilerini ve yararlanılan destek miktarını Destek Kararında belirlenen süre boyunca her yılın Ocak ve Temmuz aylarında yeminli mali müşavir raporu ile ibraz etmekle yükümlü olup, bu hususlar Bakanlık veya Bakanlıkça görevlendirilecek kurum ve kuruluşlar tarafından takip edilir.

 

4) Müeyyide başlıklı 11 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

Yeni eklenen fıkralar:

3) Gerçekleşen sabit yatırım tutarının, Destek Kararında öngörülen toplam sabit yatırım tutarının altında gerçekleşmesi durumunda; faiz veya kâr payı desteği, enerji desteği, nitelikli personel desteği ve hibe desteği için belirtilmiş olan azami tutarlar, gerçekleşen yatırım tutarının öngörülen sabit yatırım tutarına oranı nispetinde düşürülür ve varsa fazladan yararlandırılan destekler birinci fıkra hükümleri çerçevesinde geri alınır.

(4) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda belirlenen mücbir sebep ve fevkalade hal durumu nedeniyle yatırıma başlayamayanlar hariç olmak üzere, Destek Kararının yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içerisinde asgari 200 milyon TL veya Destek Kararında belirtilen yatırım tutarının yüzde onu kadar yatırım harcaması gerçekleştirildiğinin, bu Kararın onuncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında tevsik edilememesi halinde ilgili yatırımlara ilişkin Destek Kararı yürürlükten kaldırılır. Belirtilen sürede başlanamayan yatırımlar için Cumhurbaşkanınca bir yıl ek süre verilebilir. Bu fıkrada belirtilen üç yıllık süre, daha önce yürürlüğe konulmuş Destek Kararları için bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte başlar.

5) Diğer hükümler başlıklı 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrası değiştirilmiş ve aynı maddeye 15 ve 16 ncı maddeler eklenmiştir.

Değiştirilen fıkra:

Eski hali

Yeni hali

Enerji desteği ödemesi, eski dönem borçları, gecikme faizleri, ceza bedelleri, nakliye, iletim, dağıtım, vergi, fon ve benzeri harcamalar hariç olmak üzere enerjinin temin edildiği kurum veya kuruluşlarca düzenlenmiş ve bedeli peşin olarak fatura döneminde ödenmiş enerji tüketim harcaması esas alınarak yapılır.

Enerji desteği uygulamasına, firma tarafından talep edilmesi halinde yatırımın kısmen işletmeye geçişinin Bakanlıkça görevlendirilen en az iki eksper tarafından yerinde tespit edildiğine ilişkin ekspertiz raporunun onaylanması İle yatırım harcamalarına ilişkin yeminli mali müşavir raporunun Bakanlığa gönderilmesini veya yatırım tamamlama vizesi yapılarak tamamen işletmeye geçilmesini müteakip başlanabilir. Kısmen işletmeye geçildiğinin yerinde tespit edilmesi halinde gerçekleşen makine ve teçhizat tutarının yatırım teşvik belgesinde öngörülen makine ve teçhizat tutarına oranı nispetinde enerji desteği kullandırılabilir. Kısmen işletmeye geçişe ilişkin tespit İşlemi azami yılda bir defa yapılabilir ve yatırım tamamlama vizesinden önce yararlanılabilecek toplam enerji desteği tutarı Destek Kararında belirlenen azami enerji desteği tutarının yüzde ellisini geçemez. Enerji desteği ödemesi, eski dönem borçları, gecikme faizleri, ceza bedelleri, nakliye, iletim, dağıtım, vergi, fon ve benzeri harcamalar hariç olmak üzere enerjinin temin edildiği kurum veya kuruluşlarca düzenlenmiş ve bedeli peşin olarak fatura döneminde ödenmiş enerji tüketim harcaması esas alınarak yapılır.

Yeni eklenen fıkralar:

(15) Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına, yatırımcı tarafından talep edilmesi ve Bakanlıkça uygun bulunması halinde yatırım tamamlama vizesinden önce de başlanabilir,

(16) Yatırım tamamlama vizesini müteakip üç yıl boyunca her yıl net satışların asgari %2'si kadar araştırma ve geliştirme harcaması yapıldığının yeminli mali müşavir raporu ile tevsik edilmesi halinde vergi indirimi desteği, 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 80 inci maddesinde belirlenen azami oranları aşmamak kaydıyla, Destek Kararında belirlenen yatırıma katkı oranına beş puan ilave edilmek suretiyle uygulanır.

6) Aynı Kararın EK-1 sayılı ve “PROJE BAŞVURU FORMATI” başlıklı ekinde yer alan “Bölüm 1” ve “Bölüm 2” aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve Ek-1’e aşağıdaki “Bölüm 5” ile “Not” eklenmiştir.

EK-1

PROJE BAŞVURU FORMATI:

Bölüm 1- Firma ve Proje Künyesi

Açıklama: Bu bölümde firmaya ve yatırıma ilişkin temel bilgilerin verilmesi istenilmektedir.

PROJE KÜNYESİ

Firma Bilgileri

Firma Adı:

 

Telefonu, Faksı, E-Mail Adresi, Web Adresi:

 

Ticaret Sicil Memurluğu ve Numarası

 

Vergi Dairesi ve Vergi Numarası:

 

SGK İşyeri Sicil Numarası:

 

Projeden Sorumlu Şahısların İletişim Bilgileri:

 

Sermayesi, Sermaye Yapısı, Ortaklık Bilgileri:

 

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

 

Yerli ve Yabancı Ortaklara İlişkin Bilgiler:

 

Mevcut ve Önceki Yatırımları ile Faaliyetlerine İlişkin Bilgi:

 

Finansal Durumu: (Son 3 Yıl)

Net Satışlar:

 

Net Kar:

 

 

Grup Şirketleri Bilgileri

Firma Unvanı

Aktif Büyüklüğü

Özkaynaklar

Net Satışlar

İstihdam

Faaliyet Konusu

Ortaklık Yapısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup şirketleri; yatırımcının ve yatırımcının ortaklık paylarına doğrudan veya dolaylı biçimde sahip olan yerli ya da yabancı gerçek ve tüzel kişilerin,
(1) Pay oranına bakılmaksızın doğrudan ve dolaylı olarak pay sahipliğinin bulunduğu yerli ya da yabancı şirketleri ve
(2) Pay sahipliği olmasa dahi yönetiminde etkin olunan yerli ya da yabancı şirketleri kapsamaktadır.

 

Yatırım Bilgileri

Yeri (İl, İlçe ve Adres Bilgileri Girilecek):

 

 

Cinsi:

 

 

Sektörü ve Konusu:

 

 

Başlama ve Bitirme Tarihi:

 

 

İstihdam (Mevcut ve Öngörülen İstihdam ile Varsa Yatırımda İstihdam Edilecek Nitelikli Personel Sayısı):

 

 
 
 

Kapasite (Varsa Mevcut Kapasite de Belirtilecek):

 

 
 

Sabit Yatırım Tutarı (Arsa, Bina, İthal ve Yerli Makine-Teçhizat, Diğer Yatırım Harcamalarından Oluşacak):

 

 
 
 

Finansmanı (Öngörülen Özkaynak, İç-Dış-Döviz Kredileri Belirtilecek):

 

 
 

Ürünün Mevcut Üretim Bilgileri

Yurtiçi Kurulu Kapasite (Adet, Ton, Metre vb.):

 

 
 

Son Bir Yıldaki İthalat ($):

 

 

Son Bir Yıldaki İhracat ($):

 

 

Destekler

Talep Edilen Destek Unsurları:

 

 

Bölüm 2 - Yatırım Fizibilitesi

Açıklama: Projenin fizibilite çalışması sonucu ortaya çıkan verilerin incelenmesi, yatırımın yapılabilir olup olmadığına ilişkin durumun ortaya konulması beklenmektedir.

FİZİBİLİTE RAPORU

1. Şirkete İlişkin Bilgiler

1.1. Şirketin Adı

1.2.Şirket Adres ve Tel Numarası

1.3.Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi ve Hesap Numarası

1.4.Faaliyet Konusu

1.5.Orlaklık Yapısı

2.   Projeye İlişkin Bilgiler

2.1.Projenin Tanımı

2.2.Sektörü

2.3.Yatırım Cinsi

2.4.Yatırım Yeri ve Bölgesi

2.5.Kapasitesi

2.6.Yatırım Süresi

Yatırıma Başlama Tarihi

Yatırım Bitiş Tarihi

2.7.İstihdam

Mevcut

Yatırım Sonrası

Nitelikli Personel

3.   Teknik analiz

3.1. Ürün ve Girdi Analizi: Üretim sürecine girdilerin hangi aşamada ne miktarda girdikleri ile hangi aşamalarda yan ürünlerin ve nihai ürünlerin çıktığı belirtilecektir. Bu bölümde üretim akış şemasına yer verilecektir.

3.2. Kuruluş Yeri Analizi: Yatırım yeri olarak seçilen yerin gerekçeleri anlatılacaktır. Kuruluş yeri, teknik, ekonomik ve finansal açıdan değerlendirilecektir. Kuruluş yerine ilişkin izin, kamulaştırma, tahsis, irtifak hakkı, mülkiyet devri vs. durumları ve altyapı imkânları hakkında bilgi verilecektir.

3.3. Teknoloji Analizi: Üretilecek ürünün alternatif üretim teknik ve yöntemleri var ise bunlar belirtilecektir. Kullanılacak teknoloji ve gerekçesi hakkında bilgi verilecektir. Belirlenen teknoloji ile üretim yapabilmek için gerekli olan makine ve ekipman listesi ve öngörülen maliyetleri belirtilecektir.

3.4. Kapasite Analizi:  Seçilen kapasitenin teknik olarak optimal olup olmadığı açıklanacaktır. Daha yüksek ve düşük kapasitelerin finansal ve teknik olarak tercih edilmemesi gerekçelendirilecektir.

3.5. Organizasyon Yapısı ve Yatırım Planı: Yatırım için gerekli olan işgücü ve nitelikleri ile personelin hangi alanda kullanılacağı gerekçelendirilecektir. Nitelikli personel ihtiyacı var ise söz konusu personele neden ihtiyaç duyulduğu konusunda bilgi verilecektir. Ayrıca yatırımın ne kadar zamanda tamamlanacağı ve hangi ay/yıllarda hangi aşamalarının tamamlanacağı çizelge ile gösterilecektir.

3.6. Teknik Analiz Tabloları: Tablolar, talep edilen destekler dikkate alınarak ve alınmadan olmak üzere iki ayrı şekilde hazırlanacaktır.

3.6.1. Toplam Yatırım Tutarı ve Yıllara Dağılımı Tablosu

3.6.2. Tam Kapasitede Yıllık İşletme Giderleri Tablosu

3.6.3. Tam Kapasitede Yıllık İşletme Gelirleri Tablosu

3.6.4. İşletme Sermayesi İhtiyacı Tablosu

4. Ekonomik analiz

4. 1. Sektörel Analiz

• Sektörün ve ürünün tanımı

• Türkiye'de ve dünyada üretici sayısı ve üretim kapasitesi

• Türkiye'de üretim miktarı ve kapasite kullanım oranı

• Türkiye'de ve dünyada dış ticaret verileri, dış ticaret beklentileri

• Hammadde temini

4.2. Firma Analizi

  Firmanın sektördeki yeri

• Firmanın son 3 yıla ilişkin mali tabloları ve tabloların analizi (likidite, finansal yapı, faaliyet ve karlılık oranlarına ilişkin analizi de içerecek şekilde)

  Satış ve rekabet olanaklar

  Üretim ve satış tahmini

  Satış fiyatları ve vade koşullan

  İhracat-ithalat tahmin tablosu (işletmeye geçişten itibaren 10 yıl)

  Tam kapasitede doğrudan - dolaylı istihdam tahminleri

4.3. Ekonomik Çıktı Analizi: Bu bölümde mevcut ve beklenen talep ve arz yapısına bağlı olarak firmanın hangi yıllarda hangi kapasitede çalışacağı ekonomik olarak öngörülecektir. Girdi ve çıktı fiyatlarına ilişkin beklentiler ile mevcut alım/satım vadelerine ilişkin beklentiler bu bölümde belirtilecektir.

5. Mali ve karlılık analizi (Talep edilen destekler dikkate alınarak ve alınmadan iki ayrı analiz yapılacaktır.

    Toplam finansman ihtiyaçları ve kaynakları

    Proforma gelir gider tablosu (projenin geleceğe dönük değerlendirilmesi)

    Proforma nakit akım tablosu

    Maliyet tablosu

    İç verimlilik oranı

    Net bugünkü değer

    Geri ödeme süresi

    Karlılık endeksi

Bölüm 5- Genel Değerlendirme ve Sonuç

Açıklama: Bu bölümde daha önceki bölümlerde verilen bilgilerin ve elde edilen sonuçların genel değerlendirmesinin yapılarak yatırım projesinin yapılabilirliğine ilişkin görüşlerin ortaya konulması beklenmektedir.

Not: Yatırımcı firma tarafından Proje Başvuru Formatında yer alan tüm bilgilerin doğru, tutarlı, eksiksiz olup olmadığı kontrol ve teyit edilmelidir. Proje Başvuru Formatında yer alan bilgilerin doğru olması başvuru sahibinin sorumluluğundadır.


Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2681 Sayılı Karar


Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye


Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.