Numara : 106
Tarih : 9.6.2020

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2020/106

KONU: Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerinin Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar

09 Haziran 2020 tarihli ve 31150 sayılı Resmi Gazete’de “Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerinin Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2641)” yayımlandı.

Bu Karar ile Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları(*) ile döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirket, kurum ve kuruluşların pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanması amaçlanmaktadır.

(*) “Türkiye İhracatçılar Meclisi; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu; ihracatçı birliği; ticaret ve/veya sanayi odası; teknoloji geliştirme bölgesi; sektör demek, birlik, konsey veya kuruluşu; işadamı dernek, birlik veya kuruluşu; Bakanlık tarafından belirlenen diğer kuruluşları; müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörleri için ise 28/11/2014 tarihli ve 29189 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/10 sayılı Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamına alınmış olan işbirliği kuruluşları”

A) Destek unsurları

1) Sanal ticaret heyetlerinin desteklenmesi

Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”) koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD dolarına kadar desteklenecektir.

2) Sanal fuarlara katılımların desteklenmesi

Bakanlık tarafından uygun görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuarlara yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarının iştirak etmelerini sağlamak üzere, işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara katılım organizasyonlarına ilişkin genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD dolarına kadar desteklenecektir.

3) Sanal fuar organizasyonu desteği

Bakanlık tarafından uygun görülen, işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına dair genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 100.000 ABD dolarına kadar desteklenecektir.

B) Başvuru esasları

Bu Karar kapsamında yapılacak destek başvurularında istenecek bilgi ve belgeler, destek başvuru süreleri ve uygulamaya dair diğer usul ve esaslar genelge ile belirlenecektir.

C) Ödeme işlemleri

Bakanlık, yapacağı inceleme neticesinde ödeme yapılmasına karar verilen yararlanıcı ve işbirliği kuruluşu ile ödeme tutarlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirecektir. Bakanlıktan alınan bildirim üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeyi öncelikle yapacaktır.

Destek ödemesine ilişkin ibraz edilen belgelerdeki giderlerin dolaylı vergiler dâhil olmak üzere Türk lirası cinsinden olanları Türk lirası olarak, döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurlar ve döviz alış kurları esas alınarak ABD doları karşılığı Türk lirası olarak, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ödenecektir. Anılan listede yer almayan ülke para birimleri ABD Dolarına çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınacaktır. Söz konusu tabloda da yer almayan ülke para birimleri ABD dolarına çevrilirken, Bakanlıkça uygun görülen diğer uluslararası veri kaynaklan esas alınacaktır.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerinin Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2641)

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.