Numara : 105
Tarih : 3.6.2020

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2020/105

KONU: Serbest (Döviz) Fonları için Stopaj Oranı %15 Olarak Belirlendi.

03 Haziran 2020 tarihli ve 31144 sayılı Resmi Gazete’de “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2604)” yayımlandı.

Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranları 2006/10731 sayılı Karar ile belirlenmiştir.

Bu Karar ile 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıda kırmızı ile gösterilen (3) numaralı alt bent eklenmiştir.

...

b) (8) numaralı fıkrada yer alan Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dahil) ile menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden;

1) Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları için % 0,

2) (1) numaralı alt bent dışında kalanlar için 1 Ekim 2006 tarihine kadar uygulanmak üzere % 10, 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren uygulanmak üzere % 0,

3) Serbest (Döviz) fonları için % 15,

Yapılan değişiklikle, serbest (döviz) fonlarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılacak tevkifat oranı %15 olarak yeniden belirlenmiştir.

Diğer taraftan, GVK’nun Geçici 67 nci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca fon katılma belgelerinin alım-satımı ile fona iadesinden elde edilen gelirler de stopaja tabi bulunmaktadır. Hisse senedi yoğun fonlar dışındaki fonlarda stopaj oranı gerçek kişiler ile vakıf ve dernek gibi tüzel kişiler tarafından elde edilen gelirlerde %10 olarak uygulanmaktadır. Bu uygulama aynen devam ettiği için, yatırımcılar tarafından döviz fonlarından gelir elde edildiğinde, ilgili aracı kurum/banka/saklamacı kuruluş tarafından stopaj yapılması gerekecektir. Bu da gerçek kişiler ile vakıf ve dernek gibi tüzel kişiler tarafından yapılan döviz fonu yatırımlarında, hem fon bünyesindeki portföy kazançları üzerinden %15, hem de yatırımcının gelirinin realize olduğu (katılma payının fona iade edildiği veya satıldığı) dönemde %10 stopaj yapılacağı anlamına gelmektedir.

Bununla birlikte, söz konusu düzenleme yayımı tarihinden yürürlüğe girmiş olup, serbest (döviz) fonlarının 3 Haziran 2020 tarihinden itibaren portföy işletmeciliğinden doğan kazançları üzerinden elde edilecek gelirlerinde belirlenmiş yeni oran üzerinden stopaj yapılacaktır.

2604 Sayılı Karar


Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.