Numara : 10
Tarih : 1.1.2020

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2020/10

KONU: 2020 Yılında Cep Telefonu Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınacak Maktu Özel İletişim Vergisi Tutarı.

27 Aralık 2019 tarihli ve 30991 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 18) ile Gider Vergileri Kanunu'nun 39 uncu maddesi hükmü gereği, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) maktu olarak alınan vergi tutarı 01.01.2020 tarihinden itibaren 79,00-TL olarak uygulanacağı açıklanmıştır.

Söz konusu Tebliğ aşağıdaki gibidir:

Tarih: 27 Aralık 2019 CUMA
Sayı: 30991 (2. Mükerrer)

Hazine ve Maliye Bakanlığı(Gelir İdaresiBaşkanlığı)’ndan:

ÖZEL İLETİŞİMVERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 18)

MADDE 1 – (1) 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncumaddesinin üçüncü fıkrasında, “Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi veyürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan vebunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişimveya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefonaboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) yirmimilyon liraayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yılailişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenenyeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanantutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.” hükmü yeralmaktadır.

(2) 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:512) ileyeniden değerleme oranı 2019 yılı için %22,58 olarak tespit edilmiştir.

(3) Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2020 tarihinden itibaren 79,00 TL olarak uygulanacaktır.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğind,eki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.