Numara : 91
Tarih : 10.7.2019

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2019/91

KONU: Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM’ye Sunuldu.

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 08/07/2019 tarihinde TBMM’ye sunuldu.

Teklif yürütme ve yürürlük maddeleriyle birlikte 32 maddeden oluşmakta olup, bu maddeler Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri sırasında değişikliğe uğrayabilir.

Söz konusu Teklif ile yapılması öngörülen bazı vergi düzenlemelerine özetle bu sirkülerimizde yer vermekteyiz.

1) Kazanç üzerinden alınan vergilere de “hasılat esaslı vergileme” uygulaması getirilmektedir.

Bilindiği üzere, “hasılat esaslı vergileme” ilk olarak 6 Nisan 2018 tarihinde yayımlanan 7104 sayılı Kanun’un 12 nci maddesiyle, KDV Kanunun mülga 38 inci maddesi yeniden düzenlenerek küçük ölçekli mükelleflere yönelik olarak getirilmiştir. Bu hükümden faydalanan KDV mükellefleri, hasılatları üzerinden belirlenen oranda KDV beyan edip ödeyerek yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

Bu Kanun Teklifinin 1 inci maddesiyle, benzer bir uygulamanın kazanç üzerinden alınan vergilerde de uygulanması öngörülmektedir. Buna göre, ticari kazancı basit usulde, işletme hesabı veya bilanço esasına göre tespit edilenler ile mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenlerden, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen sektör ve meslek gruplarında faaliyette bulunanlar, talep etmeleri halinde belirlenen faaliyetlerden elde ettikleri gayrisafî hasılatlarının belirli bir oranını bu faaliyetlerine ilişkin vergiye tabi kazanç olarak esas alabileceklerdir.

2) Varlık Barışı düzenlemesi getirilmektedir.

Varlık barışı düzenlemesi en son, 18.05.2019 tarihinde yayımlanan 7143 sayılı Kanun ile getirilmişti.

Bu Kanun teklifinin 2 nci maddesiyle, yeni bir varlık barışı düzenlenmesi öngörülmektedir. Ancak bu varlık barışı düzenlemesinin kapsamı önceki benzer düzenlemelerden bazı farklılıklar içermektedir.

Buna göre, düzenleme ile;

  • Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan bazı varlıklarını Türkiye’ye getirmelerine,

  • Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan bazı varlıkların kayda alınmasına,

  • Beyan edilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması halinde, sermaye artırım kararının beyan tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın beyan tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, bu maddeden faydalanılabilmesine

imkan sağlanması öngörülmektedir.

Ancak düzenleme kapsamına, tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların yurt dışından elde ettikleri bazı kazançlar (Türkiye’de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin satışından doğan kazançları gibi) dahil edilmemiştir.

Diğer taraftan, bir önceki varlık barışında beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %2 oranında vergi tarh edilirken, bu düzenleme kapsamında %1 oranında vergi tarh edilmesi öngörülmektedir.

3) Ülkemizde elektrik motorlu otomotiv markası/markalarının üretilmesi ve bu araçların yurtiçinde tercih edilirliğinin vergisel yönden desteklenmesi öngörülmektedir.

Bu Kanun teklifinin 19 uncu maddesi ile ülkemizde elektrik motorlu otomotiv markası/markalarının üretilmesinin ve bu araçların yurtiçinde tercih edilirliğinin vergisel yönden desteklenmesi amacıyla yatırım teşvik mevzuatında değişiklik yapılması öngörülmektedir.

Buna göre, 6745 sayılı Kanun’un 80 inci maddesi kapsamında teşviklerden yararlanmasına karar verilen ve bu kapsamda sera etkisi yaratan egzoz gazı salimimin tamamen ortadan kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesi için münhasıran Türkiye’de gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflerin, bu yatırımları dolayısıyla Kanunun 32/A maddesi kapsamında hak kazandıkları yatırıma katkı tutarını, söz konusu malların ilk iktisabı dolayısıyla 31/12/2035 tarihine kadar vergi dairesine ödenen özel tüketim vergisinin (ÖTV), takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla bu mükelleflere kısmen veya tamamen, nakden ya da vergi borçlarına mahsuben ödenmesi suretiyle kullandırabilme hususunda Cumhurbaşkanına yetki verilmektedir.

4) Yurtdışına çıkış harcının tutarının artırılması konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmektedir.

Bu Kanun teklifinin 20 nci maddesiyle, yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından çıkış başına alınan 15 TL harç miktarının 50 TL’ye çıkarılması ve bu miktarın üç katına kadar artırılabilmesi hususunda Cumhurbaşkanına yetki verilmesi öngörülmektedir.

5) Finansal yeniden yapılandırma uygulaması getirilmektedir.

Bu Kanun teklifinin 16 ncı maddesiyle, 5411 sayılı Bankacılık Kanununa eklenmesi öngörülen geçici 32 nci madde ile finansal yeniden yapılandırma düzenlemesi öngörülmektedir.

Buna göre, Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar, fînansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile bu maddede tanımlanan diğer fmansal kuruluşlarla kredi ilişkisinde bulunan ve Kurum tarafından çıkarılan yönetmeliğe göre hazırlanan Çerçeve Anlaşmalarda belirlenen borçlular, bu kuruluşlar tarafından kullandırılmış olan kredilere ilişkin olarak alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkân verilmesini sağlamak amacıyla, dahil oldukları risk grubundaki diğer borçlularla bir bütün olarak veya kısmen yeniden yapılandırmaya tabi tutulabilecektir. Bu madde uyarınca yapılacak fmansal yeniden yapılandırmalara ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan Çerçeve Anlaşmalar ile belirlenecektir. Bu madde hükümleri bu maddenin yayımı tarihinden itibaren iki yıl süreyle uygulanacaktır.

Bu maddeye göre yapılan Çerçeve Anlaşmaları ve bu Anlaşmalar kapsamında düzenlenen Sözleşmelerde belirlenen esaslar uyarınca;
 
a) Yapılacak işlemler Harçlar Kanununa göre alınan harçlardan (yargı harcı dahil) ve düzenlenecek kâğıtlar (Çerçeve Anlaşmaları ve Sözleşmeler dahil) Damga Vergisi Kanununa göre alman damga vergisinden,

b) Alacaklı kuruluşlar tarafından her ne nam altında olursa olsun tahsil edilecek tutarlar banka ve sigorta muameleleri vergisinden (BSMV),

c) Kullandırılan ve kullandırılacak krediler kaynak kullanımını destekleme fonundan (KKDF),

müstesna tutulması öngörülmektedir.

Ayrıca Kanun teklifinde;

  • Kurumlar Vergisi Kanununun 5-1/(f) bendinde yer alan istisna hükmünün, kanuni takibe alınma şartı aranmaksızın alacaklı kuruluşlara ilgili varlıklarını Çerçeve Anlaşmaları ve düzenlenen Sözleşmeler kapsamında devreden kurumlar ile bu suretle ilgili varlıkları devralan söz konusu alacaklı kuruluşların bu varlıkları satışından doğan kazançları hakkında da uygulanması,
  • Katma Değer Vergisi Kanununun 17-4/(r) bendinde yer alan istisna hükmünün, ilgili varlıkların Çerçeve Anlaşmaları ve düzenlenen Sözleşmeler kapsamında alacaklı kuruluşlara devir ve teslimi ile bu suretle ilgili varlıkları devralan alacaklı kuruluşların bu varlıkları devir ve tesliminde de uygulanması

öngörülmektedir.

Söz konusu Kanun Teklifine aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

 


Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye


Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.