Numara : 9
Tarih : 2.1.2019

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2019/9

KONU: 2019 Yılında Uygulanacak Değerli Kağıt Bedelleri.

31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 60 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Değerli Kağıtlar) ile 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulanacak 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi  

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :

 

a) Noter kağıdı

13,50

b) Beyanname

13,50

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

27,00

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3 - Pasaportlar

133,50

4 - İkamet İzni

89,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6 - (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)

 

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

22,50

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

22,50

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

45,00

7 - Aile cüzdanları

121,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9 - Sürücü belgeleri

166,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

166,00

11 -  (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)

 

12 - Motorlu araç tescil belgesi

148,50

13 - İş makinesi tescil belgesi

124,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

8,00

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

12,50

16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

89,00

17 - Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)  

89,00

Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 60) Değerli Kağıtlar

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğind,eki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.