Numara : 80
Tarih : 17.6.2019

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2019/80

KONU: Sanayicilere ve İhracatçılara Yapılan Kambiyo Satışlarında BSMV Oranı Sıfır Olarak Belirlenmiştir.

17 Haziran 2019 tarihli ve 30804 sayılı Resmi Gazete’de kambiyo işlemlerinde uygulanacak "Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi" (BSMV) oranının tespitine ilişkin 1149 Sayılı Karar yayımlandı.

Karar uyarınca, sanayi sicil belgesi sahibi işletmelere ve ihracatçı birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışlarında BSMV oranı sıfır olarak belirlenmiştir.

Hatırlanacağı üzere, 15 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1106 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33 üncü maddesinde yer alan BSMV nispetlerinin tespiti hakkındaki 28.8.1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi değiştirilerek, kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV oranı; 15.05.2019 tarihinden itibaren binde 1, aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde ise satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanacağı belirlenmişti (Detaylı bilgi için 2019/75 Sayılı Sirküleri inceleyebilirsiniz).

1) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışlarında,

2) Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışlarında,

3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışlarında.

Bu Karar ile 98/11591 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aşağıdaki alt bentler eklenerek, sanayi sicil belgesi sahibi işletmelere ve ihracatçı birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışlarında BSMV oranının 18.06.2019 tarihinden itibaren sıfır olarak uygulanması kararlaştırılmıştır.

“4) Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,

5) İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları”

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1149)

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

 

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.