Numara : 75
Tarih : 15.5.2019

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2019/75

KONU: Kambiyo Muamelelerinde Satış Tutarı Üzerinden BSMV Oranı Binde Bir Olarak Belirlenmiştir.

15 Mayıs 2019 tarihli ve 30775 sayılı Resmi Gazete’de kambiyo işlemlerinde uygulanacak "Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi" (BSMV) oranının tespitine ilişkin 1106 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

Buna göre, kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1 oranında BSMV hesaplanacaktır.

1) Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden BSMV oranının binde bir olarak belirlenmesi

Bilindiği üzere, 15.04.2008 tarihinde yayımlanan 2008/13459 Sayılı BKK ile kambiyo muamelelerinde uygulanan BSMV (kambiyo gider vergisi) oranı 1.5.2008 tarihinden bugüne kadar sıfır olarak uygulanmaktaydı.

Bu Karar ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33 üncü maddesinde yer alan BSMV nispetlerinin tespiti hakkındaki 28.8.1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi değiştirilerek, kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV oranı 15.05.2019 tarihinden itibaren binde 1 olarak belirlenmiştir. Diğer bir ifadeyle; banka, sigorta şirketleri, döviz bürosu veya banker sayılanların kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1 oranında BSMV hesaplanacaktır.

Ayrıca aynı düzenleme uyarınca;

  • Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışlarında,

  • Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışlarında,

  • Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışlarında

satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV’nin oranı sıfır olarak belirlenmiştir.

2) İhracat bedellerinin yurda getirilmesi ve bankalara satılma zorunluluğu düzenlemesine etkisi

Hatırlanacağı üzere, 4.9.2018 tarihli R.G'de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (No: 2018-32/48)” ile ihracat bedellerinin Türkiye’ye getirilmesi ve söz konusu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması diğer bir ifadeyle Türk Lirasına çevrilmesi zorunlu kılınmış ve uygulamanın 4.9.2019 tarihine kadar devam edilmesi sağlanmıştı. Bu düzenleme uyarınca, döviz bedelinin bankaya satılmasında BSMV uygulanmayacaktır; ancak bu işlemin ardından tekrar döviz alınması durumunda binde 1 oranında BSMV hesaplanması söz konusu olacaktır.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

1106 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.