Numara : 43
Tarih : 28.2.2019

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2019/43

KONU: Yatırım Teşvik Kararında Değişiklik Yapıldı.

28 Şubat 2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazete’de “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 798)” yayımlandı.

1) Kullanılmış komple tesisin ithalatında gümrük vergisi muafiyeti 

Bu Kararın 2 nci maddesiyle, 2012/3305 Sayılı Karar’ın “Gümrük vergisi muafiyeti” başlıklı 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Buna göre, kullanılmış komple tesisin ithalatı için Bakanlıkça görevlendirilecek en az iki en fazla üç personelin kullanılmış komple tesisin bulunduğu ülkede yapacakları ekspertizlerde ulaşım giderleri yatırımcı tarafından karşılanacaktır.

Eklenen fıkra:

“(9) Bakanlıkça görevlendirilecek en az iki en fazla üç personelin kullanılmış komple tesisin bulunduğu ülkede yapacakları ekspertizlerde ulaşım giderleri yatırımcı tarafından karşılanır.” 

2) Öncelikli yatırım konularında değişiklik yapılması

Bu Kararın 3 üncü maddesiyle, aynı Kararın “Öncelikli yatırım konuları” 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (t) ve (v) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Buna göre;

  • Sera yatırımlarında İstanbul ili için de teşvikten yararlanılabilecektir. Ayrıca yatırım şartları aşağıdaki karşılaştırmalı tabloda görüldüğü gibi kolaylaştırılmıştır.

  • Yaşlı ve/veya engelli bakım merkezleri ve esenlik tesisi (wellness) yatırımları için asgari yatırım şartları getirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

t) İstanbul ili hariç olmak üzere asgari 6 milyon TL tutarındaki 50 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi İhtiva eden) sera yatırımları.

“(t) Asgari 5 milyon TL tutarındaki 25 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden) sera yatırımları

v) Sağlık turizmi kapsamında yaşlı ve/veya engelli bakım köyleri ve esenlik tesisi (wellness) yatırımları.

“(v) Asgari 5 milyon TL tutarındaki 100 kişi ve üzeri kapasiteli yaşlı ve/veya engelli bakım merkezleri ve esenlik tesisi (wellness) yatırımları

3) Bölgesel desteklerden faydalanabilecek sektörler ve bölgeler itibariyle asgari yatırım tutarlarında değişiklik yapılması

Bu Kararın 4 üncü maddesiyle, aynı Kararın EK-2A sayılı ve “BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ” başlıklı tablosunda 50 sektör kodlu Seracılık faaliyetlerine ilişkin olarak;  

  • Birinci ve ikinci bölgelerde aranan asgari “40” dekar yatırım şartı “20” dekara,

  • Üçüncü bölge için aranan “20” dekar yatırım şartı “10” dekara

indirilmiştir.

4) Dokuma yatırımlarına bölgesel desteklerin sağlanması

Bu Kararın 5 inci maddesiyle, aynı Kararın EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunun 8 numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Düzenleme öncesinde; iplik ve dokuma konularında, altıncı bölge hariç olmak üzere, sadece modernizasyon cinsindeki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanabiliyordu. Yapılan düzenleme sonrasında ise İstanbul ili hariç olmak üzere bölgelerde yapılacak yeni dokuma yatırımları bulunduğu bölgenin desteklerinden faydalanabilecektir. İplik konularında (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil hariç) yapılacak yatırımlarda ise sadece modernizasyon cinsindeki yatırımların bölgesel desteklerden faydalanması uygulanmasına devam edilmektedir.  

Buna göre;

  • İstanbul İli hariç olmak üzere, 1 inci ve 2 nci bölgelerde asgari 2 milyon TL,

  • 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci bölgelerde asgari 1 milyon TL

  • 6 ncı bölgede asgari 500 bin TL

tutarındaki dokuma yatırımları bulunduğu bölgenin bölgesel desteklerinden yararlanacaktır.

Söz konusu tutarların altında kalan yatırımlar genel teşvik uygulamalarından yararlanacaktır. Bu hüküm daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanacaktır. 

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

8- Altıncı Bölge hariç olmak üzere, iplik ve dokuma (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış-örülmemiş kumaş, çuval hariç) konularında sadece modernizasyon cinsindeki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanır.

“8- Altıncı Bölge hariç olmak üzere, iplik (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil hariç) konusunda sadece modernizasyon cinsindeki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanır. Ayrıca, İstanbul İli hariç olmak üzere, 1 inci ve 2 nci bölgelerde asgari 2 milyon TL, 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci bölgelerde asgari 1 milyon TL ve 6 ncı bölgede asgari 500 bin TL tutarındaki dokuma yatırımları bulunduğu bölgenin bölgesel desteklerinden yararlanır. Söz konusu tutarların altında kalan yatırımlar genel teşvik uygulamalarından yararlanır. Bu hüküm daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır.”

Ayrıca yukarıdaki düzenlemenin paralelinde bu Kararın 6 ncı maddesiyle, aynı Kararın EK-4 sayılı ve “TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI” başlıklı ekinin I/B (I - TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIMLAR/ B. İMALAT, ENERJİ VE MADENCİLİK YATIRIMLARI) bölümünün (3) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

3- İplik ve dokuma (yün ipliği, 15 Milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, 5 Milyon Türk Lirasının üzerindeki dokuma yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış/örülmemiş kumaş ve çuval üretimine yönelik yatırımlar hariç) konularında modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar.

“3- İplik (yün ipliği, 15 milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil üretimine yönelik yatırımlar hariç) konusunda modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar.”

5) İmalat sanayii yatırımlarına sağlanan ilave teşviklerin uygulama süresinin uzatılması 

Hatırlanacağı üzere, 18 Ocak 2019 tarihli R.G’de yayımlanan 7161 Sayılı Kanun ile yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan imalat sanayii yatırımlarına sağlanan ilave teşviklerin ve imalat sanayii yatırımlarına ilişkin bina-inşaat harcamalarına sağlanan KDV iadesi teşvikinin uygulama süresi uzatılmıştı.

Yukarıdaki düzenleme uyarınca, bu Kararın 7 nci maddesiyle, aynı Kararın geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2018” ibaresi “31/12/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

Düzenleme kapsamında;

Bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için;

a) Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,

b) Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere

teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanacaktır.

Bu Kararın 7 nci maddesi 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

798 Sayılı Karar

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak  olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğind,eki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.