Numara : 32
Tarih : 14.2.2019

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2019/32

KONU: Poşet Beyan Süresinin Uzatılması, Kitap Tesliminin KDV'den İstisna Edilmesi ve Cep Telefonlarında ÖTV Uygulamasına İlişkin Kanun Teklifi.

"Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" 13.02.2019 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmuştur.

Kanun Teklifi ile yapılması öngörülen bazı düzenleme ve değişikliklere aşağıda özet olarak yer verilmiştir.

1) Poşetlere ilişkin beyannamelerin ödeme süresinin değiştirilmesi

2872 Sayılı Kanun’un Ek 11 inci maddesi uyarınca, geri kazanım katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü tarihi takip eden ayın onbeşine kadar Bakanlığa beyan edilerek, beyanı takip eden ikinci ayın son gününe kadar Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına ödenmesi gerekmektedir.

Bu Kanun Teklifinin 5 inci maddesi ile Ek 11 inci maddede yer alan “beyanı takip eden ikinci ayın son gününe kadar” ibaresinin “aynı ayın sonuna kadar” şeklinde değiştirilmesi öngörülmektedir.

Teklif bu haliyle yasalaşırsa, Mart ayına ilişkin geri katılım payları, 15 Nisan’a kadar beyan edilecek ve 30 Nisan sonuna kadar ödenecektir.

2) 2019 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin poşet beyanı ve ödeme süreleri

Bu Kanun Teklifinin 6 ncı maddesi ile 2019 yılı Ocak ve Şubat ayına ilişkin verilmesi gereken poşet beyannamelerinin 30 Nisan 2019 tarihine kadar verilmesi ve bu beyanlar üzerine ödenmesi gereken geri kazanım katılım paylarının da 30 Nisan 2019 tarihine kadar ödenmesi öngörülmektedir.

3) Basılı kitap ve süreli yayınların tesliminin KDV’den istisna edilmesi

Bu Kanun Teklifinin 8 inci maddesi ile basılı kitap ve süreli yayınların tesliminin KDV’den istisna edilmesi, ayrıca maddede uygulanan istisna had sınırının (100 TL) bu istisnanın uygulanmasında geçerli olmaması öngörülmektedir.

4) Cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazlarının ÖTV oranlarının %50’ye kadar artırılabilmesi

Bu Kanun Teklifinin 9 uncu maddesi ile cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazlarının ÖTV oranlarının %50’ye kadar artırılabilmesi ve oranlara esas ÖTV matrahlarının maddede yer alan sınırlar dahilinde belirlenebilmesine imkan verilmesi öngörülmektedir.

5) Cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazlarının) vergi oranlarının belirlenmesinde ÖTV matrahları esas alınarak farklı dilimler ihdas edilmesi

Bu Kanunun Teklifinin 10 uncu maddesi ile cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazlarının) vergi oranlarının belirlenmesinde ÖTV matrahları esas alınarak aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde farklı dilimler ihdas edilmesi öngörülmektedir.

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

8517.12.00.00.11

Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları

-  Özel tüketim vergisi matrahı 1.200 TL’yi aşmayanlar

-   Özel tüketim vergisi matrahı 1.200 TL’yi aşıp, 2.400 TL’yi aşmayanlar

-  Diğerleri

25

25

25

Söz konusu Kanun Teklifine aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak  olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğind,eki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.