Numara : 139
Tarih : 11.12.2019

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2019/139

KONU: Sermaye Hareketleri Genelgesi ve İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının; 07.12.2019 tarihli yazısı ile İhracat Genelgesinde, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yurt dışından geçici olarak ithal edilen ve işçilik uygulanarak ihraç edilen mallara ilişkin ihraç ve ithal bedellerinin yurda getirilmesine gerek kalmadan bankalarca mahsubuna ve 02.12.2019 tarihli yazısı ile Sermaye Hareketleri Genelgesinde, akreditifin iskonto ettirilmesine ve lisanssız üretim tesislerinin devralınması durumunda döviz kredisi kullandırılmasına ilişkin değişiklikler yapılmıştır.

1) İhracat Genelgesi Değişikliği

Hazine ve Maliye Bakanlığının 07.12.2019 tarih ve 530210 sayılı yazısı ile İhracat Genelgesinin İndirim ve mahsup işlemleri başlıklı 21’inci maddesine aşağıdaki 7’nci fıkra eklenmiştir.

Buna göre, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yurt dışından geçici olarak ithal edilen ve işçilik uygulanarak ihraç edilen mallara ilişkin işlemlerde tarafların aynı ya da farklı kişiler olmasına bakılmaksızın ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla, ilgili GB'lerin bankalara ibrazı durumunda mal ihraç ve ithal bedellerinin yurda getirilmesine gerek kalmadan bankalarca mahsubu mümkün olacaktır. Ancak mahsup sonrası kalan tutarın, yine bu Genelgenin İhracat bedelinin tahsili başlıklı 8’inci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca, %80’inin bir bankaya satılması zorunludur.

Eklenen fıkra:

(7) Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yurt dışından geçici olarak ithal edilen ve işçilik uygulanarak ihraç edilen mallara ilişkin işlemlerde tarafların aynı ya da farklı kişiler olmasına bakılmaksızın ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla, ilgili GB'lerin bankalara ibrazı durumunda mal ihraç ve ithal bedellerinin yurda getirilmesine gerek kalmadan bankalarca mahsubu mümkündür. Ancak mahsup sonrası kalan tutar için bu Genelgenin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

Söz konusu Genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

İhracat Genelgesi

2) Sermaye Hareketleri Genelgesi Değişikliği

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 02.12.2019 tarih ve 504169 sayılı yazısı ile Sermaye Hareketleri Genelgesine, akreditifin iskonto ettirilmesine ve lisanssız üretim tesislerinin devralınması durumunda döviz kredisi kullandırılmasına ilişkin fıkralar eklenmiştir.

Buna göre söz konusu Genelgenin;

a) "Türkiye’deki bankaların ve finansal kuruluşların gayrinakdi kredi tesis etmeleri" başlıklı 50'nci maddesine akreditifin iskonto ettirilmesine ilişkin aşağıdaki 6'ncı ve 7'nci fıkra eklenmiştir.

Eklenen fıkralar

(6) Yurt içinde yerleşik bir bankanın açtığı vadeli ithalat akreditiflerinin, yurt dışındaki ihracatçılarca akreditifi açan bankaya gayrikabili rücu iskonto ettirilmesinin talep edilmesi durumunda, ithalatçıdan mutabakat alınması ve ithalatçının bu Genelgede yer alan döviz kredisi kullanım koşullarını sağlaması kaydıyla vadeli ithalat akreditifi nakdi döviz kredisi olarak değerlendirilir ve nakdi döviz kredilerine ilişkin hükümler uygulanır. Bu çerçevede, akreditifi açan banka tarafından bu Genelgenin 17 nci maddesi uyarınca Risk Merkezine döviz kredisi kullanımına ilişkin bildirim yapılmasının ardından yurt dışındaki ihracatçının gayrikabili rücu iskonto talebinin karşılanarak iskonto bedelinin döviz olarak ödenmesi mümkündür.

(7) İthalat işlemleri kapsamında yurt içinde yerleşik bankalar tarafından aval verilmiş poliçe ve bonoların yurt dışındaki alacaklılarca gayrikabili rücu iskonto ettirilmesi durumunda bu Genelgenin nakdi döviz kredilerine ilişkin hükümleri uygulanır.

b)Döviz geliri olma şartı aranmayan krediler” başlıklı 21'inci ve 40'ıncı maddesine lisanssız üretim tesislerinin devralınması durumunda döviz kredisi kullandırılmasına ilişkin olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Eklenen fıkra:

c) Lisanssız üretim tesislerinin devralınması durumunda, hisseleri devralan tüzel kişilere, söz konusu üretim tesislerini ve kredi bakiyelerini devralmak şartıyla, devir işlemleri sonrasında, bu fıkra kapsamında döviz kredisi kullandırılması mümkündür. Bu kapsamda kullandırılacak kredi tutarı ile devralınan şirketlerin kredi bakiyelerinin toplamı bu fıkranın (b/2) bendinde belirtilen tutarı geçemez.

Söz konusu Genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Sermaye Hareketleri Genelgesi

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.