Numara : 136
Tarih : 4.12.2019

 VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2019/136

KONU: İhracat Genelgesinde "Peşin Ödeme" Uygulamasında Değişiklik Yapıldı.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 02.12.2019 tarih ve 512564 sayılı yazısı ile İhracat Genelgesi'nin "Peşin döviz" başlıklı 6'ncı maddesinin 12'nci fıkrası değiştirilmiş ve "İhracat hesabının kapatılacağı aracı banka" başlıklı 24'üncü maddesine 3'üncü fıkra eklenmiştir.

Bilindiği üzere, peşin ödeme olarak ihracatçının hesabına transfer edilen ihracat bedellerinin en az %80’i fiili ihraç tarihinden itibaren en geç 180 gün içerisinde bir bankaya satılması ve ihracat bedellerini alan bankaca DAB düzenlenmesi gerekmektedir. İhracatçılarca, ödeme şekli "Peşin Ödeme" yazılı olan Gümrük Beyannameleri (GB) peşin bedele ilişkin DAB'ı düzenleyen bankaya ibraz edilmektedir.

Genelgenin 6'ncı maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, peşin bedelin ödeme şekli; akreditifli, vesaik mukabili, mal mukabili veya kabul kredili olan GB'lere ya da peşin ödeme şekliyle beraber diğer ödeme şekillerinden birinin belirtildiği GB'lere ilişkin ihracat hesaplarının kapatılmasında kullanılması; ihracatçının yazılı beyanıyla birlikte ilgili GB'nin peşin bedele ilişkin DAB'ı düzenleyen bankaya ibrazı kaydıyla mümkün olacaktır.

Diğer taraftan yukarıda yer verilen düzenleme paralelinde ilgili Genelgenin 24'üncü maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, peşin bedel alışını yapan bankanın GB'nin 28’inci hanesinde beyan edilen bankadan farklı olması durumunda, peşin alışı yapan bankanın ihracat hesabının kendisi tarafından takip edildiğine dair GB'nin 28'inci hanesinde beyan edilen bankaya bildirimde bulunulmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Yapılan değişiklikler: 

a) “Peşin döviz” başlıklı 6’ncı maddesinin 12’nci fıkrasında yapılan değişiklik:

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(12) İhracatçılarca, ödeme şekli "Peşin Ödeme" yazılı olan GB'ler peşin bedele ilişkin DAB'ı düzenleyen bankaya ibraz edilir.

(12) İhracatçılarca, ödeme şekli "Peşin Ödeme" yazılı olan GB'ler peşin bedele ilişkin DAB'ı düzenleyen bankaya ibraz edilir. Peşin bedelin ödeme şekli akreditifli, vesaik mukabili, mal mukabili veya kabul kredili olan GB'lere ya da peşin ödeme şekliyle beraber diğer ödeme şekillerinden birinin belirtildiği GB'lere ilişkin ihracat hesaplarının kapatılmasında kullanılması; ihracatçının yazılı beyanıyla birlikte ilgili GB'nin peşin bedele ilişkin DAB'ı düzenleyen bankaya ibrazı kaydıyla mümkündür.

b) İhracat hesabının kapatılacağı aracı banka başlıklı 24 üncü maddesine eklenen 3 üncü fıkra:

Yeni eklenen fıkra:

(3) Peşin bedel alışını yapan bankanın GB'nin 28 nci hanesinde beyan edilen bankadan farklı olması durumunda, peşin alışı yapan bankanın ihracat hesabının kendisi tarafından takip edildiğine dair GB'nin 28 inci hanesinde beyan edilen bankaya bildirimde bulunması zorunludur.

Söz konusu İhracat Genelgesine aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

6 Kasım 2018 tarihli İhracat Genelgesi

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.