Numara : 101
Tarih : 7.8.2019

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2019/101

KONU: Yatırım Teşvik Kararında Değişiklik Yapıldı.

07 Ağustos 2019 tarihli ve 30855 sayılı Resmi Gazete’de 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da değişiklik yapan 1402 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve 2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar'da değişiklik yapan 1403 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

A) 1402 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Yapılan Değişiklikler

1402 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ’da değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan düzenlemelerden öne çıkan hususlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir;   

 • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı yatırım teşvik kararına eklenmiştir.

 • Faiz desteği ibaresi “faiz veya kar payı desteği” olarak değiştirilmiştir.

 • Büyük ölçekli yatırımlar yatırım teşvik kararından çıkarılmıştır.

1) Faiz desteği ibaresinin "faiz ve kar payı desteği" olarak değiştirilmesi

2012/3305 sayılı Karar (Yatırım Teşvik Kararı) kapsamında, bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar ile AR-GE ve çevre yatırımlarına faiz desteği verilebilmektedir.

Bu Kararın 1 inci maddesiyle, 2012/3305 sayılı Karar’ın sair yerlerindeki “Faiz desteği” ibaresi “Faiz ve kar payı desteği” şeklinde değiştirilmiştir.

Böylelikle, Karar kapsamında uygun görülen yatırımcılardan isteyenler kar payı desteğinden faydalanabilecektir.

2) Büyük ölçekli yatırımların yatırım teşvik mevzuatından çıkarılması

Bilindiği üzere, teşvik sistemi; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların teşviki uygulamalarından oluşmaktaydı.

Büyük ölçekli yatırımlar, Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi kapsamında belirlenen ve Yatırım Teşvik Kararının EK-3 sayılı ekinde gösterilmekteydi.

Bu Karar ile büyük ölçekli yatırımlar Yatırım Teşvik Kararından çıkarılmıştır.

Böylelikle, yeni yatırım teşvik belgesi taleplerinde büyük ölçekli yatırım şeklinde başvuru yapılamayacaktır.

3) Yatırım teşvik sistemine getirilen yeni uygulamaların tanımları

Bu Kararın 3 üncü maddesiyle, 2012/3305 sayılı Karar'ın Tanımlar başlıklı 2 nci maddesine eklenen aşağıdaki bentlerle, yatırım teşvik sistemine sokulan yeni uygulamaların tanımları yapılmıştır.

l) Öncelikli Ürün Listesi: Bakanlık tarafından dış ticaret verileri, talep gelişimi, rekabet yoğunluğu gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak belirlenecek, orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik ürünlerin yer aldığı, Bakanlık tebliği ile yayımlanacak olan listeyi,

m) Program Değerlendirme Komitesi: Çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından belirlenecek olan, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamındaki başvuruları değerlendirerek destek kararını verecek komiteyi,

n) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı: Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere ilişkin yatırımların desteklenmesine yönelik olarak, Bakanlık tarafından uygulama usul ve esasları belirlenerek yürütülecek olan destek programını,”

4) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda gelir vergisi stopajı desteği ve sigorta primi desteği

Bu Kararın 4 üncü maddesiyle, 2012/3305 sayılı Karar'ınTeşvik sistemi ve destek unsurları” başlıklı 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentlerine “6 nci bölgede gerçekleştirilecek” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen” ibaresi eklenmiştir.

Böylelikle, gelir vergisi stopajı desteği ve sigorta primi desteği Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için de verilebilecektir.

5) Stratejik yatırım olarak değerlendirilecek yatırımlarda değişiklik yapılması

2012/3305 sayılı Karar'ın Stratejik yatırımlar başlıklı 8 inci maddesinde stratejik yatırım sayılabilmenin kriterlerine yer verilmiştir.

Bu Kararın 5 inci maddesiyle, yukarıda anılan kriterlerden biri olan 8 inci maddenin 5 inci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan fıkra:

(5) Asgari sabit yatırım tutarı üçmilyar Türk Lirasının üzerinde olan öncelikli yatırımlar stratejik yatırım olarak kabul edilir. Ancak, bu yatırımlar için sağlanacak faiz desteği tutarı yediyüzbin Türk Lirasını geçemez.

Ayrıca, yine bu Kararın 5 inci maddesiyle, aynı maddeye aşağıdaki 6 ncı fıkra stratejik yatırım kriteri olarak eklenmiştir.

Yeni eklenen fıkra:

“(6) Program Değerlendirme Komitesi, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretimine ilişkin olan ve Tebliğle belirlenecek kriterleri sağlayan yatırım projelerinden uygun gördüklerinin, stratejik yatırım olarak desteklenmesine karar verebilir. Bu yatırımların, 4 üncü maddenin beşinci fıkrasında yer alan destek unsurlarının hangilerinden yararlandırılacağı, Program Değerlendirme Komitesi tarafından belirlenir. Bu yatırımlar için birinci fıkradaki koşullar ve üçüncü fıkradaki Komisyon değerlendirmesi aranmaksızın teşvik belgesi düzenlenir.

6) Yatırım teşvik kapsamında gümrük vergisine tabi olmaksızın ithaline izin verilecek otomobiller

Bu Kararın 6 ncı maddesiyle, 2012/3305 sayılı Karar'ın Gümrük vergisi muafiyeti başlıklı 9 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Buna göre, otomobil üretimine yönelik olarak, yatırım süresi içerisinde olmak kaydıyla gümrük vergisine tabi olmaksızın madde sayılan şartları yerine getiren yatırımcılara;

 • Motor silindir hacmi 1.600 cm3'e kadar olan otomobil ithaline,

 • Hibrit ve/veya elektrikli otomobil üretimine yönelik yatırımlarda bu fıkra kapsamında izin verilen toplam ithalat miktarının azami yüzde onuna kadar motor silindir hacmi 2.500 cm3’e kadar olan otomobil ithaline

izin verilebilecektir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(7) Otomobil üretimine yönelik olarak asgari yüzbin adet/yıl kapasiteli yeni bir yatırım yapılması veya mevcut tesislerin kurulu kapasitelerinin en az yüzbin adet/yıl artırılması halinde, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yirmisinin gerçekleştirilmesini müteakip, yatırım süresi içerisinde olmak kaydıyla gümrük vergisine tabi olmaksızın yatırımcılara A, B ve C segmentlerinden otomobil ithaline izin verilebilir. Teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilen toplam otomobil sayısı, belgede kayıtlı ilave kapasitenin yüzde onbeşini aşamaz. Ancak, belge kapsamında motor üretiminin de yer alması halinde, motor üretim kapasitesinin yüzde onbeşi kadar daha (motor üretim kapasitesinin, otomobil üretim kapasitesinden fazla olması durumunda otomobil kapasitesi dikkate alınır) yukarıda belirtilen segmentlerden ilave otomobil ithaline izin verilebilir.

“(7) Otomobil üretimine yönelik olarak asgari yüzbin adet/yıl kapasiteli yeni bir yatırım yapılması veya mevcut tesislerin kurulu kapasitelerinin en az yüzbin adet/yıl artırılması halinde, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yirmisinin gerçekleştirilmesini müteakip, yatırım süresi içerisinde olmak kaydıyla gümrük vergisine tabi olmaksızın yatırımcılara motor silindir hacmi 1.600 cm3’e kadar olan otomobil ithaline izin verilebilir. Hibrit ve/veya elektrikli otomobil üretimine yönelik yatırımlarda bu fıkra kapsamında izin verilen toplam ithalat miktarının azami yüzde onuna kadar motor silindir hacmi 2.500 cm3’e kadar olan otomobil ithaline izin verilebilir. Teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilen toplam otomobil sayısı, belgede kayıtlı ilave kapasitenin yüzde onbeşini aşamaz. Ancak, belge kapsamında motor üretiminin de yer alması halinde, motor üretim kapasitesinin yüzde onbeşi kadar daha (Motor üretim kapasitesinin, otomobil üretim kapasitesinden fazla olması durumunda otomobil kapasitesi dikkate alınır.) yukarıda belirtilen silindir hacmine kadar ilave otomobil ithaline izin verilebilir.”

7) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için faiz veya kar payı desteği oran ve tutarların belirlenmesi

Bu Kararın 7 nci maddesiyle, 2012/3305 sayılı Karar'ın Faiz veya kar payı desteği başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Buna göre;

 • Talep edilmesi halinde, bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar ile AR-GE ve çevre yatırımları kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının; Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde yatırım konusu ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise 10 puanı, diğerlerinde 8 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı karşılanabilecektir.

 • Faiz veya kâr payı desteği tutarı Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla 50 milyon Türk Lirasını geçemeyecektir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

d) Bölge ayrımı yapılmaksızın tüm bölgelerde gerçekleştirilecek stratejik yatırımlar, AR-GE yatırımları ve çevre yatırımları için Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı,

“d) Bölge ayrımı yapılmaksızın tüm bölgelerde gerçekleştirilecek Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde yatırım konusu ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise on puanı, diğerlerinde sekiz puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı; diğer stratejik yatırımlar, AR-GE yatırımları ve çevre yatırımları için Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı,”

 

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(4) Faiz desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın AR-GE ve çevre yatırımlarında birmilyon Türk Lirasını, stratejik yatırımlarda ise sabit yatırım tutarının yüzde beşini aşmamak kaydıyla ellimilyon Türk Lirasını geçemez.

“(4) Faiz veya kâr payı desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın AR-GE ve çevre yatırımlarında birmilyon Türk Lirasını, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla, diğer stratejik yatırımlarda ise sabit yatırım tutarının yüzde beşini aşmamak kaydıyla ellimilyon Türk Lirasını geçemez.”

8) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteği uygulaması

Yatırım Teşvik Kararı kapsamında yararlanılan sigorta primi işveren hissesi desteğinin tutarı, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlar ile büyük ölçekli yatırımlarda sabit yatırım tutarının belli bir oranına kadar uygulanabilmektedir.

Bu Kararın 8 inci maddesiyle, 2012/3305 sayılı Karar'ın Sigorta primi işveren hissesi desteği başlıklı 12 nci maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda bu kısıtlama uygulanmayacaktır.

9) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda sigorta primi desteği uygulaması

Bu Kararın 9 uncu maddesiyle 2012/3305 sayılı Karar'ın Sigorta primi desteği başlıklı 13 üncü maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, sigorta primi desteği; Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için, 6 ncı bölge dışında kalan bölgelerde, yatırıma konu olan ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise 7 yıl, diğerlerinde ise 5 yıl süreyle sağlanabilecektir.

10) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda gelir vergisi stopajı desteği

Bu Kararın 10 uncu maddesiyle 2012/3305 sayılı Karar'ın Gelir vergisi stopajı desteği başlıklı 14 üncü maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için, belgede kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, işçilerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için bu destek, yatırıma konu olan ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise azami 500, diğerlerinde ise azami 300 çalışan için uygulanacaktır.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(1) Bu Karar uyarınca 6 ncı bölge için düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için, belgede kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, işçilerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren on yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

“(1) Bu Karar uyarınca 6 ncı bölge ve/veya Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için, belgede kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, işçilerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren on yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için bu destek, yatırıma konu olan ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise azami beşyüz, diğerlerinde ise azami üçyüz çalışan için uygulanır.”

11) Öncelikli yatırımlardan sabit yatırım tutarı 1 milyar Türk Lirası ve üzerinde olanlar için sağlanan avantajlı vergi indirimi desteğinin yürürlükten kaldırılması

Bilindiği üzere, öncelikli yatırımlardan sabit yatırım tutarı 1 milyar Türk Lirası ve üzerinde olanlar için vergi indirimi desteği, 5. bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 10 puan ilave edilmek suretiyle uygulanmaktadır.

Bu Kanunun 11 inci maddesiyle, 2012/3305 sayılı Karar’ın Vergi indirimi başlıklı 15 inci maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, yukarıda belirtilen desteğe ilişkin 8 inci fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan fıkra:

(8) Bu Kararın 17 nci maddesinde tanımlanan öncelikli yatırımlardan sabit yatırım tutarı bir milyar Türk Lirası ve üzerinde olanlar için vergi indirimi desteği, 5 inci bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 10 puan ilave edilmek suretiyle uygulanır.“

12) Yatırım süresi içerisinde tamamlanamayan yatırımlar ve güneş enerjisi santrali yatırımlarına ait yatırım teşvik belgeleri için devir işlemenin yapılamayacağı

Bu Kanunun 15 inci maddesiyle, 2012/3305 sayılı Karar’ın Yatırım süresi ve tamamlama vizesi başlıklı 24 üncü maddesinin sekizinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Buna göre;

 • Yatırım süresi içerisinde tamamlanamayan yatırımlar kapsamında, tamamlama vizesi aşamasına kadar yapılan yatırım harcamalarının, tamamlama vizesi esnasında teşvik belgesi kapsamında değerlendirilebilmesi imkanı, 2012/3305 sayılı Karar ve daha önceki kararlar kapsamındaki tüm teşvik uygulamalarına istinaden düzenlenmiş ve tamamlama vizesi yapılmamış yatırım teşvik belgeleri için uygulanabilecektir.

 • Güneş enerjisi santrali yatırımlarına ait yatırım teşvik belgeleri için finansal kiralama işlemleri hariç olmak üzere devir işlemi yapılmayacaktır.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(8) Asgari yatırım tutarı ve yatırımın bütünlüğü açısından yatırım süresi içerisinde tamamlanamayan yatırımlar kapsamında, tamamlama vizesi aşamasına kadar yapılan yatırım harcamaları, teşvik belgesi kapsamında yer alan destek unsurlarından yararlandırılmamak kaydıyla, tamamlama vizesi esnasında teşvik belgesi kapsamında değerlendirilebilir. Bu hüküm daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.

“(8) Bu Karar ve daha önceki kararlar kapsamındaki tüm teşvik uygulamalarına istinaden düzenlenmiş ve tamamlama vizesi yapılmamış yatırım teşvik belgeleri için asgari yatırım tutarı ve yatırımın bütünlüğü açısından yatırım süresi içerisinde tamamlanmayan yatırımlar kapsamında, tamamlama vizesi aşamasına kadar yapılan yatırım harcamaları, teşvik belgesi kapsamında yer alan destek unsurlarından yararlandırılmamak kaydıyla, tamamlama vizesi esnasında teşvik belgesi kapsamında değerlendirilebilir.”

(10) Genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına ilişkin tebliğle belirlenen yeminli mali müşavir raporunu Bakanlığa ibraz etmesi halinde yapılmış sayılır. Bu şekilde tamamlama vizesi yapılan teşvik belgeleri kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın satışı serbest olup, Bakanlıkça ilave herhangi bir işlem yapılmaz. Bu hüküm kapsamında işlem yapılan teşvik belgesinin kısmen veya tamamen iptalini gerektirecek bir durumun ortaya çıkması veya tespiti halinde 28 inci madde hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. Bu hüküm daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.

“(10) Genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına ilişkin tebliğle belirlenen yeminli mali müşavir raporunu Bakanlığa ibraz etmesi halinde yapılmış sayılır. Tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgeleri kapsamında temin edilen makine teçhizatın satışı serbest olup, Bakanlıkça ilave herhangi bir işlem yapılmaz. Bu kapsamda, güneş enerjisi santrali yatırımlarına ait yatırım teşvik belgeleri için finansal kiralama işlemleri hariç olmak üzere 22 nci maddeye istinaden devir işlemi yapılmaz. Bu hüküm kapsamında işlem yapılan teşvik belgesinin kısmen veya tamamen iptalini gerektirecek bir durumun ortaya çıkması veya tespiti halinde 28 inci madde hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. Bu hüküm daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.”

13) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımların KOSGEB ve/veya TÜBİTAK tarafından da desteklenebilmesi

Bilindiği üzere, 2012/3305 sayılı Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamamaktadırlar.

Bu Kanunun 16 ncı maddesiyle, 2012/3305 sayılı Karar’ın Diğer desteklerden yararlanma başlıklı 29 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar, ilgili mevzuatları uyarınca, KOSGEB ve/veya TÜBİTAK tarafından da doğrudan desteklenebilecektir. Bu yatırımlarda, KOSGEB, TÜBİTAK veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan desteklerden yararlanılarak gerçekleştirilen yatırım harcamaları, yatırım teşvik belgesine konu yatırımın bütünlüğünün sağlanması kapsamında değerlendirilebilecektir.

14) Ham giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunan işletmelerin belirli illere taşınmasının teşviki

Bu Kararın 18 inci maddesiyle, 2012/3305 sayılı Karar’a eklenen geçici 13 üncü madde ile 1 inci ve 2 nci bölgelerde hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunan işletmelere ait makine ve teçhizatın, işletmenin kendisi veya farklı bir işletme tarafından 31/12/2020 tarihine kadar aşağıdaki tabloda yer alan illere taşınması suretiyle yapılan yatırımlar, asgari 100 kişi istihdam sağlanması koşuluyla, sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi ve gelir vergisi stopajı desteğinden aynı tabloda belirtilen sürelerde yararlanacakları düzenlenmiştir. 

İller

Yatırım Yeri Tahsisi

Sigorta Primi İşveren

Hissesi

Sigorta Primi

Desteği

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

Elazığ, Erzincan, Malatya, Sivas

OSB ve EB Dışı

3

-

 

OSB ve

EB İçi

3

3

-

Bayburt, Çankırı, Erzurum,

Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat,

Tunceli, Yozgat

OSB ve EB Dışı

4

-

 

OSB ve EB İçi

4

4

-

Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis,

Diyarbakır, Hakkâri, İğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van

 

5

5

10

15) Giyim eşyası imalatında “tevsi” ve “modernizasyon” yatırım zorunluluğunun kaldırılması

Bilindiği üzere, giyim eşyası yatırımlarında "tevsi" ve "modernizasyon" yatırımları bölgesel desteklerden yararlanmaktaydı.

Bu Kararın 19 uncu maddesiyle, 2012/3305 sayılı Karar’ın EK-2A sayılı ve “BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ” başlıklı tablosunda 5 numaralı sektör koduna karşılık gelen satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

5

18

Giyim eşyası imalatı

2 milyon TL'nin üzerindeki tevsi yatırımları

2 milyon TL'nin üzerindeki tevsi yatırımları

1 milyon TL'nin üzerindeki tevsi ve modernizasyon yatırımları

1 milyon TL'nin üzerindeki tevsi ve modernizasyon yatırımları

500 Bin TL

500 Bin TL

Yeni düzenleme: 

5

18

Giyim eşyası imalatı

2 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon TL

1 Milyon TL

500 Bin TL

500 Bin TL

 
 

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

1402 sayılı Cumhurbaşkanı Karar

 

B) 1403 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar'da Yapılan Değişiklikler

Bilindiği üzere, 26 Kasım 2016 tarihinde yayımlanan 2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar ile ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığım azaltacak, teknolojik dönüşümünü gerçekleştirecek, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve yüksek katma değerli yatırımların proje bazlı olarak desteklenmesi amaçlanmaktadır.

1403 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar'da aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1) Tanımlarda yapılan değişiklikler

Bu Kararın 1 inci maddesiyle, 2016/9495 sayılı Karar’ın Tanımlar başlıklı 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine yer alan “faiz” ibaresi “Faiz veya kâr payı” şekilde değiştirilmiştir (bu düzenleme 26/11/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir).

Yine bu maddeyle, anılan fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

Yeni eklenen bentler:

ı) Öncelikli Ürün Listesi: Bakanlık tarafından dış ticaret verileri, talep gelişimi, rekabet yoğunluğu gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak belirlenecek, orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki ürünleri ve bu sektörlerin gelişimi için kritik ürünlerin yer aldığı, Bakanlık tebliği ile yayımlanacak listeyi,

i)       Program Değerlendirme Komitesi: Çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından belirlenecek olan, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamındaki başvuruları değerlendirerek destek kararını verecek komiteyi,

j)       Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı: Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere ilişkin yatırımların desteklenmesine yönelik olarak, Bakanlık tarafından uygulama usul ve esasları belirlenerek yürütülecek olan destek programını,”

2) Karar kapsamında uygulanan desteklerde yapılan değişiklik

Bu Kararın 2 nci maddesiyle 2016/9495 sayılı Karar’ın Destekler başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının;

 • “g” bendinde yer alan “Faiz desteği veya hibe desteği” ibaresi “Faiz veya kâr payı desteği” şeklinde değiştirilmiş (bu düzenleme 26/11/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.),

 • Hibe desteği ise (L) bendi şeklinde yeni bir fıkra olarak eklenmiştir.

 • (k) bendinde yer alan “kısıtlayıcı hükümler için istisna getirilmesi veya” ibaresi yürürlükten kaldırılarak aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

(k) Kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer yasal ve idari süreçlerde kolaylaştırıcı düzenleme yapılması.

3) Müracaat ve müracaatta aranacak belgelere ilişkin düzenlemeler

Bu Kararın 3 üncü maddesiyle, 2016/9495 sayılı Karar’ın Müracaat ve müracaatta aranacak belgeler başlıklı 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlık” ibaresinden sonra gelmek üzere “başvuru esnasında veya” ibaresi ve mezkûr maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(1) Bakanlık başvuru esnasında veya 1 inci maddede belirtilen amaç doğrultusunda belirlediği yatırım konusunda bir veya birden fazla firmayı yatırım için davet edebilir veya duyuru yapmak suretiyle çağrıda bulunabilir.”

Yeni eklenen fıkra:

“(4) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında değerlendirilebilecek yatırım başvurulan, bu Program özelinde Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.”

4) Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin düzenlemeler

Bu Kararın 4 üncü maddesiyle, 2016/9495 sayılı Karar’ın Değerlendirme başlıklı 5 maddesinin;

 • “g” bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme

Yeni düzenleme

g) Etkileşimde olduğu sektörlerde teknolojik dönüşümü hızlandırma ve bu sektörlere pozitif dışsallık sağlayabilme,

“g) Etkileşimde olduğu sektörlerde teknolojik dönüşümü hızlandırma ve bu sektörlerin gelişimine katkı sağlayabilme,”

 • 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme

Yeni düzenleme

(2) Projelerin bu Karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının 100 milyon ABD Doları olması gerekir.

“(2) Projelerin bu Karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının, bu Kararda belirtilen amaç ve kapsam doğrultusunda Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretimine yönelik olan ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için ellimilyon Türk Lirası, diğer yatırımlar için ise beşyüzmilyon Türk Lirası olması gerekir.”

Yine bu maddeyle yukarıda anılan 5 inci maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(6) Yatırım tutarı ellimilyon Türk Lirası ile beşyüzmilyon Türk Lirası arasında olup, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak isteyen Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere yönelik yatırım projeleri, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında değerlendirilir. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Bakanlık tarafından belirlenecek çağrı planları dâhilinde yürütülür. Programa yapılan başvurular, Program Değerlendirme Komitesi tarafından birinci fıkra çerçevesinde ve pazar doygunluğu, destek ihtiyacı gibi kriterler dikkate alınarak değerlendirme ve önceliklendirmeye tabi tutulur. Bu değerlendirmeye göre uygun bulunan öncelikli projelerin, çağrı planındaki destek bütçesi ve benzeri kısıtlar dâhilinde, Program Değerlendirme Komitesince desteklenmesine karar verilebilir.

(7) Program Değerlendirme Komitesi, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretimine ilişkin olan yatırım projelerinden uygun gördüklerinin, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında “stratejik yatırım” olarak desteklenmesine karar verebilir.

5) Yatırımın devrine ilişkin düzenlemeler

Bu Kanunun 6 ncı maddesiyle, 2016/9495 sayılı Karar’ın Şirket hisselerinin ve yatırımın devri başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme

Yeni düzenleme

(1) Yatırımın devri Destek Kararında belirlenen süre ve koşullar çerçevesinde Bakanlığın iznine ve Başbakanlığın onayına tabidir.

“(1) Yatırımın devri Destek Kararında belirlenen süre ve koşullar çerçevesinde Bakanlığın iznine ve sabit yatırım tutarı beşyüzmilyon Türk Lirası ve üzeri olan yatırımlar için Cumhurbaşkanının onayına tabidir.

6) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanılması

Bu Kanunun 7 nci maddesiyle, 2016/9495 sayılı Karar’ın Müeyyide başlıklı 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanılması halinde ise bu Karar kapsamı desteklerin kullandırılmasına ilişkin hususlar ilgili Destek Kararında belirlenir.”

7) Yurt içi ve yurt dışı yerleşik aracı kuramlardan sağlanan faiz veya kâr payı desteğine ilişkin düzenlemeler

Bu Kararın 8 inci maddesiyle, 2016/9495 sayılı Karar’ın Diğer hükümler başlıklı 12 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve anılan maddeye aşağıdaki 14 üncü fıkra eklenmiştir.

İkinci fıkrada yapılan düzenleme 26/11/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Eski düzenleme

Yeni düzenleme

(2) Faiz desteği uygulamasında banka, vade tarihlerinde Bakanlığa bildirilecek faiz tutarlarının doğruluğundan ve kredinin yatırım için kullandırılmasından sorumludur. Faiz desteği uygulaması, Genel Müdürlük ve aracı kurumlar arasında yürürlükte bulunan protokol ve imzalanacak ek protokol çerçevesinde yürütülür.

“(2) Yurtiçinde yerleşik aracı kuramlardan kullanılacak yatırım kredileri veya yatırım finansmanına ilişkin faiz veya kâr payı desteği uygulamasında aracı kurum, vade tarihlerinde Bakanlığa bildirilecek faiz ve kâr payı tutarlarının doğruluğundan ve kredinin veya finansmanın yatırım için kullandırılmasından sorumludur. Bu kredi veya finansmana ilişkin faiz veya kâr payı desteği uygulaması, Genel Müdürlük ve aracı kuramlar arasında yürürlükte bulunan protokol ve imzalanacak ek protokol çerçevesinde yürütülür. Ayrıca, yurtdışında yerleşik aracı kuramlardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredileri veya yatırım finansmanı için yeminli mali müşavir raporu veya krediye aracılık eden yurt içindeki bankanın bildirimleri çerçevesinde faiz veya kâr payı desteği uygulanabilir.

(3) Enerji desteği ile ilgili olarak işletmelerin enerji giderinin hesaplanmasında, eski dönem borçları, gecikme faizleri, ceza bedelleri ve KDV hariç enerjinin temin edildiği kurum veya kuruluşlarca düzenlenmiş ve bedeli peşin olarak fatura döneminde ödenmiş fatura değerleri dikkate alınır.

(3) Enerji desteği ödemesi, eski dönem borçları, gecikme faizleri, ceza bedelleri, nakliye, iletim, dağıtım, vergi, fon ve benzeri harcamalar hariç olmak üzere enerjinin temin edildiği kurum veya kuruluşlarca düzenlenmiş ve bedeli peşin olarak fatura döneminde ödenmiş enerji tüketim harcaması esas alınarak yapılır.

Yeni eklenen fıkra:

“(14) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar, ilgili mevzuattan uyarınca, KOSGEB ve/veya TÜBİTAK tarafından da doğrudan desteklenebilir. Bu yatırımlarda, KOSGEB, TÜBİTAK veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan desteklerden yararlanılarak gerçekleştirilen yatırım harcamaları, yatırım teşvik belgesine konu yatırımın bütünlüğünün sağlanması kapsamında değerlendirilebilir.”

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

1403 sayılı Cumhurbaşkanı Karar

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.