Numara : 72
Tarih : 12.6.2018

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2018/72

KONU: Yatırım Teşvik Belgesi ile İlgili Her Türlü İş ve İşlem E-TUYS Aracılığıyla Yapılacaktır.

10 Haziran 2018 tarihli ve 30447 sayılı Resmi Gazete’de "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/2)” yayımlandı.

Söz konusu Tebliğ ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de yapılan değişiklikler uyarınca, yatırım teşvik belgesi ile ilgili her türlü iş ve işlemin E-TUYS aracılığıyla yapılmasına olanak sağlanmıştır.

E-TUYS” Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen web tabanlı uygulamayı ifade etmektedir.

Tebliğ ile yapılan değişiklikler temel olarak; yatırım teşvik belgesi müracaatı, ithal ve yerli makine ve teçhizat temini, teşvik belgesi revizesi, tamamlama vizesi (belge kapama vizesi) işlemlerinin E-TUYS sistemi aracılığıyla internet üzerinden yapılmasını sağlamaktadır.

Diğer taraftan, tüm müracaatların E-TUYS sistemi aracılığıyla yapılacak olması nedeniyle 2012/1 Sayılı Tebliğin;

  • EK-1: Teşvik Belgesi Müracaat Formları,
  • EK-3: Teşvik Belgesi Müracaatlarını Değerlendirebilecek Yerel Birimler,
  • EK-4: Yerel Birimlerce Teşvik Belgesi Düzenlenebilecek Sektör Ve Konular,
  • EK-6: Yatırım Takip Formu

ve

  • Yatırım Tamamlama Vizesi için İstenecek Belgeler başlıklı EK-5’inin aşağıdaki sıraları;

(1) Yatırım teşvik belgesi aslı,

(2) İthal makine ve teçhizat listesi aslı,

(3) Yerli makine ve teçhizat listesi aslı,

(4) Yatırımın gerçekleşme durumunu gösteren Ek-7'deki formata uygun olarak hazırlanmış yatırım takip formu,

(7) Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi,

(12) Gerçekleşen ithal, yerli, bina-inşaat ve diğer harcamalar listeleri (aşağıda gösterilen formatta kaşeli,  yetkililerce imzalı)

(14) Aşağıdaki örneklere uygun olarak hazırlanmış, yatırım kapsamında kredi kullanılıp kullanılmadığına dair şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalı taahhütname

yürürlükten kaldırılmıştır.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/2)

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.