Numara : 68
Tarih : 1.6.2018

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2018/68

KONU: Yatırım Teşvik Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

1 Haziran 2018 tarihli ve 30438 sayılı Resmi Gazete’de “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/1)” yayımlandı.

Söz konusu Tebliğ ile yapılan düzenlemeler hakkında açıklamalarımız aşağıdaki gibidir.

1) Yatırımların bütün olarak devrinde, teşvik belgesi üzerinde unvan değişikliği yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

Bu Tebliğin 2 nci maddesiyle, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:  2012/1)’in “Devir, satış, ihraç ve kiralama” başlıklı maddesinde yapılan değişiklikle, daha önce Bakanlık tarafından ihtiyari olarak uygulatılan, yatırımların bütün olarak devrinde teşvik belgesi üzerinde unvan değişikliği yapılması, zorunlu hale getirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

  (5) Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın işletmeye geçiş tarihinden itibaren beş yıllık süreyi doldurmamış yatırımların bütün olarak devri, teşvik belgesi üzerinde unvan değişikliği yapılmak suretiyle uygun görülebilir.

“(5) Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın işletmeye geçiş tarihinden itibaren beş yıllık süreyi doldurmamış yatırımların bütün olarak devri, teşvik belgesi üzerinde unvan değişikliği yapılmak suretiyle uygun görülür.”

2) Tahsis yazısı şartı alt bölge desteğinden yararlanacak bazı yatırımlarda aranacaktır.

Bu Tebliğin 3 üncü maddesiyle, aynı Tebliğin EK-1’inin A numaralı formunun “YATIRIM İLE İLGİLİ BİLGİLER” başlıklı II/8 bölümünün (c) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilerek, teşvik belgesi kapsamında organize sanayi bölgesinde yapılacak yatırımlardan istenilen tahsis yazısı şartı, sadece 2012/3305 sayılı Karar’ın Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar başlıklı 18 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralar kapsamındaki yatırımlar için aranacaktır.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

c) Organize sanayi bölgesinde olması halinde bölgenin adı:

(Tahsis yazısı aranır)

c) Organize sanayi bölgesinde olması halinde bölgenin adı:

(Kararın 18 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralar kapsamındaki yatırımlar için tahsis yazısı aranır.)

3) YMM raporunun ibrazı halinde yatırım tamamlama vizesi için bazı belgeler istenmeyecektir.

Bu Tebliğin 4 üncü maddesiyle, Aynı Tebliğin “YATIRIM TAMAMLAMA VİZESİ İÇİN İSTENECEK BELGELER” başlıklı EK-5’ine (15) numaralı sıra eklenmiştir. Buna göre, kapanış vizesinde; YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMI HARCAMALARIN TESPİTİNE İLİŞKİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR RAPORU ibraz eden yatırımcılardan, EK-5 formundaki (4), (5), (10), (11), (12) ve (14) numaralı sıralarda yer alan belgeler istenmeyecektir.

  • (4) Yatırımın gerçekleşme durumunu gösteren Ek-7’deki formata uygun olarak hazırlanmış yatırım takip formu,

  • (5) Makine ve teçhizat ile ilgili fatura veya gümrük beyanname fotokopileri,

  • (10) Varsa teşvik belgesindeki özel şartların yerine getirildiğine ilişkin bilgi ve belgeler.

  • (11) Teşvik belgesi kapsamı yatırımla ilgili varsa, vergi indirimine konu kur farkı ve faiz giderlerine ilişkin YMM onaylı liste ya da rapor.

  • (12) Gerçekleşen ithal, yerli, bina-inşaat ve diğer harcamalar listeleri (aşağıda gösterilen formatta kaşeli,  yetkililerce imzalı)

  • (14) Aşağıdaki örneklere uygun olarak hazırlanmış, yatırım kapsamında kredi kullanılıp kullanılmadığına dair şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalı taahhütname,

Eklenen sıra:

“15) Daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere, talep edilmesi halinde aşağıdaki örneğe uygun olarak hazırlanan “Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu”. Bu durumda, (4), (5), (10), (11), (12) ve (14) numaralı sıralarda yer alan belgeler aranmaz.


Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/1)

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye. 


Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.