Numara : 64
Tarih : 25.5.2018

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2018/64

KONU: 7103 Sayılı Kanun Düzenlemelerine ve ÖKC’lere İlişkin Tebliğler Yayımlandı.

25 Mayıs 2018 tarihli ve 30431 Sayılı Resmi Gazete’de 7103 sayılı Kanun düzenlemelerine ilişkin Tebliğler ile ÖKC’lere ilişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

Bu sirkülerimizde, söz konusu Tebliğlere, özet içerikleriyle birlikte yer vermekteyiz.

1) Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:15).

Bu Tebliğde; 7103 sayılı Kanunla, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan;

  • Bölgesel yönetim merkezlerine tanınan kurumlar vergisi muafiyetinin kaldırılmasına,

  • Tasfiye öncesi ve tasfiye döneminde vergi tarhiyatı ve ceza kesme işleminin yapılacağı kişiler hakkında hükümlerin taşınması

konularında açıklamalara yer verilmektedir.

2) 498 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Bu Tebliğ ile temel olarak Z raporlarının GİB'e bildirim mecburiyetinin başlangıç tarihi ertelenmiştir.  

Buna göre;

  • Mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazları ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarından düzenlenen ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgilerin GİB’e bildirim zorunluluğu başlangıç tarihi 1/7/2018 ‘den 1/10/2018 tarihine ertelenmiştir. Ayrıca benzer bir düzenleme Perakende mal satışları ile hizmet ifalarına ilişkin bilgilerin GİB’e bildirilme usulü başlıklı 5 inci madde de yapılmıştır.

  • YN ÖKC’lerle bağlantı ve iletişiminin “Gelir İdaresi Başkanlığı ÖKC-Harici Donanım ve Yazılım Haberleşme Protokolü GMP-3” dokümanında belirtilen iletişim protokolüne göre gerçekleştirilmesi zorunlu olup, YN ÖKC’leri kullanan mükelleflerin de söz konusu harici yazılım ve donanımların YN ÖKC’lerle entegre ve bağlantılı yapıda kullanılmasını temin etmek için YN ÖKC yetkili servislerine başvurup gerekli bağlantılarını yapma ve bu şekilde kullanma zorunluluğuna ilişkin son tarih 1/4/2018 ‘den 1/10/2018 tarihine ertelenmiştir. 

3) 497 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği.

Bu Tebliğde; 7103 sayılı Kanun'un 16 ncı maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na eklenen Geçici 30 uncu maddesiyle, madde kapsamına giren mükelleflerce maddede belirtilen şartlar kapsamında iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve sürelerinin, Maliye Bakanlığınca 213 sayılı Kanunun 315 inci maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmektedir.

4) 496 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Bu Tebliğde,  213 sayılı Kanun’un 267 ve 278 inci maddeleri uyarınca; yangın, deprem ve su basması gibi doğal afetler nedeniyle veya bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak gibi nedenlerle imha edilmesi gereken malların değerlenmesinde bu kıymetlerdeki değer düşüklüğünün takdir komisyonu marifetiyle tespit edilmesine ilişkin genel uygulamaya ilişkin açıklamalar ile imha edilmesi gereken emtianın emsal bedelinin, takdir komisyonu kararı olmaksızın mükelleflerce değerlemesinin yapılabilmesine yönelik düzenlemeye ilişkin açıklamalara yer verilmektedir.

5) 495 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Bu Tebliğde; 7103 sayılı Kanun’un yayımı tarihinden sonra ticaret siciline tescil edilen mükelleflerden yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam mükellef sermaye şirketlerine, işe başladıkları hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar yurt dışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paraların değerlemesine ilişkin açıklamalara yer verilmektedir.

6) 494 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Bu Tebliğde; 7103 sayılı Kanun’un ile Vergi Usul Kanunu’nun 353 üncü maddesinde yapılan değişikliğe istinaden, elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken belgelerin kağıt olarak düzenlenebileceği zorunlu hallerin belirlenmesiyle ilgili açıklamalar yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.