Numara : 116
Tarih : 1.11.2018

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2018/116

KONU: Bazı KDV Oranları ile ÖTV Oranlarının Belirlenmesi ve Tapu Harcı Hakkında Karar Yayımlandı.

31 Ekim 2018 tarihli ve 30581 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de “492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifenin “I-Tapu İşlemleri” Başlıklı Bölümünün 20/a Fıkrası, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu Maddeleri ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesi Gereğince Karar Verilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 287)” yayımlandı.

287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler bu sirkülerimizde açıklanmaktadır.

1) Kararın uygulanması

Söz konusu Karar ile sağlanan indirim imkanı, 31.10.2018 tarihinden geçerli olmak üzere 31.12.2018 tarihine kadar uygulanacaktır. Bu sebeple, Kararda yer alan ve aşağıda açıklanan indirimli KDV oranlarının geçerli olabilmesi için hem fatura tarihinin hem de malın tesliminin 31.10.2018 ve sonrasında olması gerektiğini düşünmekteyiz.

2) Konut ve işyeri satışlarında indirimli “binde 15” oranında tapu harcı uygulamasına 31/12/2018 tarihine kadar devam edilecektir.

Bilindiği üzere, 5 Mayıs 2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11674 Sayılı BKK ile gayrimenkullerin tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde alınan tapu harcının, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil), 31.10.2018 tarihine kadar alan ve satan için “binde 15” oranında uygulanması kararlaştırılmıştı.

Bu Kararın 1 inci maddesiyle, 31.10.2018 tarihi 31/12/2018 olarak değiştirilmiştir. Böylelikle, konut ve işyerlerinde alan ve satan için tapu harcının “binde 15” oranında indirimli uygulanmasına 31/12/2018 tarihine kadar devam edilecektir.

3) Bazı konut ve işyerlerinin tesliminde indirimli %8 KDV oranı uygulamasına 31/12/2018 tarihine kadar devam edilecektir.

Hatırlanacağı üzere, yukarıda anılan 2018/11674 Sayılı BKK (2018/11674 Sayılı BKK ile değişen hali) ile KDV oranlarının düzenlendiği 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na eklenen geçici 3 üncü maddeyle,  31.10.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) yüzde 18 KDV oranına tabi konutlar ve işyerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) tesliminde %8 KDV uygulanması yönünde düzenleme yapılmıştı.

Bu Kararın 2 nci maddesiyle, 31.10.2018 tarihi 31/12/2018 olarak değiştirilmiştir. Böylelikle, yüzde 18 KDV oranına tabi konutlar ve işyerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) tesliminde indirimli %8 KDV oranı uygulamasına 31/12/2018 tarihine kadar devam edilecektir.

4) Bazı malların KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir.

Bu Kararın 3 üncü maddesiyle, aşağıdaki listede yer alan malların KDV oranı 31.10.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %8 olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan, Karar’da “Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu madde kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmez.” hükmüne yer verilerek, bu Karar uyarınca %8 KDV oranıyla teslim edilecek mallar nedeniyle KDV iadesi talep edilmesi önlenmiştir. 

G.T.İ.P.

Numarası

Eşyanın Tanımı

9401.30

Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler

9401.40.00.00.00

Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç)

9401.52.00.00.00

Bambudan

9401.53.00.00.00

Hintkamışından

9401.59.00.00.00

Diğerleri (Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar)

9401.61

İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar

9401.69

Diğerleri (Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.71

İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.79

Diğerleri (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.80

Oturmaya mahsus diğer mobilyalar

9402.10.00.00.19

Diğerleri (Berber koltukları veya benzeri koltuklar)

9403.10

Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar

9403.20

Metalden diğer mobilyalar

9403.30

Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.40

Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.50

Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.60

Diğer ahşap mobilyalar

9403.70

Plastik maddelerden mobilyalar

9403.82.00.00.00

Bambudan olanlar

9403.83.00.00.00

Hintkamışından

9403.89.00.00.00

Diğerleri (Diğer maddelerden mobilyalar)

9404.10.00.00.00

Şilte mesnetleri

9404.21

Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar (kaplanmış olsun olmasın) (Şilteler)

9404.29

Diğer maddelerden olanlar (Şilteler)

5) Bazı malların KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir.

31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere; Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; 8701.20, 87.02, 87.04, 87.05 gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan aşağıdaki malların KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir. 

  • 8701.20 - Yarı römorkler için çekiciler:

  • 87.02 - 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar:

  • 87.04 - Eşya taşımaya mahsus motorIu taşıtIar:

  • 87.05 - Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, püskürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri):

Diğer taraftan, Karar’da “Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu madde kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmez.” hükmüne yer verilerek, bu Karar uyarınca %1 KDV oranıyla teslim edilecek mallar nedeniyle KDV iadesi talep edilmesi önlenmiştir.

6) Binek otomobillerde ÖTV oranı yeniden belirlenmiştir.

31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı malların vergi oranları ekli (2) sayılı cetvelde yer aldığı şekilde belirlenmiştir.

Aşağıda yer verdiğimiz karşılaştırmalı tablodan da görülebileceği gibi, bazı taşıtların ÖTV oranlarında indirime gidilirken, bazılarında ise değişiklik yapılmamıştır. 

 

Normal Oran

31.12.2018 tarihine kadar geçerli oranlar

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Vergi Oranı (%)

87.03

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)

 

 

[Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç]

- Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dahil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dahil toplam yük ağırlığı) % 50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)

- İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm3'ün altında olanlar

15

5

- İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm3'ün altında olanlar

15

5

-- Sadece elektrik motorlu olanlar

10

5

- Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan

— Motor silindir hacmi 3200 cm3'ü geçmeyenler

15

5

-- Sadece elektrik motorlu olanlar

10

5

- Diğerleri

-- Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler

— Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar

45

30

— Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar

50

35

—  Diğerleri

60

60

—Motor silindir hacmi 1600 cm3,ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler

— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyenler

-— Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar

45

30

— Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar

50

35

-— Diğerleri

— Diğerleri

60

60

-— Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar

100

100

-— Diğerleri

110

110

-- Motor silindir hacmi 2000 cm3lü geçenler

— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3'ü geçmeyenler

-— Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar

100

100

-— Diğerleri

110

110

—  Diğerleri

160

160

—Sadece elektrik motorlu olanlar

— Motor gücü 85 kW'ı geçmeyenler

3

3

— Motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler

7

7

— Motor gücü 120 kW'ı geçenler

15

15

7) Bazı malların ÖTV oranı %0 olarak belirlenmiştir.

31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere, ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan mallardan, aşağıda gösterilen, Karara ekli (3) sayılı cetvelde yer alanların özel tüketim vergisi oranları %0 (sıfır) olarak belirlenmiştir. 

 

Normal Oran

31.12.2018 tarihine kadar geçerli oranlar

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Vergi Oranı (%)

84.15

Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil)

6,7

0

[Yalnız 8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (self-contained); 8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split-sistem); 8415.81.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren bir valf içerenler) (ters çevrimli ısı pompaları) (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayanlar); 8415.82.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içeren, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan, motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.83.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içermeyen, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.90.00.90.11 (Split sistemlerin dış üniteleri) ve 8415.90.00.90.12 (Split sistemlerin iç üniteleri)]

 

 

84.18

Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç)

6,7

0

(Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları hariç)

8419.11.00.00.00

Gazla çalışan anında su ısıtıcılar

6,7

0

8419.19.00.00.11

(Katı yakıtlı)

6,7

0

Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)

8419.19.00.00.19

(Termosifonlar ve güneş enerjili su ısıtıcıları dışındaki elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları)

6,7

0

Diğerleri

8421.12.00.00.11

(Çamaşır kurutma makinaları)

6,7

0

Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçmeyecek kapasitede olanlar

8422.11.00.00.00

(Bulaşık yıkama makinaları)

6,7

0

Evlerde kullanılanlar

8450.11.11.00.00

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

6,7

0

Çamaşırı önden yüklemeli olanlar

8450.11.19.00.00

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

6,7

0

Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar

8450.11.90.00.00

(Tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

6,7

0

Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyenler

8450.12.00.00.00

(Çamaşır yıkama makinası)

6,7

0

Diğer çamaşır makinaları (santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar)

8450.19.00.00.11

(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyen, santrifüjlü kurutma tertibatı olmayan çamaşır yıkama makinası)

6,7

0

Elektrikli olanlar

8450.19.00.00.19

(Elektrikli olmayan çamaşır yıkama makinası)

6,7

0

Diğerleri

8451.21.00.00.11

(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyen kurutma makinaları)

6,7

0

Evlerde kullanılanlar

85.08

Vakumlu elektrik süpürgeleri

6,7

0

85.09

(Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya sebze presleri, vb.; et kıyma makinaları vb.)

6,7

0

Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar (85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç)

85.16

Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) (8516.40 Elektrikli ütüler hariç)

6,7

0

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.