Numara : 93
Tarih : 24.8.2017

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2017/93

KONU Karın Sermayeye Eklenmesi Sonucu Bedelsiz Elde Edilen Hisse Senetleri Kâr Payı Sayılmayacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan mevzuat bölümünde, 1 No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin 5.6.2.4.3. no.lu bölümünün ikinci paragrafında, söz konusu paragraf hükmünün Danıştay 4. Dairesi Başkanlığının 14.06.2017 tarih ve Esas No: 2013/2951, Karar No: 2017/5260 sayılı Kararıyla iptal edildiği belirtilmiştir.

Konunun tarihi gelişimi:

Hatırlanacağı üzere, Danıştay Dördüncü Dairesinin 16.09.2013 tarih ve E:2013/2951 sayılı kararıyla 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin, “5.6.2.4.3. Bedelsiz olarak elde edilen hisse senetlerinin satışından sağlanan kazançların durumu” başlıklı bölümünün, aşağıda yer alan ikinci paragrafının yürütmesi durdurulmuş ve Gelir İdaresi Başkanlığı, yürütmenin durdurulmasına yönelik bu karar üzerine, internet sitesinin mevzuat bölümünde yer alan Genel Tebliğin ilgili bölümüne, paragrafın yürütmesinin durdurulduğuna ilişkin Danıştay kararını parantez içinde not olarak eklemiş ve bu karara itiraz etmişti.

Yürütmesi durdurulan paragraf:

“Dönem kârından ayrılan yedekler kullanılmak suretiyle sermaye artırımında bulunulması halinde ise bu işlem sonucu ortaklara bedelsiz hisse senedi verilmesi ile fiilen kâr payı dağıtılması arasında fark bulunmamaktadır. Her iki halde de ortaklar, kurum bünyesinde oluşan kârlar üzerinde tasarrufta bulunma imkanına sahip olmaktadır. Dolayısıyla, kâr yedeklerinden karşılanan sermaye artırımları sonucunda ortaklarca bedelsiz iştirak hissesi iktisap edilmesi durumunda, alınan bu iştirak hisseleri nominal bedelle iştirak hesaplarında izlenecek ve iştirak kazançları istisnası nedeniyle kurumlar vergisine tabi tutulmayacaktır

Daha sonra, yapılan itirazı değerlendiren Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, 28.11.2013 tarih ve 2013/9 sayılı kararı ile Danıştay Dördüncü Dairesinin 16.09.2013 tarih ve E:2013/2951 sayılı kararını iptal etmiş ve Gelir İdaresi Başkanlığı, bu karar sonrası yukarıda bahsedilen yürütmenin durdurulmasına ilişkin notu mevzuat bölümünden kaldırmıştı.

Ancak Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun, Danıştay 4. Daire tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararının kaldırılması yönündeki bu kararı, kârın sermayeye eklenmesi nedeniyle bedelsiz hisse senedi iktisap eden kurumlar vergisi mükelleflerinin kâr payı elde ettiğini belirten tebliğ hükmünün iptaline yönelik olarak verilmiş bir karar olmadığından konunun esası hakkında Danıştay tarafından verilecek Karar beklenmekteydi.

Son durum:

Sirkülerin başında yer verdiğimiz Gelir İdaresi Başkanlığının yaptığı güncellemeden de anlaşıldığı üzere, kârın sermayeye ilavesi ile ilgili esasa ilişkin beklenen 14.06.2017 tarih ve Esas No: 2013/2951, Karar No: 2017/5260 sayılı Karar çıkmış durumdadır.

Söz konusu Karar ile kârın sermayeye ilavesi nedeniyle bedelsiz hisse senedi alan kurumlar vergisi mükelleflerinin kâr payı elde ettiğini belirten tebliğ düzenlemesi iptal edilmiştir.

Buna göre, kârın sermayeye eklenmesi nedeniyle bedelsiz hisse senedi alınması ve/veya sermaye yedekleri kullanılmak suretiyle sermaye artırımında bulunulması neticesinde sermaye artırımı nedeniyle bedelsiz hisse senedi verilmesi işlemi vergi uygulamaları açısından kâr payı dağıtımı sayılmayacaktır. Dolayısıyla gerek sermaye yedekleri ve gerekse kar yedeklerinin iştirak edilen kurumda (iç kaynakların sermayeye ilave edilmesi yöntemiyle) sermayeye ilave edilmesi halinde ana şirketteki 242 -245 iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesaplarında bir değişikliğe gidilmeyecek ve mevcut kayıtlı değerleri ile takip edilmeye devam edilecektir.

Öte yandan, iştirak maliyetinin istisna kabul edilen kâr kadar artırılamaması veya olası bir iştirak satışında daha fazla kâr beyan etmek zorunda kalınması bu durumun olumsuz yansıması olarak değerlendirilebilir.

Kararın düzeltilmesine ilişkin itiraz yoluna gidilip gidilmeyeceği ise ileriki günlerde belli olacaktır.

 

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.