Numara : 89
Tarih : 28.7.2017

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2017/89

KONU: Bazı Petrol Ürünlerine ilişkin KDV Oranında ve ÖTV Tutarlarında Değişiklik Yapıldı.

28 Temmuz 2017 tarihli ve 30137 sayılı Resmi Gazete’de 2017/10468 Sayılı “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Karar” yayımlandı.

Söz konusu Karar ile yapılan değişikliklere aşağıda yer verilmiştir.

1) Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılanlar Hariç Olmak Üzere, L.P.G Tesliminde KDV Oranı %8 Olarak Belirlenmiştir. 

Bilindiği üzere, KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8 KDV oranı uygulanmaktadır. 

Bu Kararın 1 inci maddesi ile mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin Karara ekli (II) sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümüne aşağıdaki sıra eklenmiştir.

Yeni eklenen sıra:

31- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2711.19.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G)’nın, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanları (otogaz) hariç olmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan “LPG Dağıtıcı Lisansı”nı haiz olanlarca teslimi ile bunlardan satın alanların sonraki safhalardaki teslimi,”

Buna göre, L.P.G’nin, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanları (otogaz) hariç olmak üzere EPDK’den “LPG Dağıtıcı Lisansı”nı haiz olanlarca teslimi ile bunlardan satın alanların sonraki safhalardaki teslimi için KDV oranı %8 olarak tespit edilmiştir.

2) Bazı Petrol Ürünlerinin ÖTV Tutarları Yeniden Belirlenmiştir.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin ÖTV tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Eski Vergi Tutarı (TL)

Yeni Vergi Tutarı (TL)

Birimi

2711.12

(Sıvılaştırılmış)

1,4940

1,7780

Kilogram

Propan                                     

2711.13

(Sıvılaştırılmış)

1,4940

1,7780

Kilogram

Bütan

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)

 

 

 

 

 

 

 

Diğerleri

1,210

1,7780

Kilogram

2711.29.00.00.11

(Gaz halinde)

1,4940

1,7780

Kilogram

Propan

2711.29.00.00.12

(Gaz halinde)

1,4940

1,7780

Kilogram

Bütan

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2017/10468 Sayılı Karar

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.