Numara : 86
Tarih : 19.7.2017

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2017/86

KONU: 687 Sayılı KHK’de Yer Alan İşveren Prim Desteğinde Yeni Uygulama.

Hatırlanacağı üzere, 687 sayılı KHK’nin 3 üncü maddesiyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 17 nci madde ile 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan sigortalılar için SGK prim desteği verilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmış ve bu konunun usul ve esaslarına ilişkin 2017/10 sayılı ve 2017/17 sayılı SGK Genelgeleri yayınlanmıştı.

Bu defa, 6/7/2017 tarihinde yayımlanan 2017/24 sayılı Genelge ile 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan/alınacak sigortalılar için usul ve esaslar yeniden düzenlenmiş olup, ayrıca bu konuya ilişkin 14/7/2017 tarihli SGK Duyurusu yayınlanmıştır.

Buna göre, 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında destekten yararlanılabilmesi için,

Sigortalı yönünden;

a) 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınmış olması,

b) Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,

c) İşe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 10 günden fazla bildirilmemesi,

İşveren yönünden;

d) Özel sektör işverenine ya da 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki işverene ait olması,

e) Sigortalının işe alındığı işyerine ait 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

f) Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

g) Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

h) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

ı) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

Ayrıca, 2017/24 sayılı Genelge ile önceki düzenlemeden farklı olarak, 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan/alınacak sigortalılar için:

  • Daha önce sigortalının işe giriş tarihi itibariyle, işe alındığı tarihten önceki üç aylık dönemde 4-b (Bağ-Kur), Ek-6 ve Ek-9 kapsamında sigortalı olanlardan 10 günden fazla bildirimi olanlar 4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde yer alan destekten yararlanamazken, yeni düzenlemeye göre bu sigortalılara ilişkin sınırlandırma kaldırılarak, teşvik kapsamına alınmıştır. Yeni düzenlemede sigortalının işe girdiği tarihten önceki son üç aylık sürede 10 günden fazla 5510/4-1-a ve 4/1-c kapsamında çalıştırılan sigortalı olmaması gerekmektedir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

Sigortalının işe giriş tarihi itibariyle, işe alındığı tarihten önceki üç aylık dönemde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri, Ek 6 ncı maddesi ve Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında (ay içinde 10 gün ve üzerinde bildirimi yapılan) Kuruma bildirilmiş olması halinde bu sigortalı için 4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde yer alan destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Sigortalının işe giriş tarihi itibariyle, işe alındığı tarihten önceki üç aylık dönemde 10 günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında Kuruma bildirilmiş olması halinde bu sigortalı için 4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde yer alan destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

  • Sigortalının işe alındığı işyerinin ilk defa tescil edilmiş olması durumunda, daha önce teşvikten yararlanabilmek için işyerinin tescil edildiği tarihi takip eden üçüncü aydan itibaren ve destek tutarının yarısı kadar teşvikten faydalanılabiliniyorken, yeni düzenlemeye göre ilk defa tescil edilen işyerleri için de teşvik tutarının tamamı için teşvikten faydalanma hakkı getirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

2017 yılında ilk defa tescil edilmiş olan işyerlerinde 2016/Aralık ayında Kuruma bildirim yapılmış olamayacağından, 2017 yılında tescil edilmiş olan işyerlerinde 1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı destek tutarının yarısı kadar, Kanunda öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla işyerinin tescil edildiği tarihi takip eden üçüncü aydan itibaren bu destekten yararlanılabilecektir.

1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında ilk defa tescil edilmiş olan işyerleri ile 2017 yılından önce tescil edildiği halde 2016 yılında Kuruma hiç bildirimde bulunmayan işyerlerinde 2016/Aralık ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısı sıfır olacağından 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren tüm sigortalılardan dolayı Kanunda aranılan diğer şartların sağlanması kaydıyla bu destekten yararlanılabilecektir.

 Bu bakımdan, 14/7/2017 tarihli SGK Duyurusunda aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir:

  • 1/6/2017 tarihi ve sonrasında işe alınan/alınacak sigortalılar için e-Sigorta sisteminde yer alan “4447 Geçici 17.Madde İşveren Desteği” menüsüne “1/2/2017 ila 31/5/2017 tarihleri arasında olmadığından dolayı tanımlama yapılamaz.” uyarı mesajı eklenerek, yeni program işletime açılıncaya kadar bahse konu sigortalılar için yapılacak tanımlamalar SGK tarafından engellenmiş, ayrıca 1/6/2017 tarihinden sonra işe alınan ve işverenlerce bahse konu menü üzerinden tanımlanan sigortalı kayıtları da SGK tarafından iptal edilmiştir.

  • Bu kapsamda, 2017/24 sayılı Genelge ile yeniden belirlenen düzenlemeler uyarınca 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan/alınacak sigortalıların destek kapsamında olup olmadıklarının işe alınmadan sorgulanmasına ve destek kapsamına giren sigortalıların e-Sigorta sistemine tanımlanmasına imkan sağlamak amacıyla “4447 Geçici 17.Madde İşveren Desteği” menüsüne “Sigortalı Giriş - 1/6/2017 ila 31/12/2017 Arasında İşe Alınan Sigortalılar İçin” seçeneği olmak üzere ayrı bir menü eklenerek işletime açılmıştır.

  • Dolayısıyla, 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan/alınacak sigortalılar için “Sigortalı Giriş - 1/6/2017 ila 31/12/2017 Arasında İşe Alınan Sigortalılar İçin” menüsü üzerinden tanımlama yapılması gerekmektedir.

  • Ayrıca, bahse konu menü işletime açılmadan önce 1/6/2017 tarihi ve sonrasında işe alınarak işverenlerce tanımlaması yapılan, ancak SGK tarafından tanımlaması iptal edilen sigortalılar için işverenlerce yeniden tanımlama yapılması gerekmektedir.

Söz konusu Genelgeye ve Duyuruya aşağıdaki bağlantı yollarıyla ulaşabilirsiniz.

2017/24 sayılı Genelge

14/7/2017 tarihli SGK Duyurusu

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.