Numara : 80
Tarih : 1.7.2017

 VERGİ SİRKÜLERİ

 NO: 2017/80

KONU: ÖTV Düzenlemeleri.

1) Sigara ve Diğer Tütün Mamullerinde ÖTV Artışı Yapılmadı.

30 Haziran 2017 tarihli ve 30110 sayılı Resmi Gazete’de 2017/10462 sayılı “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hakkında Karar” yayımlandı.

Bilindiği üzere, ÖTV Kanununun 12. maddesinin 3 üncü fıkrası ile; (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Bakanlar Kurulunca bunlara ilişkin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarlarının, Ocak ve Temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son 6 ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm doğrultusunda, her yıl, yukarıda belirtilen dönemlerde, Bakanlar Kurulu Kararıyla ÖTV Kanunu eki (III) sayılı listenin (A) cetvelindeki alkollü içkiler için uygulanan asgari maktu vergi tutarı ile (B) cetvelindeki tütün mamullerinde uygulanan maktu vergi tutarları otomatik olarak yeniden belirlenmektedir.

Ancak 2017/10462 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan ve her yılın Ocak ve Temmuz aylarında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksindeki son altı ayda meydana gelen değişime göre otomatik olarak yeniden belirlenen maktu ve asgari maktu özel tüketim vergisi tutarlarının 2017 Temmuz-Aralık dönemi için artırılmaması kararlaştırılmıştır.

2) İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde İstisna Uygulamasında Değişiklik

24/6/2017 tarihli ve 30106 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 1 Seri No.lu Tebliğ ile ihraç malı taşıyan araçlara motorin tesliminde istisna uygulamasında; taşıma maliyetlerinin azaltılması için, sözü edilen araçların yakıtlarını ülkemizden almaları ve ülkemiz ihracatının teşvik edilmesi amacıyla, mevcut Tebliğ metninin standart yakıt deposu tanımı uyarınca, Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin (9) numaralı fıkrasının (c) bendi hükmü kapsamında sırasıyla 550, 400, 300 litre olarak uygulanan istisna miktarları, yeniden 900, 650, 490 litre olarak belirlenmiştir.

Buna göre; Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin (9) numaralı fıkrasının (c) bendi hükmü kapsamında çıkarılan 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 95 inci maddesinde tanımlanan standart depolar kapsamında; TIR çekicilerinde 900, istiap haddi 15 tonun üzerinde olan kamyon ve tankerlerde 650, istiap haddi 15 tona kadar olan (15 ton dahil) kamyon ve tankerlerde ise 490 litreyi aşmamak üzere (frigorifik depolardaki yakıt miktarı, ihraç malı taşıyan her bir araç türü için belirlenen bu miktar kadar ayrıca dikkate alınır.) istisna uygulanacaktır.

Ayrıca yine bu Tebliğ ile 6637 sayılı Kanunun 4. maddesiyle ÖTV Kanununun "Diplomatik İstisna" başlıklı 6 ncı maddesine "ev sahibi hükümet anlaşmaları veya ülkemizin taraf olduğu diğer anlaşmalara" dair eklenen bent uyarınca mevcut Tebliğin "Diplomatik İstisna" kısmında güncelleme yapılmıştır.

Söz konusu Karara  ve Tebliğe aşağıdaki bağlantı yolları aracılığıyla ulaşabilirsiniz. 

2017/10462 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 1 Seri No.lu Tebliğ

 

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.