Numara : 76
Tarih : 29.5.2017

 VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2017/76

KONU: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı.  

27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de 7020 No.lu “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlandı.

Bu Kanun; 1 ‘i geçici olmak üzere toplam 23 maddeden oluşmakta olup, bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili düzenlemenin yanı sıra bazı vergi kanunlarında değişiklikler yapan hükümler de içermektedir.  

A) BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI  

1) Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar

Kanun kapsamına, 31/03/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ait;

 • Vergiler ve vergi cezaları, (2017 yılı Temmuz ayında ödenmesi gereken gelir vergisi 2. taksiti ve 2017 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi 2. taksiti dahil değildir.)

 • Gümrük vergileri, idari para cezaları,

 • Sosyal güvenlik primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, SGDP, isteğe bağlı sigorta primleri,

 • Askerlik Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Karayolu Taşıma Kanunu gibi kanunlar gereğince verilen idari para cezaları,

 • Belediyelerin idari para cezaları ile su, atık su, katı atık ücreti alacakları, büyükşehir belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ile büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ve

 • Bunlara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer'i alacaklar

girmektedir.

Görüldüğü üzere bu Kanun kapsamına; 31 Mart 2017 tarihi itibariyle kesinleşmiş alacaklar girmekte olup, bir önceki yapılandırmaya ilişkin 6736 sayılı Kanun’dan farklı olarak;

 • Kesinleşmemiş veya dava safhasında alacaklar,

 • İnceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan vergiler,

 • Pişmanlık ya da kendiliğinden yapılan beyanlar,

 • Matrah ve vergi artırımı,

 • Stok ve kayıt düzeltmeleri,

 • Varlık Barışına yönelik düzenlemeler 

girmemektedir. 

2) Alacakların Yeniden Yapılandırılmasından Ödenecek ve Tahsilinden Vazgeçilecek Tutarlar

Alacakların yeniden yapılandırılması kapsamında ödenecek ve tahsilinden vazgeçilecek tutarlar aşağıdaki gibi olacaktır. 

Ödenecek Tutar

Tahsilinden Vazgeçilecek Tutar

• Vergi / Gümrük vergisi asıllarının tamamı

• Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları) % 50’si

• İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen vergi cezalarının % 50’si

• Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar.

• Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların (vergi ziyaı) ya da idari para cezalarının tamamı

• Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan % 50’si

• İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen vergi cezalarının kalan % 50’si

• Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı.

3) Hesaplanan tutarların ödenmesi

Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilecektir.

a) Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde, bu tutarlara bu Kanunun yayımı tarihinden (27 Mayıs 2017) ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacak ve fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden ayrıca %50 indirim yapılacaktır. 

b) Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, borçlular başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edeceklerdir. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacaktır.

c) Taksitle yapılacak ödemelerde belirlenen tutar; 

1) 6 eşit taksit için (1,045),

2) 9 eşit taksit için (1,083),

3) 12 eşit taksit için (1,105), 

4) 18 eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilecektir. Ancak tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir. 

4) Yeniden yapılandırmaya ilişkin başvuru zamanı ve ilk ödeme tarihleri

Kanuna göre, yeniden yapılandırma kapsamında başvurular ilgili idareye 30.06.2017 tarihine kadar yazılı olarak yapılacaktır.

Yeniden yapılandırılan; 

 • Maliye Bakanlığı’na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na, , İl Özel İdareleri’ne ve belediyelere bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti 31.07.2017,

 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise 31.08.2017

tarihine kadar ödenmesi gerekecektir.

5) Önceki “yapılandırma kanunlarından” yararlananların durumu

Bu Kanun hükümleri;

a) 5393 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi kapsamında uzlaşılan alacaklar ile 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılandırılan alacaklar,

b) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 6552 sayılı Kanun, 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar,

hakkında uygulanmayacaktır.

B) DİĞER VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

1) Vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili

Bu Kanun’un 7 nci maddesi ile 6183 sayılı Kanunu’na “Vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili:” başlıklı 48/A maddesi eklenmiştir.

Kanun gerekçesinde, yapılan düzenlemeyle;

 • Vergi yükümlülüklerini zamanında yerine getirmiş ancak öngörülemeyen nedenlerle son 1 yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş vergi mükelleflerinin söz konusu Kanunun 48 inci maddesinde düzenlenmiş tecil hükümlerine göre daha uygun koşullarda borçlarını taksitlendirerek ödeyebilecekleri,

 • Maddeye göre yapılacak tecil işleminin, başvuru tarihinden önceki 1 yıl süresince ödenmemiş genel bütçeye gelir kaydedilen vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları, gecikme zam ve faizleri ile sınırlı tutulmakta olduğu 

belirtilmiştir.

Buna göre, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim, harç ve cezalar ile bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammının vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haciz olunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş olmak ve aşağıdaki şartları taşımak koşuluyla vadesi 1 yılı geçmemiş alacaklar, Maliye Bakanınca 36 ayı geçmemek üzere faiz ve teminat alınarak tecil olunabilecektir. 

Madde hükmünden yararlanacak borçludan;

 • Başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıl süreyle; ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması,

 • Başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait vergi beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş olması (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.),

 • Bu madde kapsamına giren ve başvuru tarihi itibarıyla vadesi 1 yılı geçmemiş borcunun borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödenememiş olması, 

şartları aranacaktır. 

Bu madde kapsamında tecil edilen alacaklara, 6183 sayılı Kanun’un Tecil başlıklı 48 inci maddesine göre belirlenen oranda faiz uygulanacaktır. 

Amme borçlusunun alacaklı tahsil daireleri itibarıyla tecil edilen borçlarının toplamı 500.000 Türk lirasını (bu tutar dâhil) aşmadığı takdirde teminat şartı aranmayacaktır. Bu tutarın üzerindeki amme alacaklarının tecilinde, gösterilmesi zorunlu teminat tutarı 500.000 Türk lirasını aşan kısmın %25’idir. 

Yine bu madde ile konuya ilişkin oran ve turaları yeniden belirleme konusunda Bakanlar Kuruluna; düzenleme kapsamında değişiklik yapılması hususunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir. 

2) “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin” verilmemesi, eksik verilmesi gibi hallerde aynı fiil nedeniyle birden fazla ceza uygulanmaması 

Bu Kanun’un 8 inci maddesi ile Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355 inci maddesine eklenen fıkrayla, muhtasar beyanname ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgesinin birleşmesi sonucu alınmaya başlanacak olan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin” verilmemesi, eksik verilmesi gibi hallerde aynı fiil nedeniyle birden fazla ceza uygulanmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. 

3) Faiz almadan ya da daha düşük oranda faiz uygulanarak amme alacağına tecil yapılmasını sağlayan yetki Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali ilan edilen tüm halleri kapsayacak şekilde genişletilmesi 

Bu Kanun’un 6 ncı maddesiyle 6183 sayılı Kanunun Tecil başlıklı 48 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “doğal afetler nedeniyle” ibaresi “Maliye Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir. 

Yapılan düzenleme ile sadece doğal afetler nedeniyle Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali ilan edilen hallerde uygulanabilen; faiz almadan ya da daha düşük oranda faiz uygulanarak amme alacağına tecil yapılmasını sağlayan yetki, Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali ilan edilen tüm halleri kapsayacak şekle getirilmektedir. 

4) Bazı yerlerde mücbir sebep hâlinin sonlandırılmasına ilişkin hükümler 

Bu Kanunun 5 inci maddesiyle, 27 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla Vergi Usul Kanunu’nun 15 inci maddesine göre mücbir sebep hâli ilan edilmiş ve mücbir sebep süresi 2 yılı aşmış yerlerde, mücbir sebep hâli devam eden mükelleflerin mücbir sebep hâli 31 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla sona erecektir. 

Mücbir sebep ilanı nedeniyle verilmeyen; beyanname ve bildirimler bu Kanunun yayımını izleyen üçüncü ayın sonuna kadar (31/08/2017) verilecektir. Geçici vergi beyannameleri, mükellef bilgileri bildirimleri ve kesin mizan bildirimleri ise verilmeyecektir. Tahakkuk eden vergilerin vadesi beyanname ve bildirim verme süresinin son günü kabul edilecektir ve ilk taksiti 2018 yılının Ocak ayından başlamak üzere 2’şer aylık dönemler hâlinde 30 eşit taksitte ödenecektir. Bu şekilde ödenen vergilere herhangi bir zam, faiz, katsayı uygulanmayacaktır. 

Söz konusu Kanuna aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

7020 No.lu “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

 

 

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.