Numara : 63
Tarih : 6.4.2017

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2017/63

KONU: İstihdam Teşvikinde Sigortalının Son 3 Ay İçinde Bildirimi Yapılmamış Olma Şartı Değiştirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, 687 Sayılı KHK ile getirilen istihdam teşvikinde sigortalının son 3 ay içinde bildirimi yapılmamış olma şartında değişiklik yapan 2017/17 sayılı Genelge yayınlandı. 

2017/17 sayılı Genelge ile söz konusu teşvikten yararlanma şartlarını daha önce açıklayan 2017/10 sayılı Genelgede değişiklik yapılarak, istihdam teşvikinde sigortalının son 3 ay içinde bildirimi yapılmamış olma şartı, son 3 ayda 10 günden fazla bildirilmemesi olarak değiştirilmiştir. 

Buna göre, 2017/10 sayılı Genelgenin "2- 4447 Sayılı Kanunun Geçici 17 nci Maddesinde Öngörülen İşveren Desteğinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar" başlıklı maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Ayrıca aynı genelgenin “3- Destekten Yararlanılabilmesi İçin Genel Şartlar” başlıklı bölümünün ilgili paragrafları benzer şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

c) İşe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması,

" İşe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 10 günden fazla bildirilmemesi,”

Görüldüğü üzere, düzenleme öncesi, sigortalının son 3 ay içinde bildiriminin yapılmamış olma şartı,  sigortalının son 3 ay içinde toplamda 10 günden fazla bildiriminin yapılmamış olması olarak değiştirilmiştir.  

Örnek:  Z Limited Şirketinde 12/7/2017 tarihinde (A) sigortalısının, 15/12/2017 tarihinde

(B) sigortalısının, 22/11/2017 tarihinde (C) sigortalısının işe alındığı,

-(A) sigortalısının 2017/Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında toplam 10 gün bildirildiği,

-(B) sigortalısının 2017/Eylül, Ekim ve Kasım aylarında toplam 11 gün bildirildiği,

-(C) sigortalısının 2017/Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında çalışmadığı,

varsayıldığında, maddede aranılan diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla, (A) ve (C) sigortalılarından dolayı işveren desteğinden yararlanılması mümkün olacak, buna karsın (B) sigortalısından dolayı, işe alındığı tarihten önceki üç aylık dönemde SGK’ye verilmiş  olan aylık prim ve hizmet belgesinde 10 günden fazla bildirilmesi nedeniyle bahse konu destekten yararlanılması mümkün  olamayacaktır.

Ayrıca bu düzenleme paralelinde 2017/10 sayılı Genelgenin "8- Destekten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Başvurunun Şekli ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince/Sosyal Güvenlik Merkezlerince Yapılacak İşlemler"  başlıklı bölümünün ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

-İşe giriş tarihi itibariyle, işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olup olmadığı, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri, Ek 6 ncı maddesi ve Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında bildirilip bildirilmediği,

-İşe giriş tarihi itibariyle, işe alındıkları tarihten önceki üç ayda 10 günden fazla; Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilip bildirilmediği, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri, Ek 6 ncı maddesi ve Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında bildirilip bildirilmediği,

Bu Genelge hükümleri 1/2/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye. 

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.