VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2017/51

KONU: Damga Vergisi, Tapu Harcı ve KKDF Oranlarında Değişiklik Yapan BKK Yayımlandı.

15 Mart 2017 tarihli ve 30008 sayılı Resmi Gazete’de; inşaat sektörüne ilişkin farklı sözleşme türlerinde uygulanan damga vergisi oranlarında, bazı tapu işlemlerinde uygulanan tapu harcı oranında ve yurt dışından sağlanan TL kredilerde uygulanan Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranında değişiklik yapan 2017/9973 Sayılı Karar yayımlanmıştır.

1) İnşaat sektörüne ilişkin farklı sözleşme türlerinde damga vergi oranları sıfırlanmıştır.

Hatırlanacağı üzere, 8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6824 sayılı Kanun’un 5 inci maddesi ile Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun "I. Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün "A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:" başlıklı fıkrasına (13) numaralı bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki (14), (15), (16) ve (17) numaralı bentler eklenmiş ve bu konu 2017/47 No.lu Sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Bu defa, 2017/9973 Sayılı Karar ile bu bentlerde yer alan kâğıtlar için damga vergisi oranı “0” (sıfır) olarak belirlenmiştir.

Sözleşme türü

Eski Oran

Yeni Oran

"14. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri

(Binde 9,48)

0

15. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri

(Binde 9,48)

0

16. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri

(Binde 9,48)

0

17. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri

(Binde 9,48)

0

2) Bazı gayrimenkullerin tapuda satış yoluyla devri işlemine ilişkin tapu harcı oranı indirilmiştir.

Hatırlanacağı üzere, 6824 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin "1-Tapu işlemleri" başlıklı bölümünün (20) numaralı fıkrasının (a) bendinde düzenlenen gayrimenkullerin tapuda satış yoluyla devri işlemine ilişkin tapu harcı oranını; gayrimenkullerin türleri, sınıfları, büyüklükleri, bulunduğu yer ve vergi değerleri itibarıyla veya gayrimenkullerin asli edim kapsamında gayrimenkul sertifikası karşılığı edinilip edinilmediğine göre farklılaştırmaya yönelik Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.

2017/9973 Sayılı Karar ile bu yetki kullanılarak, 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) “binde 15” olarak yeniden belirlenmiştir.

Bu düzenleme, 30 Eylül 2017 tarihine kadar geçerli olacaktır.

İlgili fıkra:

20/a)Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (cebrî icra ve şüyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı,

3) Yurt dışından sağlanan Türk Lirası kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi oranı düşürülmüştür.

Bilindiği üzere, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları Türk Lirası kredilerde (fıduciary işlemler hariç) KKDF kesinti oranı, vadesine bakılmaksızın tahakkuk ettirilen faiz tutarı üzerinden  %3 olarak uygulanmaktaydı.

2017/9973 Sayılı Karar ile bankalar ve finansman şirketleri dışında, Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları Türk Lirası kredilerde (fıduciary işlemler hariç) KKDF kesintisi oranı;

  • Ortalama vadesi 1 yıla kadar olanlarda %1 (yüzde bir),

  • 1 yıl ve üzeri olanlarda %0 (yüzde sıfır)

olarak uygulanacaktır.

Bu Karar 15/03/2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Karar aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2017/9973 Sayılı 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranları ve 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifede Yer Alan Bazı İşlemler Üzerinden Alınan Harçlar ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.