Numara : 41
Tarih : 23.2.2017

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2017/41

KONU: Yatırım Teşvik Kararında Değişiklikler Yapıldı.

22 Şubat 2017 tarihli ve 29987 sayılı Resmi Gazete’de 2017/9917 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yayımlandı.

Söz konusu Karar ile yatırım teşvik mevzuatında yapılan değişiklikler bu sirkülerimizde özetlenmektedir.

1) Yatırım teşvik mevzuatı 2017 yılı için daha avantajlı hale getirilmiştir.

Bu Kararın 6 ncı maddesi ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’a eklenen geçici maddeler ile yatırım teşvik belgeli ve yatırımı devam eden mükellefler için yatırım teşvik mevzuatı 2017 yılı için daha avantajlı hale getirilmiştir.

Buna göre, 2012/3305 sayılı Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik US-97 Kodu: 15-37" düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için;

a) Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi uygulanacaktır.

b) Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak;

 • Yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle,

 • Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde %100 oranında

 • Yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı %100 olmak üzere

teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanacaktır.

Örneğin,  1. Bölgede Yatım Katkı Oranı %15, Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi İndirim Oranı %50 ve diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı %80 olan yatırım teşvik belgeli bir firmanın 2017 yılında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için; 

 • Yatım Katkı Oranı %30 (%15 + %15),

 • Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi İndirim Oranı %100 (tüm bölgelerde %100’e yükseltildi)

 • Diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı %100 (tüm bölgelerde %100’e yükseltildi) 

olarak uygulanacaktır.

2) KDV istisnası kapsamına alınan yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları yatırım teşvik mevzuatına dahil edilmiştir.

Hatırlanacağı üzere, 27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6770 sayılı Kanun’un 7 nci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları ile Ulusal Güvenlik Harcamaları ve Yatırımlarda İstisna” başlıklı 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi değiştirilerek, yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamalarına KDV istisna getirilmiştir.

Bu Kararın 1 inci maddesiyle, yukarıdaki düzenlemenin devamı niteliğinde, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın “KDV istisnası ve iadesi” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına "ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları" ibaresi eklenmiştir.

3) Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara 6 ncı bölge destekleri sağlanacaktır.

Hatırlanacağı üzere, 11 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9596 sayılı “Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar” ile cazibe merkezleri programının hangi şehirlerde uygulanacağı açıklanmıştır.

Bu Kararın 2 nci maddesiyle, 2012/3305 sayılı Kararın “Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar” başlıklı 18 inci maddesinde değişiklik yapılarak, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımların 6 ncı bölgede uygulanan desteklerden yararlanmaları sağlanmıştır.

Buna göre, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında aşağıdaki illerin organize sanayi bölgelerinde yapılacak yatırımlara 6 ncı bölge destekleri sağlanacaktır.

 • Kilis

 • Adıyaman

 • Bayburt

 • Elazığ

 • Erzincan

 • Erzurum

 • Gümüşhane

 • Malatya

 • Tunceli

4) Üretim tesisi taşıma destek paketi çerçevesinde taşınan bazı yatırımlara ilave teşvikler sağlanacaktır. 

 

Hatırlanacağı üzere, yukarıda anılan 2016/9596 sayılı Kararda, üretim tesisi taşıma destek paketinin; 

 • Nakdi taşınma desteği,

 • Teşvik desteği,

 • Taşınan tesis için; yatırım ve üretim destek paketi kapsamındaki yatırım yeri tahsisi desteği ile faiz indirimli işletme kredisi desteği,

 • Yeni yatırımlar için; yatırım ve üretim destek paketi kapsamındaki danışmanlık desteği ile faizsiz yatırım kredisi desteğİ

unsurlarından oluştuğu açıklanmıştır.

Bu Kararın 3 üncü maddesiyle, 2012/3305 sayılı Karara “Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi” başlıklı 23/A maddesi eklenmiştir.

Buna göre, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan "Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi" çerçevesinde Kalkınma Bankası tarafından desteklenmesi uygun görülen yatırımlar aşağıdaki şartlarda bu Karar kapsamındaki desteklerden de yararlanacaktır; 

 • Program kapsamındaki illere taşınan tesise ilave yatırım yapılmaması veya yapılmakla birlikte asgari sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite şartlarının sağlanamaması durumunda;

a) Program kapsamındaki 4 üncü ve 5 inci bölge illerine taşınan tesisler, taşınılan bölgede geçerli olan süre ve miktarlarda Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden,

b) 6 ncı bölge illerine taşınan tesisler, anılan bölgede geçerli olan sürelerde Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği ve Gelir Vergisi Stopajı Desteğinden, 

 • Program kapsamındaki illere taşınmanın gerçekleşmesi ve ilave yatırımın asgari sabit yatırım tutarı ve kapasite şartlarını sağlaması halinde, taşınılan tesis bir önceki (a) maddesinde sayılan desteklerden, ilave yatırım ise bu desteklere ek olarak Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası ve Vergi İndirimi desteğinden

yararlanacaktır.

5) İplik, dokuma ve apreleme konularında entegre yatırımlar ile kauçuk ve kauçuk ürünleri imalatı yatırım teşvik kapsamına dahil edilmiştir. Ayrıca Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde kurulacak çağrı merkezleri ve veri merkezlerinden herhangi bir asgari yatırım tutarı şartı aranmayacaktır.

Bu Kararın 4 üncü maddesi ile 2012/3305 sayılı Kararın EK-2B sayılı ve "İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI" başlıklı tablosunun 10 numaralı dipnotunda yapılan değişiklikle, aşağıda belirtilen yatırımların, bulundukları bölgeye sağlanan bölgesel desteklerden yararlanmaları sağlanmıştır. 

 • 5 inci bölge illerinde aynı organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilecek komple yeni cinsindeki iplik, dokuma ve apreleme konularında her üç yatırım konusunu içeren entegre yatırımlardan, iplik ve dokuma kapasitesinin apreleme kapasitesini aşmaması kaydıyla EK-2A ve EK-4'de belirtilen asgari tutarları ayrı ayrı sağlayan yatırımlar,

 • 4 üncü ve 5 inci bölgelerde gerçekleştirilecek kauçuk ve kauçuk ürünleri imalatı konusundaki yatırımlar.

4. Bölge illeri

5. Bölge illeri

Afyonkarahisar

Adıyaman

Amasya

Aksaray

Artvin

Bayburt

Bartın

Çankırı

Çorum

Erzurum

Düzce

Giresun

Elazığ

 Gümüşhane

Erzincan

Kahramanmaraş

Hatay

Kilis

Kastamonu

Niğde

Kırıkkale

Ordu

Kırşehir

Osmaniye

Kütahya

Sinop

Malatya

Tokat

Nevşehir

Tunceli

Rize

Yozgat

Sivas

 

Diğer taraftan, yine bu Kararın 6 ncı maddesi ile 2012/3305 sayılı Karara eklenen geçici 9 uncu maddeye göre, bu yatırımlara ilişkin lehe getirilen hükümler, talep edilmesi halinde 1/1/2012 tarihinden sonra yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanacaktır.

Ayrıca yine bu madde ile eklenen 13 numaralı dipnota göre, Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde kurulacak çağrı merkezleri ve veri merkezleri, kurulduğu bölgenin bölgesel teşviklerinden herhangi bir asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın yararlanacaktır.

6) Av Tüfekleri, Av Tüfeklerine Yönelik Fişekler ve Av Tüfeği Aksam ve Parçalarına yönelik yatırımlar 4. Bölge desteklerinden faydalanabilecektir.

Bu Kararın 5 inci maddesiyle, 2012/3305 sayılı Kararın EK-6 sayılı ve "4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIM KONULARI" başlıklı tablosunun 23 üncü satırı aşağıdaki şekilde değiştirilerek; av tüfekleri, av tüfeklerine yönelik fişekler ve av tüfeği aksam ve parçalarına ilişkin sınırlandırma kaldırılmıştır.

Böylelikle bu yatırım konuları 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde icra edilse dahi 4. Bölge desteklerinden faydalanabilecektir. 

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

2927 Silah ve Mühimmat İmalatı (Av Tüfekleri, Av Tüfeklerine Yönelik Fişekler ve Av Tüfeği Aksam ve Parçaları Hariç)

2927 Silah ve Mühimmat İmalatı

 

Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz. 

2017/9917 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.