Numara : 38
Tarih : 20.2.2017

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2017/38

KONU: Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi’nin Birleştirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

18 Şubat 2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmi Gazete'de "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)" yayımlandı.

Hatırlanacağı üzere, 9 Ağustos 2016 tarihli ve 29796 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6728 sayılı Kanun’un 16 ncı maddesiyle, muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek verilmesine ilişkin Gelir Vergisi Kanunu’na “Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi” başlıklı 98/A maddesi eklenmiş ve bu konu 2016/79 No.lu Sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Bu defa, bu konuya ilişkin detayları ve yeni uygulamaya geçiş tarihlerini belirleyen 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği yayımlandı.

Buna göre;

  • Vergi kanunlarına göre muhtasar beyanname verme yükümlülüğü bulunan ve aynı zamanda 5510 sayılı Kanuna göre aylık prim ve hizmet belgesi veren mükelleflerin/işverenlerin vergi kimlik numaraları ile kurum işyeri sicil numaralarının eşleştirilmesi amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere bu Tebliğ ekinde yer alan “Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim”i (Ek-8)  2017 Mart ayı sonuna kadar internet vergi dairesi üzerinden (https://intvrg.gib.gov.tr/) elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.

  • Tebliğin, beyannamelerin verilmesine ilişkin hükümleri 1/1/2018 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Ancak Kırşehir ili merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için bu Tebliğin uygulanmasına, Haziran ayında verilmesi gereken beyannameler dahil olmak üzere 1/6/2017 tarihinden itibaren başlanacaktır.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.