VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2017/19

KONU: Cazibe Merkezleri Programının Detayları Belirlendi.

11 Ocak 2017 tarihli ve 29945 sayılı Resmi Gazete’de  2016/9596 sayılı “Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar” yayımlandı.

Hatırlanacağı üzere, Cazibe Merkezleri Programı, görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracatı artırmak yoluyla bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla 22 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan KHK/678 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulmuştur.

Söz konusu Program, KHK/678 sayılı Kararnamenin 27 nci maddesiyle, 4456 sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanun’a eklenen EK MADDE 1’de düzenlenmektedir.

Bu Karar ile söz konusu uygulamanın detayları belirlenmiştir.

1) Destek programı hangi yatırımları kapsamaktadır?

Bu destek temel olarak;

a) İmalat sanayimdeki yeni yatırım projeleri ile yatırım süreci devam eden, yarım kalmış ya da yatırımı tamamlanarak işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye geçememiş veya kısmen geçmiş yahut başka sebeplerle faaliyet göstermeyen veya işletme sermayesi ihtiyacı olan imalat sanayii tesislerini,

b) Çağrı merkezi ve veri merkezi yeni yatırım projelerini

kapsamaktadır.

Bunlar dışında aşağıda yer alan yatırım konuları, yatırım yapılacak bölgede zaruri bir ihtiyaç olması halinde Komite (Cazibe Merkezleri Programı Yönlendirme Komitesi)’nin uygun görüşü alınarak Bankaca (Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi) değerlendirilebilecektir.

c) Komitenin uygun görüşüne tabi olan yatırım konuları:

 • Un, irmik (makama imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), nişasta ve nişasta bazlı şeker, küp şeker.
 • Entegre olmayan et, süt ve kanatlı işleme ite bunlarla entegre olmayan yem üretimi yatırımları.

 • 5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları.

 • Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar.

 • Kütlü pamuk işleme yatırımları.

 • İplik ve dokuma (yün ipliği, 15 milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, 5 milyon Türk Lirasının üzerindeki dokuma yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış/Örülmemiş kumaş ve çuval üretimine yönelik yatırımlar hariç) konularında modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar.

 • Demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar.

 • Sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar.

2) Destek programı hangi illeri kapsamaktadır?

Program sadece aşağıdaki 23 ilde uygulanacaktır.

Adıyaman

Bingöl

Erzurum

Malatya

Şımak

Ağrı

Bitlis

Gümüşhane

Mardin

Tunceli

Ardahan

Diyarbakır

Hakkari

Muş

Van

Batman

Elazığ

Iğdlr

Siirt

 

Bayburt

Erzincan

Kars

Şanlıurfa

 

3) Destek programı hangi paketlerden oluşmaktadır?

Program, konularına göre farklı destek unsurları içeren 4 destek paketinden oluşmaktadır.

1) Yatırım ve Üretim Destek Paketi aşağıdaki destek unsurlarından oluşur:

a) Danışmanlık Hizmeti Desteği,

b) Yatırım Yeri Tahsisi Desteği.

ç) Bina Yapımı Desteği.

d) Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği.

e) Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği.

2) Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi aşağıdaki destek unsurlarından oluşur:

a) Nakdi Taşınma Desteği.

b) Teşvik Desteği.

c) Taşınan tesis için; Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Yatırım Yeri Tahsisi Desteği ile Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği.

d) Yeni yatırımlar için; Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Danışmanlık Desteği ile Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği.

3) Çağrı Merkezi Destek Paketi aşağıdaki destek unsurlarından oluşur:

a) Bina Tahsisi Desteği.

b) Fiber İletişim Altyapısı Desteği.

c) Personel Eğitim Desteği.

ç) Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Yatırım Yeri Tahsisi Desteği, Bina Yapımı Desteği ile Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği.

4) Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Destek Paketi aşağıdaki destek unsurlarından oluşur:

a) Veri Merkezi Enerji Desteği.

b) Fiber İletişim Altyapısı Desteği.

c) Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Yatırım Yeri Tahsisi Desteği ile Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği.

Başvuruda bulunmak ve talep edilen desteğe ilişkin koşullan taşımak kaydıyla, yatırımcılar destek paketleri içindeki destek unsurlarının tamamından veya bir kısmından faydalandırılabilecektir.

4) Yararlanma koşulları nelerdir?

Bu Karar kapsamında yatırımlar, aşağıda belirtilen şartlan taşımaları kaydıyla desteklenebilecektir:

 • İmalat sanayiinde asgari sabit yatırım tutarının 2 milyon Türk Lirası, asgari istihdamın ise 30 kişi olması gerekir.

 • Çağrı merkezi yeni yatırımları için asgari 200 kişilik istihdam ve hizmet sözleşmesi yapmış olma şartı aranır.

 • Veri merkezi yeni yatırımları için merkezin asgari 5.000 metrekare beyaz alanı bulunması ve ANSI/TIA-942’ye göre T1KR-3 veya üstü seviyede olması şartı aranır.

 • Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi, Bankaca taşınması uygun görülen tesislerin, asgari son 2 yıl üretim faaliyetinin sürdürüldüğünün tespiti, bu Kararın yürürlüğe girmesini takip eden 2 yıl içinde taşınılması ve taşındıktan sonra asgari 200 kişilik istihdamın taahhüt edilmesi şartı ile sağlanabilir.

Ayrıca;

 • Kredilendirilecek yatırımın asgari %30'unun özkaynaklardan karşılanması zorunludur. Destekler, yatırımlar için gerekli özkaynak ile orantılı olarak kullandırılacaktır. Banka gerekli gördüğü hallerde özkaynağın desteklerden önce yatırıma harcanmasını talep edebilecektir.

 • Organize sanayi bölgesi dışındaki imalat sanayii yatırımlarının altyapı giderleri Program kapsamındaki desteklerden karşılanmayacaktır.

5) Başvuru nereye yapılacaktır?

Başvurular, Türkiye Kalkınma Bankası’nın belirleyeceği bilgi ve belgelerle Türkiye Kalkınma Bankasına veya söz konusu Bankaya iletilmek üzere Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofislerine yapılacaktır.

6) Başvuruların değerlendirilmesinde Banka asgari olarak hangi hususları dikkate alacaktır?

Program kapsamındaki başvuruların değerlendirilmesinde Banka asgari aşağıdaki hususları dikkate alacaktır:

 • Projenin optimum üretim veya hizmet ölçeğini sağlaması.

 • İllerde ve bölgelerde arz ve talep dengesi gözetilerek, yeni yatırımın atıl kapasite oluşturmaması.

 • Fizibilite ve proje değerlendirme raporuna göre yatırımın teknik, ekonomik ve mali yönden yapılabilir ve sürdürülebilir olması.

 • Yatırımcının yeterli mali güce sahip olması.

7) Başvuruların değerlendirilmesinde hangi kriterleri sağlayan yatırımlara öncelik verilecektir?

Başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterleri sağlayan yatırımlara öncelik verilecektir:

 • Yüksek istihdam sağlaması.

 • İthal ikamesi sağlayacak ürün üretilmesi.

 • İhracat potansiyelinin olması.

 • Yatırımın ileri-geri bağlantıları ile diğer alt sektörleri tetikleyecek nitelikte olması.

 • Ar-Ge ve yenilik içermesi.

 • Yerli makine ve teçhizat veya yerli teknoloji kullanılması.

 • Yatırımcının destekten faydalanmasını talep ettiği yatırım konusunda tecrübesi veya kurumsal kapasitesi olması.

 • İmalat sanayii için yatırımın organize sanayi bölgesinde yapılması. 

8) Destekler için teminat istenecek midir?

 

Yatırımcılardan destek unsuruna göre farklı teminatlar talep edilecektir.

 

a) Program kapsamında sağlanacak Faizsiz Yatırım Kredisi Desteklerinde;

 • Bina Yapımı Desteği ile birlikte Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği sağlanması halinde krediye konu makine teçhizat,

 • Bina Yapımı Desteğinden yararlanmaksızın gerçekleştirilen yatırımlarda, veri merkezleri yatırımları haricinde bina ile makine ve teçhizat,

  teminat olarak alınacaktır; ayrıca ilave teminat alınmayacaktır.

 • Binanın, yatırımcının organize sanayi bölgesindeki parseli üzerinde yapımı halinde, yatırım tamamlandıktan sonra üzerinde Banka lehine ipotek tesis edilmesini teminen yatırımcıdan taahhütname alınacaktır. Yatırımcının taahhüdünü yerine getirmemesi halinde destek geri alınacaktır.

 • Binanın, üzerine irtifak hakkı tesis edilen arazi üzerinde yapılması halinde, yatırım tamamlanıp yatırımcının mülkiyet hakkını almasından sonra üzerinde Banka lehine ipotek tesis edilmesini teminen yatırımcıdan taahhütname alınacaktır. Yatırımcının taahhüdünü yerine getirmemesi halinde destek geri alınacaktır.

b) Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Destek Paketi kapsamında kullandırılan kredilerde;

 • Arsa veya arazinin mülkiyetinin yatırımcıya ait olması halinde bina, makine ve teçhizat,
 • Arsa veya arazinin mülkiyetinin YİKOB veya İdareye ait olması halinde makine ve teçhizat,

  teminatın %80’i kabul edilecektir, ayrıca kredinin %20’si için ilave teminat alınacaktır.

c) Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteğinde, teminat proje bazında Banka tarafından belirlenecektir.

 

9) İzleme ve değerlendirme nasıl olacaktır?

 

Türkiye Kalkınma Bankası, Program kapsamındaki gerçekleşmeleri 3’er aylık dönemler halinde rapora bağlayacak ve Kalkınma Bakanlığı ile Komiteye bildirecektir.

 

10) Taşınmazın mülkiyetinin yatırımcıya devri mümkün müdür?


Bu Karar kapsamında, Çağn Merkezi Destek Paketi hariç olmak üzere, yatırımcıya kiralanmak suretiyle tahsis edilen parsel, taşınmaz ve binaların mülkiyeti, asgari 15 yıl süreyle desteğe konu üretim faaliyetinin sürdürülmesi, asgari istihdam şartının bu sürenin tamamında istihdam edilecek adam ay toplamının %80’inden az olmamak üzere yerine getirilmesi ve varsa diğer destek koşullarının sağlanması halinde, talebi üzerine yatırımcıya, bina için sağlanan nominal destek tutarı, parsel veya taşınmaz için ise emlak vergisine esas metrekare birim değeri toplamı karşılığında devredilebilecektir.


11) Desteklenen yatırımlar hangi hallerde devir olabilecektir?


Bu Karar kapsamında desteklenen yatırımlar;


 • Desteğe konu üretim ve istihdam taahhüdünün 5 yıl boyunca yerine getirilmiş olması,

 • Yatırımı devralan yatırımcının desteğe konu üretim ve istihdam taahhüdünü yerine getirmeyi taahhüt etmesi ve

 • Bankaca yapılacak değerlendirmenin de olumlu olması halinde

  devredilebilecektir.

Konuya ilişkin detaylı bilgiye aşağıda bağlantı adresi yer alan Karardan ulaşabilirsiniz.

CazibeMerkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.