VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2017/13

KONU: Varlık Barışında Süreler Uzatıldı.

30 Aralık 2016 tarihli ve 29934 sayılı Resmi Gazete’de 2016/9608 sayılı “3/8/2016 tarihli ve 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7 nci Maddesinde Yer Alan Sürelerin Uzatılması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar” yayımlandı.

Bilindiği üzere 6736 sayılı Kanun’un 7 nci maddesi bazı varlıkların millî ekonomiye kazandırılmasına (varlık barışı) ilişkindir. Bu maddede yer alan süreler esas itibariyle 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle bitmekteydi. Ancak söz konusu düzenleme ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu’nun bu maddede yer alan süreleri, bitim tarihlerinden itibaren 6 aya kadar uzatmaya yetkisi vardır.

Bakanlar Kurulu, bu maddedeki (Md.7/7) yetkisine istinaden varlık barışına ilişkin süreleri 30/06/2017 tarihine kadar uzatmıştır.

Buna göre, 6736 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinde düzenlenmiş bulunan;

  • Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve sermaye piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler çerçevesinde 30/06/2017 tarihine kadar Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.

  • Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri sahip oldukları, Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını, 30/06/2017 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın, kanuni defterlere kaydedebileceklerdir.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2016/9608 Sayılı Karar

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.