Numara : 129
Tarih : 28.12.2017

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2017/129

KONU: 7061 sayılı Kanunla, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Yapılan Değişikliklerin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

Hatırlanacağı üzere, 7061 Sayılı Kanun ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda bazı değişiklikler yapılmış ve bu konu 2017/112 sayılı Sirkülerimizde açıklanmıştır.

Bu defa, 23 Aralık 2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 9)” ile anılan değişiklikler hakkında açıklamalarda bulunulmuştur.

Söz konusu Tebliğde özetle; 

  • Amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler ile işlem yapanların sorumlulukları,

  • Tahsil edilen amme alacaklarından yapılacak reddiyat sebebiyle mahsuplar,

  • İhtiyati hacze itiraz, İhtiyati haczin kaldırılması, Ödeme emri, Ödeme emrine itiraz, Mal bildiriminde bulunmayanlar hakkında uygulanan 7 günlük sürenin 15 güne çıkarılması

  • İhtiyati haciz işlemleri ile ilgili dava süreçleri 

hususlarında açıklamalar yer almaktadır.

İlgili Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz. 

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 9)

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğind,eki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.