Numara : 122
Tarih : 19.12.2017

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2017/122

KONU: Defter-Beyan Sistemine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

17 Aralık 2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Söz konusu Tebliğde, Defter-Beyan Sistemi hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

1) Defter-Beyan Sistemi hangi amaçla geliştirilmiştir?

Bu sistem;

 • Serbest meslek erbabı,

 • İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile

 • Basit usule tabi olan mükelleflerin

kayıtlarının;

 • Elektronik ortamda tutulması,

 • Bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması,

 • Vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile

 • Elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi

amacıyla geliştirilmiştir.

2) Defter-Beyan Sistemini kimler kullanacaktır?

Defter Beyan Sistemi;

 • Serbest meslek erbabı,

 • İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile

 • Basit usule tabi olan mükellefler  

tarafından kullanılacaktır.

3) Defter-Beyan Sistemini kimler kullanamaz?

Defter Beyan Sistemi;

 • Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler,

 • Gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan veya bunların birkaçından veyahut tamamından oluşan gelir vergisi mükellefleri,

 • Kurumlar vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre defter tutmalarına Bakanlıkça müsaade edilenler  

tarafından kullanamayacaktır.

4) Defter Beyan Sistemini kullanmak için başvuru yapmak gerekiyor mu? 

Defter-Beyan Sistemini kullanmak zorunda olan mükelleflerin, Sistemi kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe kadar (bu gün dahil) www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir. 

5) Sistemi kullanma yükümlülüğünün başladığı tarih nedir?

Basit usule tabi mükellefler ile serbest meslek erbapları (noterler ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar hariç) 1/1/2018 

Diğer mükellefler ise 1/1/2019 (serbest meslek kazanç defteri yanında işletme hesabı esasına göre defter tutanlar açısından 1/1/2018)  

tarihinden itibaren Defter-Beyan Sistemini kullanmaları zorunludur.

Diğer taraftan, Tebliğin geçici 1 inci maddesinde; 31/12/2017 tarihine kadar Sistemi kullanmak üzere yapılması gereken başvurular;

 • Serbest meslek erbapları tarafından 31/1/2018,

 • Basit usule tabi olan mükellefler açısından ise 30/6/2018

tarihine kadar yapılabileceği belirtilmiştir.

6) Sisteme nereden giriş yapılacaktır? 

Defter-Beyan Sistemine kullanıcı kodu veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) ve şifre bilgileri kullanılarak www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılacaktır. 

7) Defter-Beyan Sistemini kullanmak için kullanıcı kodu ve şifre nasıl alınabilir?

Sisteme giriş sırasında kullanılacak şifre bilgisi, mükellef veya noterden yetkilendirdiği kişi tarafından gelir vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine yapılacak başvuru ile alınabilecektir.  

Şifrenin vergi dairesine başvurularak talep edilmesi halinde, vergi dairesi tarafından muhataba müracaat anında sistemden üretilecek şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf, Teslim Tutanağı karşılığı mükellef veya yetkilendirdiği kişiye verilecektir. 

Sistemin kullanılması için mükellef, meslek mensubu ya da meslek odası tarafından kullanıcı kodu ve şifre teminine yönelik olarak yapılan başvuruların değerlendirilmesinde, 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik beyanname uygulamasına ilişkin ilgili diğer mevzuat dikkate alınacaktır. 

8) Defter-Beyan Sisteminde neler yapılacaktır?

Sisteme giriş yapılarak gelir ve giderler elektronik ortamda kaydedilebilir, defterler bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturabilir, saklanabilir ve beyannameler hazırlanarak onaylanabilir. Diğer taraftan Sistem üzerinden fatura, serbest meslek makbuzu gibi belgeler elektronik ortamda düzenlenebilecektir. 

9) Beyannameler sistem üzerinden gönderilebilecek midir?

Sistem üzerinden mükelleflerin ilgili döneme ait beyannamelerini oluşturabileceği, düzenleyebileceği, gönderebileceği ve görebileceği menüler yer almaktadır. Mükellefler beyannamelerini inceleyebilecek, onaylayabilecek ve gönderebileceklerdir. 

10) Sistem üzerinden hangi beyannameler gönderilebilir? 

Basit usule tabi mükellefler “ Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi”, “Muhtasar Beyanname” ile “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”ni Sistem üzerinden gönderebileceklerdir. Katma değer vergisi mükellefiyeti olanlar “KDV Beyannamesi”ni de gönderebilecektir.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğind,eki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.