Numara : 115
Tarih : 6.12.2017

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2017/115

KONU: 15 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.

5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de 15 Seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

Söz konusu Tebliğ ile;

  • KDV iade alacaklarının ÖTV borçlarına mahsubunu vergi inceleme raporu sonucuna bağlayan düzenleme yumuşatılmıştır.

  • Yabancı bayraklı gemilerin tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin %50’sinin, tevsik edici belge aranmaksızın iadesinin mümkün kılınması; ayrıca KDV’nin kalan kısmı için hizmet bedelin yarısının döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi gerektiği yönünde düzenleme yapılmıştır.

  • Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılanlar (OTOGAZ) Hariç Olmak Üzere, L.P.G’nin %8 Oranla Tesliminden Kaynaklanan KDV İadesinin Yıl İçinde Nakden İadesi Mümkün Kılınmıştır.

1) KDV İade Alacaklarının ÖTV Borçlarına Mahsubunu Vergi İnceleme Raporu Sonucuna Bağlayan Düzenleme Yumuşatılmıştır.

Bilindiği üzere, 22 Haziran 2017 tarihli ve 13 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile KDV iade alacağının ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesi, mükellefin talebine bakılmaksızın vergi inceleme raporuna bağlanmıştır.

Bu Tebliğin 4 üncü maddesiyle, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin Vergi İnceleme Raporu ile İade başlıklı (IV/A-6.) bölümünün beşinci paragrafının ilk cümlesinde yer alan “mahsuben iadesi” ibaresi, “mahsuben iadesi (Özel tüketim vergisine tabi olan malların indirimli oran uygulanmak suretiyle tesliminden kaynaklanan KDV iade alacağının, bu mallara ilişkin ÖTV borçlarına mahsuben iadesi hariç)” şeklinde değiştirilmiştir.

Böylelikle, örneğin %8 oranında KDV’ye ve 1.1.2018 tarihinden itibaren %10 oranında ÖTV’ye tabi olan Meyve sularını üretip satan bir mükellef,  bu satıştan kaynaklanan KDV iadesini yıl içinde, vergi inceleme raporu aranmaksızın, teminat veya YMM raporu ile mahsup ettirebilecektir.

2) Yabancı bayraklı gemilerin tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin %50’sinin, tevsik edici belge aranmaksızın iadesinin mümkün kılınması; ayrıca KDV’nin kalan kısmı için hizmet bedelin yarısının döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi gerektiği yönünde düzenleme yapılmıştır.

Bu Tebliğin 1 inci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin ihracat istisnasına ilişkin “İstisnanın Tevsiki ve Beyanı” başlıklı (II/A-2.2.) bölümünün dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere yeni paragraflar eklenmiştir.

Yapılan düzenleme uyarınca, Türkiye içinde taşıma hakkı bulunmayan yabancı bayraklı gemilerin tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde, geminin tersaneye giriş çıkış yaptığının Liman Başkanlığı tarafından verilecek belge ile tevsik edilmesi kaydıyla, istisna kapsamındaki hizmet nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin %50’si, hizmet bedelinin döviz olarak Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden belge aranmaksızın iade edilecektir. İade edilecek KDV’nin kalan kısmı, işleme ilişkin bedelin yarısının döviz olarak Türkiye’ye getirildiği oranda iade edilecektir.

3) Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılanlar (otogaz) hariç olmak üzere, L.P.G’nin %8 oranla tesliminden kaynaklanan KDV iadesinin yıl içinde nakden iadesi mümkün kılınmıştır.

Bu Tebliğin 3 üncü maddesiyle, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin oranlara ilişkin (III/B-3.) bölümünün üçüncü paragrafı ile yılı içinde nakden iade işlemine ilişkin (III/B-3.2.5.) bölümünde yer alan "28 ve 29 uncu sırası” ibaresi “28, 29 ve 31 inci sırası” olarak değiştirilmiştir.

Böylelikle, aşağıda yer verilen 31 No.lu pozisyon kapsamında yapılan teslimler için de yıl içinde nakden iade mümkün hale getirilmiştir.

Yeni eklenen sıra:

31- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2711.19.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G)’nın, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanları (otogaz) hariç olmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan “LPG Dağıtıcı Lisansı”nı haiz olanlarca teslimi ile bunlardan satın alanların sonraki safhalardaki teslimi,”

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

15 Seri no.lu Katma Değer VergisiGenel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.