Numara : 88
Tarih : 24.8.2016

 VERGİ SİRKÜLERİ

 NO: 2016/88

KONU: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Yayımlandı.

23 Ağustos 2016 tarihli ve 29810 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) yayımlandı.

Bu Tebliğ ile;

  • Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları ile il özel idareleri ve belediyelere ait alacakların yapılandırılması,
  • Matrah ve vergi artırımı,
  • İşletme kayıtlarının düzeltilmesi ve
  • Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin hükümlerinin uygulanmasına

dair usul ve esaslar belirlenmiştir. Ayrıca Kanun kapsamından yararlanmak isteyenler için gerekli başvuru belgelerine Tebliğ ekinde yer verilmiştir.

Diğer taraftan, elektronik ortamda beyanname ve bildirim verme zorunluluğu bulunan mükellefler, Kanun kapsamından yararlanmak için gerekli olan bildirimlerini yine elektronik ortamda yapacaklardır.

Söz konusu Tebliğe ve başvuru belgelerine aşağıdaki bağlantı yollarıyla ulaşabilirsiniz.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği(Seri No: 1)

Ekler için tıklayınız

 

 

 

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.