Numara : 63
Tarih : 27.6.2016

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2016/63

KONU: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı.

25 Haziran 2016 Tarihli ve 29753 Sayılı Resmî Gazete’de “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/2)” yayımlandı. 

Söz konusu Tebliğ ile yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.

1) 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’in Teşvik belgesi müracaatında aranacak belgeler 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yapılan düzenlemeyle, teşvik belgesi müracaatında aranan belgelerde azalmaya gidilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

d) Firmanın ortaklık yapısı, sermaye miktarı ve faaliyet konuları açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi aslı veya noterden veya sicil merciinden tasdikli örneği.

“d) Firmanın son ortaklık yapısını gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi örneği.”

2) Aynı Tebliğin Teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyen harcamalar başlıklı 8 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

Eklenen bent:

“e) Yurtdışından temin edilecek güneş panelleri”

Hatırlanacağı üzere, 19 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/9 No.lu İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile güneş panellerine gözetim uygulaması getirilmişti.

Bu defa yapılan düzenlemeyle, yurt dışından temin edilecek güneş panelleri yatırım teşvik kapsamından da çıkarılmıştır.

3) Aynı Tebliğin Süre Uzatımı başlıklı 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Buna göre, yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi durumunda süre uzatımı talebinde bulunmak için yatırım harcamasının yapılmış olması şartı aranmayacaktır. 

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(1) Teşvik belgesine konu yatırımların proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda öngörülecek sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde, yatırım harcaması yapılmış olması kaydıyla EK-6'da yer alan Yatırım Takip Formu ile birlikte teşvik belgesinin düzenlendiği mercie süre uzatımı talebinde bulunulması durumunda, teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir. Bu şekilde hesaplanan ek sürenin bir yıldan az olması halinde ek süre bir yıl olarak uygulanabilir.

“(1) Teşvik belgesine konu yatırımların proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda öngörülecek sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde teşvik belgesinin düzenlendiği mercie süre uzatımı talebinde bulunulması durumunda, teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir. Bu şekilde hesaplanan ek sürenin bir yıldan az olması halinde ek süre bir yıl olarak uygulanır.”

4) Aynı Tebliğin YATIRIMIN KARAKTERİSTİĞİNE BAĞLI OLARAK TEŞVİK BELGESİ TALEBİNDE BULUNULMADAN ÖNCE İLGİLİ MEVZUATI GEREĞİ DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN ALINMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER başlıklı EK-2’sinin (1) numaralı sırasının (ç) bendi ve (12) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (14) ve (16) numaralı sıraları yürürlükten kaldırılmış ve (17) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

ç) Enerji Piyasası mevzuatına uygun olarak, kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere elektrik enerjisi üretimi yapan ve iletim veya dağıtım şebekesi ile paralel çalışmayan (ada konumundaki) üretim tesisleri ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınacak proje onayına ilişkin yazı,

“ç) Lisanssız elektrik üretimi yapacak tesislerle ilgili olarak, yetkili kurumdan alınacak proje onay yazısı,”

12. İskele, rıhtım, balıkçı barınağı ve liman yatırımlarında;

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün uygulama projesine ilişkin onay yazısı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının imar planına ilişkin onay yazısı. (Yat limanı yatırımlarında ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek Turizm Yatırımı, Turizm İşletmesi ve/veya Kısmi Turizm İşletmesi Belgesinin tasdikli sureti aranır).

“12. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün uygulama projesine ilişkin onay yazısı (Yat limanı yatırımlarında ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek Turizm Yatırımı, Turizm İşletmesi ve/veya Kısmi Turizm İşletmesi Belgesinin tasdikli sureti aranır).”

17. Yap-İşlet veya Yap-İşlet-Devret modeli ile gerçekleştirilecek yatırımlarda;

İlgili Bakanlık, kurum veya kuruluş ile yapılan uygulama sözleşmesinin onayına ilişkin Yüksek Planlama Kurulu Kararı.

“17. İlgili Bakanlık, kurum veya kuruluş ile yapılan uygulama sözleşmesinin örneği.”

Yürürlükten kaldırılan (14) ve (16) numaralı sıralar:

14. Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığı yatırımlarında;

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden alınacak teknik yönden uçağın ithalinde sakınca olmadığını belirten yazının tasdikli sureti.

16. Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlarda;

Finansal kiralama sözleşmesi.

5) Aynı Tebliğin ”YATIRIM TAMAMLAMA VİZESİ İÇİN İSTENECEK BELGELER” başlıklı EK-5’inin (6), (8) ve (13) numaralı sıraları yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan (6), (8) ve (13) numaralı sıralar:

(6) Tasdikli kapasite raporu

(8) Belge kapsamında bina-inşaat harcaması yapılmış olması halinde bina ruhsatı ve/veya yapı kullanma izni,

(13) Belge kapsamında kredi kullanılmış ise ilgili bankalardan alınacak yazı asılları,

Buna göre, Yatırım Tamamlama Vizesi için yukarıdaki belgeler istenmeyecektir.

 

Bu Tebliğ 25 Haziran 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/2)

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.