VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2016/60

KONU: Son Değişiklikler Sonrasında Mali Tatilde Bildirim, Beyan ve Ödeme Süreleri

Bilindiği üzere, 5604 sayılı "Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki Kanun" hükümleri uyarınca her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar mali tatil uygulanmaktadır.

Diğer taraftan, 27/01/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6661 sayılı Kanun ile Mali Tatil uygulamasında aşağıdaki değişiklikler yapılmış ve bu konu 2016/26 No.lu sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Yapılan değişiklikler: 

  • Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi mali tatil kapsamından çıkarılmıştır.

  • Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten Kanun kapsamındaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılacaktır.

  • Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılacaktır.

Düzenleme sonrası, Temmuz ayındaki bildirim, beyan ve ödeme süreleri aşağıdaki şekilde değişmiştir.

Konu

İlk Tarih

Son Beyan Tarihi

Son Ödeme Tarihi

Haziran 2016 dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi bildirimi ve ödemesi

1.7.2016

8.7.2016

8.7.2016

16-30 Haziran 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.7.2016

11.7.2016

11.7.2016

16-30 Haziran 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

1.7.2016

14.7.2016

14.7.2016

Haziran 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.7.2016

15.7.2016

15.7.2016

Haziran 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

1.7.2016

15.7.2016

15.7.2016

Haziran 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.7.2016

15.7.2016

15.7.2016

Haziran 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.7.2016

15.7.2016

15.7.2016

Haziran 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.7.2016

15.7.2016

15.7.2016

Haziran 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

1.7.2016

15.7.2016

15.7.2016

Haziran 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.7.2016

20.7.2016

20.7.2016

Haziran 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.7.2016

20.7.2016

20.7.2016

Haziran 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

1.7.2016

20.7.2016

20.7.2016

Haziran 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.7.2016

20.7.2016

20.7.2016

Haziran 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.7.2016

20.7.2016

20.7.2016

Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

1.7.2016

25.7.2016

26.7.2016

Haziran 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

1.7.2016

25.7.2016

26.7.2016

1-15 Temmuz 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

18.7.2016

25.7.2016

25.7.2016

Haziran 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

1.7.2016

25.7.2016

26.7.2016

Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beayanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

1.7.2016

25.7.2016

26.7.2016

Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine Ait GVK 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

1.7.2016

25.7.2016

26.7.2016

Haziran 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

1.7.2016

25.7.2016

26.7.2016

1-15 Temmuz 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

18.7.2016

26.7.2016

26.7.2016

Haziran 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı

1.7.2016

27.7.2016

28.7.2016

Haziran 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

 

1.8.2016

 

Haziran 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

 

1.8.2016

 

2015 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

 

 

1.8.2016

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi

 

 

1.8.2016

Haziran 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

1.8.2016

1.8.2016

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.