Numara : 48
Tarih : 21.4.2016

 VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2016/48

KONU: TÜFE'ye Endeksli Anüite Devlet Tahvillerinin Vergilendirilmesinde Tevkifat Matrahının Hesaplanması.

21 Nisan 2016 tarihli ve 29691 sayılı Resmi Gazete’de TÜFE’ye endeksli anüite devlet tahvillerinin vergilendirilmesine ilişkin 291 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

Söz konusu Tebliğde, TÜFE'ye endeksli anüite Devlet tahvillerinin elde tutulması ve elden çıkarılmasından doğan kazançların Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında vergilendirilmesinde, tevkifat matrahının nasıl tespit edileceğine ilişkin açıklamalar yer almaktadır. 

Buna göre;

  • TÜFE’ye endeksli anüite Devlet tahvillerinin ara dönemdeki sabit reel anüite ödemesi dahil dönemsel ödemeleri anapara ödemesini de içerdiğinden vergilendirmenin söz konusu tutarın ayrıştırılarak sadece ödenen faiz tutarı üzerinden yapılacaktır.

  • TÜFE’ye endeksli anüite Devlet tahvillerinde enflasyon farkını içeren temiz fiyatın hesaplanmasında reel birikmiş faiz yerine enflasyon dahil birikmiş faiz dikkate alınacaktır.

  • Kupon başına ödenen prim tutarı, enflasyon farkını içeren temiz alış fiyatı ile senedin alış tarihindeki kalan anapara tutarı arasındaki farkın, kupon sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanacak; söz konusu oranın negatif olması durumunda ise bu oran 0 (sıfır) olarak kabul edilecektir. 

Öte yandan, Tebliğde tevkifat matrahlarının tespitine ilişkin bir örnek verilmesinden bahisle, Hazine Müsteşarlığının 2015 yılında yayınladığı Tüketici Fiyatlarına Endeksli Anüite Devlet Tahvilleri Yatırımcı Kılavuzu’nda; muhasebe ve vergi işlemleri için dönemsel toplam nominal ödemelerindeki anapara ve faiz ayrımı yapılırken anapara oranının iki haneye, faiz oranının ise üç haneye yuvarlanacağı yönündeki açıklamalarını hatırlatmak isteriz. 

21 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren bu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

GelirVergisi Genel Tebliği (Seri No: 291)

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.