Numara : 115
Tarih : 24.11.2016

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2016/115

KONU: SGK Tavanın Artırılması, Otomobillerde ÖTV Uygulamasının Değiştirilmesi, Serbest Bölgelere Yeni Avantajlar Sağlanması ve Vergi Barışına İlişkin Kanun Yayımlandı. 

24 Kasım 2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de 6761 No.lu Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlandı. 

Toplam 14 maddeden oluşan 6761 No.lu Kanun’un;

  • 4 üncü maddesiyle, Emlak Vergisi Kanunu’nun Geçici muaflıklar başlıklı 15 inci maddesinde değişiklik yapılarak, Bakanlar Kurulunca serbest bölge ilan edilen arazi, kullanıcı lehine tapuda tescilinin yapılacağı tarihe kadar geçici olarak arazi vergisinden muaf tutulmuştur.

  • 5 inci maddesiyle, Katma Değer Kanunu’nun Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar başlıklı 17 nci maddesinde değişiklik yapılarak, ülkemizden serbest bölgelere veya serbest bölgeden ihraç amaçlı olarak yapılan yük taşıma işleri KDV’den kısmi olarak istisna edilmiştir.

  • 7 nci maddesiyle, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun Oran veya tutar başlıklı 12 nci maddesi değiştirilerek, binek otomobiller için ÖTV matrahının hesaplanmasında farklı oranlar belirlemeye Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.

  • 8 inci maddesiyle,  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun      Günlük kazanç sınırları başlıklı 82 nci maddesinde değişiklik yapılarak, günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırı, günlük brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmiştir.

  • 12 nci maddesiyle, vergi/varlık barışına ilişkin 6736 Sayılı Kanun’un İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler başlıklı 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkraları kapsamında olan ve Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden gün ile 31/10/2016 tarihi (bu tarih dâhil) arasında tebliğ edilen ihbarnamelere konu alacaklar için süresinde başvuruda bulunamayan mükellefler için anılan fıkralardan yararlanmak üzere 30 Kasım 2016 tarihine kadar başvuru hakkı verilmiştir.

1) Serbest bölge ilan edilen arazinin kullanıcı lehine tapuda tescilin yapılacağı tarihe kadar geçici olarak arazi vergisinden muaf tutulması.

6761 No.lu Kanun’un 4 üncü maddesiyle, Emlak Vergisi Kanunu’nun Geçici muaflıklar başlıklı 15 inci maddesinde değişiklik yapılarak, Bakanlar Kurulunca serbest bölge ilan edilen arazinin kullanıcı lehine tapuda tescilin yapılacağı tarihe kadar geçici olarak arazi vergisinden muaf tutulması sağlanmıştır.

Böylelikle, özel mülkiyette bulunan serbest bölgelerde işletici şirketlerin yatırımlara tahsis edilmek üzere ellerinde tuttukları araziye ilişkin vergi yükünün azaltılması amaçlanmaktadır.

Düzenlemenin yürürlük tarihi: 24 Kasım 2016.

2) Serbest ülkemizden serbest bölgelere veya serbest bölgeden ihraç amaçlı yapılan yük taşıma işlerinin KDV’den istisna edilmesi

Aynı Kanunun 5 inci maddesiyle, Katma Değer Kanunu’nun Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar başlıklı 17 nci maddesinde değişiklik yapılarak, ülkemizden serbest bölgelere veya serbest bölgeden ihraç amaçlı yapılan yük taşıma işleri KDV’den kısmi olarak istisna edilmiştir.

Düzenlemenin yürürlük tarihi: 24 Kasım 2016.

3) Binek otomobiller için ÖTV matrahının hesaplanmasında farklı oranlar belirlemeye ilişkin Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi

Aynı Kanunun 7 nci maddesiyle, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun Oran veya tutar başlıklı 12 nci maddesinin 2 numaralı (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

c) (II) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları bir katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye; uygulanmakta olan oranları EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda yarısına kadar indirmeye, kanuni oranına kadar çıkarmaya,

“c) (II) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları bir katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde kalmak şartıyla 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan mallar için özel tüketim vergisi matrahını esas alarak fiyat grupları oluşturmaya, bu fiyat grupları ve malların cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye; uygulanmakta olan oranları EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda yarısına kadar indirmeye, kanunî oranına kadar çıkarmaya,”

Buna göre, binek otomobiller için ÖTV matrahının hesaplanmasında farklı oranlar belirlemeye Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. 

Bilindiği üzere, halihazırda binek otomobillere, motor silindir hacmine ve/veya elektrikli otomobil olma özelliğine göre aşağıdaki ÖTV oranları uygulanmaktadır.

 

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler

%45

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler 

 

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyenler

%45

Diğerleri

%90

Motor silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler 

 

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3'ü geçmeyenler

%90

         Diğerleri

%145

         Sadece elektrik motorlu olanlar

 Motor gücü 85 kW 'ı geçmeyenler

%3

 Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler

%7

 Motor gücü 120 kW'ı geçenler

%15

Yapılan düzenleme sonrası Bakanlar Kurulu, söz konusu ÖTV oranlarını, motor silindir hacminin yanı sıra otomobilin fiyatını veya segmentini de dikkate alarak yeniden belirleyebilecektir.

Örneğin, Bakanlar Kurulu; motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen 100.000 TL'lik bir otomobile, ek %5 ÖTV uygulatarak toplam ÖTV oranını %50’ye çıkarabilecektir.

Konuya ilişkin detaylar ilgili Bakanlar Kurulu Kararının yayımı ile netlik kazanacaktır.

Düzenlemenin yürürlük tarihi: 24 Kasım 2016.

4)Sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırının brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmesi 

Aynı Kanunun 8 inci maddesiyle,  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun      Günlük kazanç sınırları başlıklı 82 nci maddesinde değişiklik yapılarak, günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırı, 01/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere günlük brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmiştir.

Buna göre, 2017 yılında asgari ücret artışı yapılmadığını varsaydığımızda dahi SGK tavanı 12.352,50 TL’ye yükselmektedir.

 

SGK Tavan Ücreti 2016 Yılı

SGK Tavan Ücreti 2017 Yılı(*)

Brüt Maaş

1.647,00 x 6,5

1.647,00 x 7,5

SGK Tavanı

10.705,50 TL

12.352,50 TL

(*)2017 yılı için asgari ücret yine 1.647 TL kabul edilmiştir.

Örneğin, bu çerçevede, 13.000 TL brüt maaş alan bir çalışan için 2016 yılında SGK işçi ve işveren kesintisi toplam 4.014,57 TL iken, bu tutar  aynı asgari ücret üzerinden hesaplanan yeni SGK Tavanı ile  4.632,19 TL’ye yükselmektedir. 

 

Brüt

SGK İşçi

İşsizlik İşçi

SGK İşveren

İşsizlik İşveren

Toplam Kesinti

2016

13000

1.498,77

107,06

2.194,63

214,11

4.014,57

2017(*)

13000

1.729,35

123,525

2.532,26

247,05

4.632,19

 (*)2017 yılı için asgari ücret yine 1.647 TL kabul edilmiştir.

Düzenlemenin yürürlük tarihi: 01 Ocak 2017. 

5) 6736 sayılı Kanun’un inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlere ilişkin süresinde başvuruda bulunamayan mükelleflere ek başvuru süresi verilmesi

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlere ilişkin 4’üncü maddesinin birinci ilâ sekizinci fıkralarında, Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlere devam edileceği ve bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tebliğ edilecek ihbarname üzerine 30 gün içerisinde başvuruda bulunmak ve ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen ayda ödenmek koşuluyla madde hükmünden yararlanılacağı düzenlenmiştir.

6736 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi kapsamında başvuru yapabilecek mükelleflerce 30 günlük başvuru süresi gözden kaçırılarak 31 Ekim 2016 tarihinin başvuru süresinin son günü olarak algılanması nedeniyle süresinde başvuruların yapılamadığı ve bu nedenle Kanundan yararlanılamadığı anlaşıldığından gerek süresinde başvuruda bulunamayan gerekse başvuruyu süresinde yapmasına rağmen ödeme sürelerini karıştıran mükelleflere yeni bir hak verilmesi amacıyla 6736 sayılı Kanun’a ağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Buna göre, 20/08/2016 - 31/10/2016 tarihi (bu tarih dâhil) arasında tebliğ edilen ihbarnamelere konu alacaklar için süresinde başvuruda bulunamayan mükellefler için anılan fıkralardan yararlanmak üzere 30 Kasım 2016 tarihine kadar başvuru hakkı verilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkraları kapsamında olan ve Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden gün ile 31/10/2016 tarihi (bu tarih dâhil) arasında tebliğ edilen ihbarnamelere konu alacaklar için süresinde başvuruda bulunamayan mükellefler, anılan fıkralardan yararlanmak üzere bu maddenin yürürlüğe girdiği ayın sonuna kadar başvuruda bulunabilir ve bu başvurular üzerine yapılandırılan alacakların ilk taksiti aynı sürede ödenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen sürede tebliğ edilen ihbarnameler üzerine Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre süresinde başvuruda bulunduğu halde ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek yapılandırmayı ihlal edenler, ihlale konu olan tutarları birinci fıkrada belirtilen sürede ödemeleri koşuluyla, Kanun hükümlerinden yararlandırılır. Bu fıkra kapsamında yapılacak ödemelere Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasında yer alan geç ödeme zammı uygulanmaz. Şu kadar ki, bu fıkra hükmünden yararlanılması durumunda Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmünden yararlanılmaz.” 

Düzenlemenin yürürlük tarihi: 24 Kasım 2016.

Söz konusu Kanuna aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz. 

6761 No.lu Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.