Numara : 112
Tarih : 22.11.2016

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2016/112

KONU: Prim Ödemelerinde 5 Puanlık İndirim Desteğinden Yararlanan 4/B’li Sigortalıların 6736 sayılı Kanun Kapsamında Borçlarını Yapılandırması Şartları. 

Hatırlanacağı üzere, 6745 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanun’un Prim oranları ve Devlet katkısı başlıklı 81 inci maddesinde yapılan değişiklikle; 1/10/2016 tarihinden itibaren, halihazırda işverenlerde uygulanan 5 puanlık malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi teşvikinin 4/b kapsamındaki bağımsız çalışanlara da uygulanması hüküm altına alınmış; bu kapsamda yüzde 34,5 olan prim oranının yüzde 29,5’a düşürülmesi sağlanmış ve bu konu 2016/90 No.lu sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Bu defa, SGK tarafından yayınlanan 2016-25 No.lu Genelge ile prim ödemelerinde 5 puanlık indirim desteğinden yararlanan 4/B’li sigortalıların 6736 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandırması durumunda, hangi şartlarda teşvik uygulamasından yararlanabileceklerine ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.

Yapılan açıklamaya göre, 4/b kapsamındaki aktif sigortalılardan (isteğe bağlı sigortalılar hariç) sigorta primi teşvikinden yararlanmak isteyenlerin SGK’ye olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını yapılandırmaları ve yapılandırma işlemleri devam ettiği sürece (kapsama girmeyen sigorta primi borçlan ile gecikme cezası ve gecikme zammını ödemeleri halinde) bu teşvikten yararlanmaları mümkün bulunmaktadır. 

Buna göre, 4/b’li sigortalıların (isteğe bağlı sigortalılar hariç) SGK’ye muaccel sigorta primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının olması halinde bu borçların 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılması durumunda, başvuruda bulunulan tarihten itibaren, yapılandırma  kapsamına girmeyen  yasal ödeme süresi geçmiş başkaca borçların  bulunmaması ve yapılandınnaya ilişkin ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kaydıyla, sigorta primi teşviklerinden yararlandırılması mümkün olacaktır. Ancak, 6736 sayılı Kanun kapsamında SGK’ye olan borçlarını yapılandırmış sigortalılardan (gerek peşin ödeme, gerekse taksitle ödeme), peşin ödeme yolunu tercih etmiş olanların peşin ödeme tutarını, taksitli ödeme yolunu tercih etmiş olanların ise ilk taksit tutarını 02/01/2017 tarihine kadar ödememeleri halinde, teşvik uygulamasının başlatıldığı 01/10/2016 tarihinden 02/01/2017 tarihine kadar yararlandıkları teşvikler iptal edilerek sigorta primi teşvik tutarları, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınacaktır.

Söz konusu Genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2016-25 No.lu Genelge

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.