Numara : 111
Tarih : 11.11.2016

 VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2016/111

KONU: 2016 Yılı Yeniden Değerleme Oranı % 3,83 Olarak Açıklandı.

11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 474 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2016 yılı yeniden değerleme oranı % 3,83 (üç virgül seksenüç) olarak belirlenmiştir. 

Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında "Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilir." hükmü yer almaktadır. 

Yukarıda anılan hüküm uyarınca Maliye Bakanlığı 474 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranını % 3,83 (üç virgül seksenüç) olarak tespit etmiştir. 

Bu oran, aynı zamanda 2016 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. 

Ayrıca Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 123. maddesinin (2) no.lu fıkrasında; Kanunun 19, 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların %5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmayacağı, Bakanlar Kurulu, bu surette tespit edilen had ve tutarları %50'sine kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer alan hüküm doğrultusunda Bakanlar Kurulu; kendisine tanınan yetkiyi kullanmazsa, çeşitli vergi, harç ve cezalar yeni yılda % 3,83 (üç virgül seksenüç) oranında artırılacaktır.

Buna göre, 2017 yılında uygulanacak bazı had ve tutarların aşağıdaki şekilde olması beklenmektedir.

a) Pasaport Harçları:

  • 6 aya kadar olanlar için 115,98 TL,
  • 1 yıl için olanlar için 169,55 TL,
  • 2 yıl için olanlar için 276,68 TL,
  • 3 yıl için olanlar için 392,89 TL,
  • 3 yıldan fazla süreli olanlar için 553,60 TL.

b) Otomobiller ve Motosikletler için Motorlu taşıt vergisi:

Motor Silindir Hacmi  (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

 

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

 
 

 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

 

 1300 cm³ ve aşağısı

646.86

450.62

252.31

191.05

68.53

 

 1301 - 1600 cm³ e kadar

1.035,19

776,65

450,62

318,76

122,52

 

 1601 - 1800 cm³ e kadar

1.827

1.429

841,02

513,96

199,35

 

 1801 - 2000 cm³ e kadar

2.878

2.218

1.303

776,65

306,30

 

 2001 - 2500 cm³ e kadar

4.317

3.135

1.958

1.170

463,08

 

 2501 - 3000 cm³ e kadar

6.019

5.236

3.272

1.761

646,86

 

 3001 - 3500 cm³ e kadar

9.166

8.247

4.968

2.480

910,59

 

 3501 - 4000 cm³ e kadar

14.412

12.444

7.329

3.272

1.303

 

 4001 cm³ ve yukarısı

23.586

17.687

10.475

4.709

1.827

 

 2-Motosikletler 

 

   100 -   250 cm³ e kadar

122,52

92,41

68,53

43,61

17,65

 

   251 -   650 cm³ e kadar

252,31

191,05

122,52

68,53

43,61

 

   651 -  1200 cm³ e kadar

646,86

385,21

191,05

122,52

68,53

 

  1201 cm³ ve yukarısı

1.566

1.035,19

646,86

513,96

252,31

 

c) Gayrimenkul sermaye iradında istisna tutarı: 3.945.- TL.

ç) Yemek istisna tutarı: 14,22.- TL.

d) Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı: 11.62.- TL.

e) Amortismana tabi tutulmadan doğrudan gider yazılacak tutar: 965,6.-TL.

f) Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı: 1.644,66.-TL

Söz konusu Tebliğe aşağıda yer verilmiştir.

11 Kasım 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29885

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 474)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca, yeniden değerleme oranı 2016 yılı için % 3,83 (üç virgül seksenüç) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2016 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.